صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: هیئت مدیره صندوق کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
    10,573,881,548,797
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
    10,844,011
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
نوع صندوق سهامی قیمت صدور هر واحد (ریال): 987,194
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21 قیمت آماری هر واحد (ریال): 975,090
تاریخ محاسبه NAV: 1396/03/01 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 975,090
ارکان صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود