صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۷,۰۷۷,۲۲۵ ۵۰.۶۷ % ۲,۶۱۵,۰۲۰ ۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۵۱,۷۲۲ ۳۸.۱۳ % ۱,۱۵۷,۲۵۴ ۴.۷۵ % ۷,۴۸۳,۹۵۳ ۲۲.۲۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۷,۱۳۲,۳۷۷ ۵۱.۲۴ % ۲,۶۱۳,۵۴۵ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۸۲,۰۶۹ ۳۷.۳۳ % ۱,۲۱۰,۱۳۰ ۴.۹۴ % ۷,۴۳۲,۷۱۷ ۲۲.۲۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۷,۲۴۰,۸۵۴ ۵۱.۹ % ۲,۶۱۲,۰۷۱ ۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۱۸,۰۹۷ ۳۶.۷۸ % ۱,۱۴۹,۶۹۴ ۴.۸۳ % ۷,۴۷۹,۹۷۳ ۲۲.۵۲ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۷,۲۷۰,۸۰۷ ۵۲.۵۹ % ۲,۶۱۰,۵۹۷ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۰۸,۲۸۵ ۳۷.۱۷ % ۷۵۱,۷۴۰ ۳.۶۸ % ۷,۴۹۳,۳۲۳ ۲۲.۸۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۷,۲۶۰,۳۰۴ ۵۲.۹۳ % ۲,۶۰۹,۱۲۴ ۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۸۴,۳۳۱ ۳۷.۳۷ % ۵۵۴,۹۷۳ ۳.۱۱ % ۷,۴۷۵,۰۱۸ ۲۲.۹۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۷,۲۶۰,۳۰۴ ۵۲.۹۴ % ۲,۶۰۷,۶۴۹ ۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۸۴,۳۳۱ ۳۷.۳۷ % ۵۴۸,۵۸۹ ۳.۱ % ۷,۴۷۵,۰۱۸ ۲۲.۹۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۷,۲۶۰,۳۰۴ ۵۲.۹۶ % ۲,۶۰۶,۱۷۷ ۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۸۴,۱۵۱ ۳۷.۳۸ % ۵۴۲,۳۹۲ ۳.۰۸ % ۷,۴۷۵,۰۱۸ ۲۲.۹۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۷,۲۹۰,۹۰۴ ۵۳.۱۲ % ۲,۶۰۴,۷۰۳ ۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۱۸,۲۴۱ ۳۷.۲۳ % ۵۳۶,۸۵۸ ۳.۰۷ % ۷,۴۸۳,۱۷۸ ۲۲.۹۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۷,۳۲۲,۲۷۶ ۵۳.۲۵ % ۲,۶۰۳,۲۳۰ ۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۶۰,۷۷۰ ۳۶.۴۶ % ۷۴۴,۹۵۸ ۳.۷۱ % ۷,۴۹۳,۵۰۷ ۲۳.۰۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۷,۳۴۰,۵۲۴ ۵۳.۴۱ % ۲,۶۰۱,۷۵۸ ۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۴۷,۶۵۰ ۳۵.۲۶ % ۱,۰۷۶,۹۶۲ ۴.۷۴ % ۷,۴۸۰,۰۹۸ ۲۳.۰۴ %