ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 7,154,911 85.3 17,937,501 77.27 16,991,671 78.93 17,032,854 77.35
اوراق 115,135 1.37 512,202 2.2 518,632 2.4 521,935 2.37
وجه نقد 787,011 9.38 4,301,622 18.53 3,700,982 17.19 4,136,822 18.78
سایر دارایی ها 378,896 4.51 867,351 3.73 566,169 2.63 584,645 2.65
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,562,434 30.55 6,829,448 29.42 5,821,664 27.04 7,156,854 32.5
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد