ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 7,296,812 85.07 17,465,743 79.1 17,216,148 78.82 17,546,426 80.14
اوراق 120,923 1.4 518,911 2.35 525,524 2.4 528,919 2.41
وجه نقد 829,267 9.66 3,749,515 16.98 3,783,098 17.32 3,541,374 16.17
سایر دارایی ها 381,604 4.44 635,624 2.87 570,946 2.61 502,082 2.29
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,646,088 30.85 7,132,312 32.3 7,465,014 34.17 7,753,876 35.41
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد