ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,108,120 89.91 12,946,222 94.03 13,234,396 97.52 13,417,245 97.73
اوراق 104,154 1.53 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 289,079 4.25 517,068 3.75 107,442 0.79 115,074 0.83
سایر دارایی ها 300,071 4.41 300,376 2.18 226,050 1.66 193,712 1.41
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,090,171 30.77 4,552,903 33.06 4,846,673 35.71 4,947,203 36.03
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi