صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر آگهی تغییرات امیدنامه مجمع سالیانه مورخ 1397/06/21
منبع -
مقدمه آگهی تغییرات امیدنامه مجمع سالیانه مورخ 1397/06/21
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست