ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/25 17,032,854 77.36 % 521,935 2.37 % 0 0 % 4,136,822 18.79 % 326,778 2.66 % 7,156,854 32.5 %
2 1397/10/24 16,942,838 77.2 % 521,713 2.38 % 0 0 % 4,141,403 18.87 % 340,021 2.76 % 7,008,842 31.94 %
3 1397/10/23 16,872,013 76.73 % 521,491 2.37 % 0 0 % 4,258,368 19.37 % 337,446 2.74 % 6,926,016 31.5 %
4 1397/10/22 16,916,081 76.73 % 521,269 2.36 % 0 0 % 4,274,186 19.39 % 334,410 2.72 % 6,960,948 31.57 %
5 1397/10/21 16,810,428 77.13 % 521,048 2.39 % 0 0 % 4,131,380 18.96 % 331,851 2.74 % 6,956,343 31.92 %
6 1397/10/20 16,810,428 77.14 % 520,827 2.39 % 0 0 % 4,112,887 18.87 % 347,759 2.85 % 6,956,343 31.92 %
7 1397/10/19 16,810,428 77.15 % 520,605 2.39 % 0 0 % 4,112,887 18.88 % 345,201 2.84 % 6,956,343 31.93 %
8 1397/10/18 16,694,602 77.27 % 520,385 2.41 % 0 0 % 3,980,265 18.42 % 411,228 2.96 % 6,850,802 31.71 %
9 1397/10/17 16,732,940 77.97 % 520,164 2.42 % 0 0 % 3,898,587 18.17 % 310,232 2.51 % 6,807,809 31.72 %
10 1397/10/16 16,847,448 77.9 % 519,943 2.4 % 0 0 % 3,940,910 18.22 % 319,600 2.59 % 405,496 1.87 %