ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,358,755 89 11,769,404 80.36 11,725,467 72.5 12,219,654 75.51
اوراق 99,532 1.39 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 390,919 5.47 2,502,823 17.09 3,947,422 24.4 3,544,809 21.9
سایر دارایی ها 303,250 4.24 370,601 2.53 496,985 3.07 418,535 2.58
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,208,358 30.91 4,737,983 32.35 5,002,937 30.93 5,391,332 33.31
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد