ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,682,264 86.36 13,607,070 66.44 13,697,663 57.48 17,502,509 70.05
اوراق 97,730 1.26 60,613 0.29 177,929 0.74 502,528 2.01
وجه نقد 632,950 8.18 5,847,526 28.55 8,914,242 37.41 6,276,471 25.12
سایر دارایی ها 357,484 4.62 1,537,508 7.5 1,662,093 6.97 1,304,008 5.21
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,145,983 27.73 714,169 3.48 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد