ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/27 17,698,427 75.48 % 536,092 2.29 % 0 0 % 4,924,210 21 % 289,442 1.94 % 8,451,202 36.04 %
2 1397/12/26 17,756,032 76.57 % 535,858 2.31 % 0 0 % 4,670,170 20.14 % 228,594 1.76 % 8,381,596 36.14 %
3 1397/12/25 17,804,967 77.02 % 535,624 2.32 % 0 0 % 4,517,447 19.54 % 258,936 1.96 % 8,395,926 36.32 %
4 1397/12/24 17,785,839 76.72 % 535,390 2.31 % 0 0 % 4,561,090 19.68 % 299,036 2.27 % 8,331,269 35.94 %
5 1397/12/23 17,785,839 76.73 % 535,156 2.31 % 0 0 % 4,561,090 19.68 % 297,123 2.26 % 8,331,269 35.94 %
6 1397/12/22 17,785,839 76.74 % 534,923 2.31 % 0 0 % 4,556,319 19.66 % 299,985 2.3 % 8,331,269 35.95 %
7 1397/12/21 17,828,868 78.28 % 534,689 2.35 % 0 0 % 4,159,847 18.26 % 253,544 1.93 % 8,225,560 36.11 %
8 1397/12/20 17,630,306 78.09 % 534,456 2.37 % 0 0 % 4,141,800 18.35 % 270,007 2.06 % 8,095,855 35.86 %
9 1397/12/19 17,610,769 77.87 % 534,223 2.36 % 0 0 % 4,203,800 18.59 % 268,101 2.05 % 7,984,105 35.3 %
10 1397/12/18 17,422,788 78.06 % 533,990 2.39 % 0 0 % 4,095,926 18.35 % 266,198 2.07 % 7,851,885 35.18 %