ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 5,774,243 89.48 11,251,664 86.57 12,087,800 86.48 12,425,547 88.54
اوراق 109,226 1.69 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 278,804 4.32 1,206,491 9.28 1,397,016 9.99 1,048,886 7.47
سایر دارایی ها 300,492 4.65 543,538 4.18 495,985 3.54 562,918 4.01
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,969,916 30.52 3,508,774 26.99 3,972,445 28.42 4,358,984 31.06
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق