ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی ¿CertificateofDeposite□ ¿CertificateofDepositePercent□ نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/24 12,219,654 75.51 % 0 0 % 0 0 % 3,544,809 21.91 % 417,653 2.59 % 5,391,332 33.32 %
2 1397/04/23 12,199,227 74.69 % 0 0 % 0 0 % 3,718,105 22.77 % 415,189 2.55 % 5,350,109 32.76 %
3 1397/04/22 12,200,188 75.52 % 0 0 % 0 0 % 3,373,105 20.88 % 581,770 3.61 % 5,396,306 33.4 %
4 1397/04/21 12,200,188 75.53 % 0 0 % 0 0 % 3,373,105 20.88 % 579,932 3.6 % 5,396,306 33.41 %
5 1397/04/20 12,214,302 75.61 % 0 0 % 0 0 % 3,373,105 20.88 % 565,954 3.51 % 5,396,306 33.41 %
6 1397/04/19 12,260,609 74.89 % 0 0 % 0 0 % 3,467,788 21.18 % 643,994 3.94 % 5,508,353 33.64 %
7 1397/04/18 12,692,629 75.75 % 0 0 % 0 0 % 3,721,729 22.21 % 341,532 2.04 % 5,559,146 33.18 %
8 1397/04/17 12,692,629 75.76 % 0 0 % 0 0 % 3,721,729 22.21 % 339,557 2.03 % 5,559,146 33.18 %
9 1397/04/16 12,677,753 75.5 % 0 0 % 0 0 % 3,793,077 22.59 % 321,574 1.92 % 5,559,948 33.11 %
10 1397/04/15 12,592,763 77.08 % 0 0 % 0 0 % 3,198,258 19.58 % 546,802 3.35 % 5,546,092 33.95 %