صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: مرکز مالی ایران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
    10,649,038,032,374
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
    10,529,872
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
نوع صندوق سهامی قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,023,059
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21 قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,011,317
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/16 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,011,317
ارکان صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود