صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: هیئت مدیره صندوق کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
    9,941,850,839,699
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
    10,529,872
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
نوع صندوق سهامی قیمت صدور هر واحد (ریال): 955,313
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21 قیمت آماری هر واحد (ریال): 944,157
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/22 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 944,157
ارکان صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود