ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 5,785,161 89.48 11,313,454 86.59 12,160,333 86.73 12,344,633 88.4
اوراق 109,045 1.68 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 280,325 4.33 1,221,397 9.34 1,370,468 9.77 1,232,599 8.82
سایر دارایی ها 300,704 4.65 536,090 4.1 494,105 3.52 390,860 2.79
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,973,765 30.52 3,541,953 27.1 4,050,839 28.89 4,284,425 30.68
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق