صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: مرکز مالی ایران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
    9,754,603,176,248
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
    10,488,602
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
نوع صندوق سهامی قیمت صدور هر واحد (ریال): 941,343
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21 قیمت آماری هر واحد (ریال): 930,019
تاریخ محاسبه NAV: 1395/04/23 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 930,019
ارکان صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود