ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/30 11,254,466 81.33 % 0 0 % 2,213,620 16 % 367,850 2.66 % 4,616,928 33.36 %
2 1397/02/29 11,370,652 82.23 % 0 0 % 2,265,075 16.38 % 189,824 1.37 % 4,662,997 33.72 %
3 1397/02/28 11,394,563 82.11 % 0 0 % 2,305,918 16.62 % 175,090 1.26 % 4,659,186 33.57 %
4 1397/02/27 11,394,563 82.12 % 0 0 % 2,303,871 16.6 % 175,753 1.27 % 4,659,186 33.58 %
5 1397/02/26 11,394,973 82.13 % 0 0 % 2,303,901 16.6 % 174,205 1.26 % 4,659,186 33.58 %
6 1397/02/25 11,367,298 82.31 % 0 0 % 2,223,200 16.1 % 217,481 1.57 % 4,641,364 33.61 %
7 1397/02/24 11,316,463 82.08 % 0 0 % 2,236,834 16.22 % 231,199 1.68 % 4,621,843 33.52 %
8 1397/02/23 11,294,945 81.32 % 0 0 % 2,435,145 17.53 % 156,584 1.13 % 4,606,406 33.17 %
9 1397/02/22 11,268,554 82.43 % 0 0 % 2,089,499 15.29 % 310,116 2.27 % 4,620,940 33.8 %
10 1397/02/21 11,044,042 80.79 % 0 0 % 1,841,867 13.47 % 782,645 5.73 % 4,429,336 32.4 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi