صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۵,۸۷۶,۸۳۵ ۵۴ % ۳۱۵,۵۸۱ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۸۶,۱۰۸ ۴۰.۴۳ % ۱,۳۲۲,۸۷۰ ۳.۰۷ % ۸,۲۱۲,۶۵۹ ۲۷.۹۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۵,۹۲۶,۸۹۸ ۵۴.۸۲ % ۳۱۵,۴۱۵ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۵۸,۴۲۱ ۴۰.۴۷ % ۱,۰۵۰,۳۴۸ ۳.۴۶ % ۸,۳۶۳,۸۸۸ ۲۸.۷۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۵,۹۵۹,۵۲۷ ۵۵.۷۶ % ۳۱۵,۲۴۹ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۴۳,۲۳۱ ۴۱.۰۳ % ۶۰۴,۲۷۲ ۳.۵ % ۸,۳۶۹,۷۵۵ ۲۹.۲۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۵,۸۴۱,۰۵۹ ۵۵.۸ % ۳۱۵,۰۸۴ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۳۴,۲۲۴ ۴۱.۳۴ % ۴۹۷,۰۷۴ ۳.۱۵ % ۸,۲۸۹,۱۲۱ ۲۹.۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۵,۷۵۷,۵۳۶ ۵۵.۷۹ % ۳۱۴,۹۱۸ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۵۷,۲۵۰ ۴۱.۶۳ % ۴۱۲,۵۱۷ ۲.۶۴ % ۸,۲۰۳,۱۹۹ ۲۹.۰۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۵,۷۵۷,۵۳۶ ۵۵.۸۱ % ۳۱۴,۷۵۳ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۳۸,۱۴۱ ۴۱.۵۷ % ۴۲۶,۲۹۶ ۲.۶۹ % ۸,۲۰۳,۱۹۹ ۲۹.۰۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۵,۷۵۷,۵۳۶ ۵۵.۸۲ % ۳۱۴,۵۸۷ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۳۸,۱۴۱ ۴۱.۵۸ % ۴۲۰,۹۷۲ ۲.۶۷ % ۸,۲۰۳,۱۹۹ ۲۹.۰۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۵,۷۶۶,۵۵۱ ۵۵.۹۹ % ۳۱۴,۴۲۲ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۵۰,۰۹۴ ۴۱.۳۷ % ۴۲۸,۵۲۲ ۲.۶۵ % ۸,۲۲۶,۶۲۱ ۲۹.۲۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۵,۸۴۱,۴۰۵ ۵۶.۰۶ % ۳۱۴,۲۵۷ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۰۵,۳۳۰ ۴۱.۴۲ % ۳۹۷,۶۴۶ ۲.۵۴ % ۸,۲۹۷,۸۲۲ ۲۹.۳۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۵,۷۴۰,۴۰۴ ۵۵.۹۵ % ۳۱۴,۰۹۱ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۸۶,۶۹۷ ۴۱.۵۴ % ۳۹۲,۲۰۵ ۲.۵۳ % ۸,۲۴۲,۴۷۰ ۲۹.۳ %