ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/26 17,546,426 80.15 % 528,919 2.42 % 0 0 % 3,541,374 16.18 % 275,612 2.29 % 7,753,876 35.42 %
2 1397/11/25 17,546,426 80.16 % 528,691 2.42 % 0 0 % 3,532,744 16.14 % 282,298 2.28 % 7,753,876 35.42 %
3 1397/11/24 17,546,426 80.16 % 528,463 2.41 % 0 0 % 3,516,935 16.07 % 296,137 2.38 % 7,753,876 35.43 %
4 1397/11/23 17,665,786 80.36 % 528,235 2.4 % 0 0 % 3,495,982 15.9 % 294,114 2.36 % 7,805,507 35.51 %
5 1397/11/22 17,683,099 80.61 % 528,007 2.41 % 0 0 % 3,432,667 15.65 % 292,127 2.36 % 7,834,998 35.72 %
6 1397/11/21 17,683,099 80.62 % 527,780 2.41 % 0 0 % 3,432,667 15.65 % 290,142 2.35 % 7,834,998 35.72 %
7 1397/11/20 17,576,365 80.85 % 527,553 2.43 % 0 0 % 3,310,064 15.23 % 324,172 2.6 % 7,819,171 35.97 %
8 1397/11/19 17,576,365 80.86 % 527,326 2.43 % 0 0 % 3,310,064 15.23 % 322,152 2.59 % 7,819,171 35.97 %
9 1397/11/18 17,576,365 80.89 % 527,099 2.43 % 0 0 % 3,304,594 15.21 % 320,170 2.61 % 7,819,171 35.99 %
10 1397/11/17 17,576,365 80.9 % 526,872 2.43 % 0 0 % 3,304,594 15.21 % 318,154 2.6 % 7,819,171 35.99 %