صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 توسعه بازار سرمایه 1400/09/17 5,446,034 5,438,554 5,438,554 0 11,899 27,748,690 0 381,735 27,366,955 148,836,650,400,365
162 توسعه بازار سرمایه 1400/09/16 5,361,009 5,353,623 5,353,623 0 14,517 27,736,791 0 381,735 27,355,056 146,448,661,546,816
163 توسعه بازار سرمایه 1400/09/15 5,377,431 5,370,029 5,370,029 0 14,850 27,722,274 0 381,735 27,340,539 146,819,475,030,485
164 توسعه بازار سرمایه 1400/09/14 5,388,931 5,381,501 5,381,501 0 15,436 27,707,424 0 381,735 27,325,689 147,053,223,866,137
165 توسعه بازار سرمایه 1400/09/13 5,353,487 5,346,093 5,346,093 0 0 27,691,988 0 381,735 27,310,253 146,003,149,338,403
166 توسعه بازار سرمایه 1400/09/12 5,368,802 5,361,456 5,361,456 0 0 27,691,988 0 381,735 27,310,253 146,422,706,613,295
167 توسعه بازار سرمایه 1400/09/11 5,368,169 5,360,823 5,360,823 0 15,021 27,691,988 0 381,735 27,310,253 146,405,430,164,872
168 توسعه بازار سرمایه 1400/09/10 5,367,536 5,360,186 5,360,186 0 15,879 27,676,967 0 381,735 27,295,232 146,307,513,659,172
169 توسعه بازار سرمایه 1400/09/09 5,414,045 5,406,621 5,406,621 0 22,341 27,661,088 0 381,735 27,279,353 147,489,115,165,333
170 توسعه بازار سرمایه 1400/09/08 5,415,348 5,407,931 5,407,931 0 18,467 27,638,747 0 381,735 27,257,012 147,404,038,676,666
171 توسعه بازار سرمایه 1400/09/07 5,422,630 5,415,236 5,415,236 0 18,686 27,620,280 0 381,735 27,238,545 147,503,152,272,572
172 توسعه بازار سرمایه 1400/09/06 5,418,297 5,410,939 5,410,939 0 0 27,601,594 0 381,735 27,219,859 147,284,985,871,035
173 توسعه بازار سرمایه 1400/09/05 5,518,723 5,511,190 5,511,190 0 0 27,601,594 0 381,735 27,219,859 150,013,826,594,145
174 توسعه بازار سرمایه 1400/09/04 5,518,077 5,510,544 5,510,544 0 18,429 27,601,594 0 381,735 27,219,859 149,996,241,718,125
175 توسعه بازار سرمایه 1400/09/03 5,517,431 5,509,894 5,509,894 0 19,024 27,583,165 0 381,735 27,201,430 149,876,998,303,261
176 توسعه بازار سرمایه 1400/09/02 5,564,524 5,556,921 5,556,921 0 18,751 27,564,141 0 381,735 27,182,406 151,050,475,718,655
177 توسعه بازار سرمایه 1400/09/01 5,586,697 5,579,124 5,579,124 0 17,807 27,545,390 0 381,735 27,163,655 151,549,398,344,289
178 توسعه بازار سرمایه 1400/08/30 5,502,522 5,495,082 5,495,082 0 33,840 27,527,583 0 381,735 27,145,848 149,168,651,842,958
179 توسعه بازار سرمایه 1400/08/29 5,481,996 5,474,594 5,474,594 0 0 27,493,743 0 381,735 27,112,008 148,427,237,214,811
180 توسعه بازار سرمایه 1400/08/28 5,573,234 5,565,705 5,565,705 0 0 27,493,743 0 381,735 27,112,008 150,897,440,230,202