صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 توسعه بازار سرمایه 1400/12/07 5,294,554 5,285,598 5,285,598 0 0 28,460,166 0 381,735 28,078,431 148,411,289,024,352
82 توسعه بازار سرمایه 1400/12/06 5,357,451 5,348,429 5,348,429 0 0 28,460,166 0 381,735 28,078,431 150,175,481,610,769
83 توسعه بازار سرمایه 1400/12/05 5,357,270 5,348,247 5,348,247 0 38 28,460,166 0 381,735 28,078,431 150,170,396,347,774
84 توسعه بازار سرمایه 1400/12/04 5,357,089 5,348,067 5,348,067 0 12,568 28,460,128 0 381,735 28,078,393 150,165,115,422,596
85 توسعه بازار سرمایه 1400/12/03 5,331,457 5,322,431 5,322,431 0 11,663 28,447,560 0 381,735 28,065,825 149,378,428,682,947
86 توسعه بازار سرمایه 1400/12/02 5,304,948 5,295,971 5,295,971 0 11,296 28,435,897 0 381,735 28,054,162 148,574,033,004,568
87 توسعه بازار سرمایه 1400/12/01 5,241,539 5,232,633 5,232,633 0 12,493 28,424,601 0 381,735 28,042,866 146,738,014,587,915
88 توسعه بازار سرمایه 1400/11/30 5,262,869 5,253,913 5,253,913 0 0 28,412,108 0 381,735 28,030,373 147,269,151,307,335
89 توسعه بازار سرمایه 1400/11/29 5,240,451 5,231,539 5,231,539 0 0 28,412,108 0 381,735 28,030,373 146,641,995,032,725
90 توسعه بازار سرمایه 1400/11/28 5,240,266 5,231,354 5,231,354 0 14,542 28,412,108 0 381,735 28,030,373 146,636,804,084,835
91 توسعه بازار سرمایه 1400/11/27 5,240,066 5,231,149 5,231,149 0 0 28,397,566 0 381,735 28,015,831 146,554,989,356,199
92 توسعه بازار سرمایه 1400/11/26 5,260,172 5,251,223 5,251,223 0 16,800 28,397,566 0 381,735 28,015,831 147,117,376,846,667
93 توسعه بازار سرمایه 1400/11/25 5,259,985 5,251,031 5,251,031 0 14,537 28,380,766 0 381,735 27,999,031 147,023,772,235,077
94 توسعه بازار سرمایه 1400/11/24 5,224,755 5,215,893 5,215,893 0 12,602 28,366,229 0 381,735 27,984,494 145,964,135,144,257
95 توسعه بازار سرمایه 1400/11/23 5,283,575 5,274,605 5,274,605 0 0 28,353,627 0 381,735 27,971,892 147,540,676,295,711
96 توسعه بازار سرمایه 1400/11/22 5,303,424 5,294,473 5,294,473 0 0 28,353,627 0 381,735 27,971,892 148,096,420,074,478
97 توسعه بازار سرمایه 1400/11/21 5,303,221 5,294,270 5,294,270 0 16,412 28,353,627 0 381,735 27,971,892 148,090,747,476,523
98 توسعه بازار سرمایه 1400/11/20 5,303,019 5,294,063 5,294,063 0 13,248 28,337,215 0 381,735 27,955,480 147,998,072,372,530
99 توسعه بازار سرمایه 1400/11/19 5,285,688 5,276,807 5,276,807 0 15,459 28,323,967 0 381,735 27,942,232 147,445,763,696,501
100 توسعه بازار سرمایه 1400/11/18 5,233,707 5,224,882 5,224,882 0 16,642 28,308,508 0 381,735 27,926,773 145,914,082,804,267