صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸,۳۶۸,۴۲۰ ۷۶.۴۱ ۱۵,۸۵۳,۴۹۸ ۴۸.۷۳ ۱۶,۸۴۲,۶۲۴ ۵۱.۷۱ ۱۷,۰۷۷,۲۲۵ ۵۰.۶۷
اوراق ۲۳۹,۰۹۸ ۲.۱۸ ۲,۷۰۲,۸۳۲ ۸.۳۱ ۲,۷۹۷,۴۰۶ ۸.۵۹ ۲,۶۱۵,۰۲۰ ۷.۷۶
وجه نقد ۱,۹۶۸,۴۲۸ ۱۷.۹۷ ۱۲,۹۷۴,۷۶۶ ۳۹.۸۸ ۱۱,۶۷۱,۷۰۸ ۳۵.۸۳ ۱۲,۸۵۱,۷۲۲ ۳۸.۱۳
سایر دارایی ها ۴۶۴,۵۶۲ ۴.۲۴ ۱,۴۱۹,۵۱۱ ۴.۳۶ ۱,۱۶۷,۲۱۶ ۳.۵۸ ۱,۶۰۰,۲۶۵ ۴.۷۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳,۲۹۶,۲۶۸ ۳۰.۱ ۷,۶۴۹,۸۶۲ ۲۳.۵۱ ۷,۵۷۵,۶۴۱ ۲۳.۲۶ ۷,۴۸۳,۹۵۳ ۲۲.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد