صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 توسعه بازار سرمایه 1400/08/27 5,572,542 5,565,014 5,565,014 0 19,675 27,493,743 0 381,735 27,112,008 150,878,692,606,196
182 توسعه بازار سرمایه 1400/08/26 5,571,877 5,564,343 5,564,343 0 19,445 27,474,068 0 381,735 27,092,333 150,751,036,990,481
183 توسعه بازار سرمایه 1400/08/25 5,568,626 5,561,106 5,561,106 0 21,636 27,454,623 0 381,735 27,072,888 150,555,186,676,112
184 توسعه بازار سرمایه 1400/08/24 5,589,515 5,581,975 5,581,975 0 24,398 27,432,987 0 381,735 27,051,252 150,999,406,467,899
185 توسعه بازار سرمایه 1400/08/23 5,698,607 5,690,911 5,690,911 0 23,195 27,408,589 0 381,735 27,026,854 153,807,418,385,874
186 توسعه بازار سرمایه 1400/08/22 5,684,960 5,677,316 5,677,316 0 0 27,385,394 0 381,735 27,003,659 153,308,298,226,587
187 توسعه بازار سرمایه 1400/08/21 5,758,640 5,750,888 5,750,888 0 0 27,385,394 0 381,735 27,003,659 155,295,028,838,885
188 توسعه بازار سرمایه 1400/08/20 5,757,952 5,750,201 5,750,201 0 28,121 27,385,394 0 381,735 27,003,659 155,276,460,397,769
189 توسعه بازار سرمایه 1400/08/19 5,757,262 5,749,503 5,749,503 0 59,616 27,357,273 0 381,735 26,975,538 155,095,939,101,278
190 توسعه بازار سرمایه 1400/08/18 5,708,618 5,700,899 5,700,899 0 17,945 27,297,657 0 381,735 26,915,922 153,444,961,715,740
191 توسعه بازار سرمایه 1400/08/17 5,657,677 5,650,030 5,650,030 0 64,707 27,279,712 0 381,735 26,897,977 151,974,373,004,817
192 توسعه بازار سرمایه 1400/08/16 5,628,334 5,620,738 5,620,738 0 15,896 27,215,005 0 381,735 26,833,270 150,822,770,315,712
193 توسعه بازار سرمایه 1400/08/15 5,628,803 5,621,293 5,621,293 0 0 27,199,109 0 381,735 26,817,374 150,748,329,715,760
194 توسعه بازار سرمایه 1400/08/14 5,487,077 5,479,811 5,479,811 0 0 27,199,109 0 381,735 26,817,374 146,954,137,854,227
195 توسعه بازار سرمایه 1400/08/13 5,486,381 5,479,116 5,479,116 0 16,268 27,199,109 0 381,735 26,817,374 146,935,490,461,553
196 توسعه بازار سرمایه 1400/08/12 5,483,713 5,476,443 5,476,443 0 18,116 27,182,841 0 381,735 26,801,106 146,774,739,962,046
197 توسعه بازار سرمایه 1400/08/11 5,388,311 5,381,196 5,381,196 0 18,024 27,164,725 0 381,735 26,782,990 144,124,509,134,267
198 توسعه بازار سرمایه 1400/08/10 5,305,720 5,298,911 5,298,911 0 17,883 27,146,701 0 381,735 26,764,966 141,825,166,123,822
199 توسعه بازار سرمایه 1400/08/09 5,189,358 5,182,737 5,182,737 0 17,426 27,128,818 0 381,735 26,747,083 138,623,098,798,521
200 توسعه بازار سرمایه 1400/08/08 5,326,985 5,320,272 5,320,272 0 0 27,111,392 0 381,735 26,729,657 142,209,033,080,416