صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: مرکز مالی ایران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
    9,813,958,079,149
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
    10,488,602
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
نوع صندوق سهامی قیمت صدور هر واحد (ریال): 947,017
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21 قیمت آماری هر واحد (ریال): 935,678
تاریخ محاسبه NAV: 1395/04/31 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 935,678
ارکان صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود