ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/26 13,377,525 61.55 % 0 0 % 0 0 % 7,699,894 35.42 % 658,443 5.97 % 0 0 %
2 1397/06/25 13,294,254 61.97 % 0 0 % 0 0 % 7,418,280 34.58 % 740,183 6.45 % 0 0 %
3 1397/06/24 13,303,586 61.43 % 0 0 % 0 0 % 6,474,696 29.9 % 1,878,882 11.65 % 0 0 %
4 1397/06/23 13,377,564 62.37 % 0 0 % 0 0 % 6,065,153 28.28 % 2,006,767 12.36 % 0 0 %
5 1397/06/22 13,377,564 62.38 % 0 0 % 0 0 % 6,065,153 28.28 % 2,003,035 12.34 % 0 0 %
6 1397/06/21 13,377,564 62.39 % 0 0 % 0 0 % 6,065,153 28.29 % 1,999,310 12.33 % 0 0 %
7 1397/06/20 13,668,853 65.76 % 0 0 % 0 0 % 5,286,246 25.43 % 1,831,075 11.91 % 0 0 %
8 1397/06/19 13,892,681 67.45 % 0 0 % 0 0 % 4,982,230 24.19 % 1,722,560 11.67 % 0 0 %
9 1397/06/18 14,110,888 70.44 % 0 0 % 0 0 % 4,918,845 24.55 % 1,003,899 8.41 % 0 0 %
10 1397/06/17 14,093,200 71.37 % 0 0 % 0 0 % 4,913,819 24.88 % 739,912 7.23 % 0 0 %