ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/28 18,701,935 79.06 % 509,588 2.15 % 0 0 % 3,859,979 16.32 % 584,472 4.73 % 0 0 %
2 1397/08/27 18,948,056 79.09 % 509,377 2.13 % 0 0 % 3,918,906 16.36 % 581,943 4.66 % 0 0 %
3 1397/08/26 19,262,998 78.79 % 509,167 2.08 % 0 0 % 4,096,278 16.76 % 579,322 4.55 % 0 0 %
4 1397/08/25 19,588,081 79.31 % 508,956 2.06 % 0 0 % 4,005,238 16.22 % 594,566 4.57 % 0 0 %
5 1397/08/24 19,588,081 79.32 % 508,746 2.06 % 0 0 % 3,989,428 16.16 % 607,720 4.65 % 0 0 %
6 1397/08/23 19,588,081 79.34 % 508,536 2.06 % 0 0 % 3,977,124 16.11 % 616,487 4.74 % 0 0 %
7 1397/08/22 19,426,985 79.36 % 508,326 2.08 % 0 0 % 3,931,625 16.06 % 613,999 4.77 % 0 0 %
8 1397/08/21 19,293,713 78.92 % 508,116 2.08 % 0 0 % 4,034,161 16.5 % 611,409 4.77 % 0 0 %
9 1397/08/20 19,356,449 77.05 % 507,906 2.02 % 0 0 % 4,608,707 18.34 % 649,871 4.93 % 0 0 %
10 1397/08/19 19,894,043 77.36 % 507,697 1.97 % 0 0 % 4,667,945 18.15 % 646,981 4.81 % 0 0 %