ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,874,846 85.75 15,609,325 67.38 18,664,223 74.66 18,701,935 79.05
اوراق 104,311 1.3 249,721 1.07 506,453 2.02 509,588 2.15
وجه نقد 707,772 8.82 6,400,688 27.63 5,183,131 20.73 3,859,979 16.31
سایر دارایی ها 371,692 4.63 1,531,939 6.61 1,235,693 4.94 1,117,916 4.72
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,111,403 26.33 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد