اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,843,609
تعداد واحدهای باقی مانده: 89,156,391
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 11,090,841,127,268
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,035,316
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,022,800
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,022,800
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری: محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت: مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/24 1,035,316 1,022,800 0 0 10,849,011 402 5,402 10,843,609 11,090,841,127,268
  2 1396/07/23 1,032,629 1,020,133 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,062,328,264,910
  3 1396/07/22 1,030,611 1,018,146 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,040,788,150,565
  4 1396/07/21 1,021,983 1,009,173 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,943,479,564,633
  5 1396/07/20 1,021,947 1,009,137 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,943,093,531,635
  6 1396/07/19 1,021,912 1,009,102 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,942,708,014,001
  7 1396/07/18 1,021,210 1,008,512 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,936,318,791,024
  8 1396/07/17 1,018,439 1,005,810 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,907,015,892,633
  9 1396/07/16 1,015,426 1,002,860 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,875,021,907,660
  10 1396/07/15 1,026,628 1,013,843 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,994,127,005,168
  11 1396/07/14 1,036,029 1,023,166 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,095,218,345,719
  12 1396/07/13 1,035,993 1,023,129 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,094,826,169,161
  13 1396/07/12 1,035,957 1,023,093 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,094,434,507,921
  14 1396/07/11 1,034,781 1,021,946 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,081,993,535,165
  15 1396/07/10 1,035,664 1,022,844 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,091,730,464,300
  16 1396/07/09 1,042,003 1,029,184 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,160,477,648,153
  17 1396/07/08 1,041,967 1,029,147 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,160,080,745,566
  18 1396/07/07 1,041,930 1,029,110 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,159,684,131,480
  19 1396/07/06 1,041,894 1,029,074 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,159,288,028,695
  20 1396/07/05 1,041,857 1,029,037 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,158,892,846,152
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق