صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷,۹۱۴,۱۴۰ ۸۱.۷۸ ۱۶,۳۸۹,۴۶۰ ۶۰.۲۹ ۱۵,۹۷۰,۲۵۴ ۵۶.۷۴ ۱۵,۸۷۶,۸۳۵ ۵۴
اوراق ۱۳۶,۷۹۳ ۱.۴۱ ۳۰۷,۸۱۴ ۱.۱۳ ۳۱۲,۱۶۴ ۱.۱ ۳۱۵,۵۸۱ ۱.۰۷
وجه نقد ۱,۲۹۰,۱۸۵ ۱۳.۳۳ ۱۰,۰۲۶,۳۹۷ ۳۶.۸۸ ۱۱,۳۲۷,۷۲۸ ۴۰.۲۵ ۱۱,۸۸۶,۱۰۸ ۴۰.۴۲
سایر دارایی ها ۳۹۵,۰۱۴ ۴.۰۸ ۶۲۶,۸۳۹ ۲.۳ ۷۷۲,۴۴۳ ۲.۷۴ ۹۰۲,۶۷۴ ۳.۰۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳,۰۱۹,۸۲۷ ۳۱.۲ ۸,۵۴۶,۸۱۸ ۳۱.۴۴ ۸,۳۹۴,۳۶۶ ۲۹.۸۲ ۸,۲۱۲,۶۵۹ ۲۷.۹۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد