ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,990,853 85.57 16,595,404 69.31 18,462,215 79.25 18,351,082 79.9
اوراق 108,518 1.32 373,509 1.56 511,078 2.19 514,278 2.23
وجه نقد 739,441 9.05 6,192,254 25.86 3,855,225 16.55 3,757,363 16.35
سایر دارایی ها 375,770 4.59 1,329,584 5.55 878,601 3.77 616,432 2.68
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,092,800 25.61 74,614 0.31 219,028 0.94 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد