ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 5,993,478 89.66 12,546,739 90.28 13,226,177 95.47 13,216,286 95.92
اوراق 105,829 1.58 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 292,116 4.37 955,828 6.87 358,012 2.58 321,045 2.33
سایر دارایی ها 301,268 4.5 387,425 2.78 266,597 1.92 237,998 1.72
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,045,811 30.6 4,242,244 30.52 4,583,884 33.08 4,808,926 34.9
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق