ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 7,441,443 84.83 17,289,728 78.67 17,696,225 78.42 17,698,427 75.47
اوراق 126,649 1.44 525,810 2.39 532,606 2.36 536,092 2.28
وجه نقد 874,155 9.96 3,858,926 17.55 4,056,867 17.97 4,924,210 21
سایر دارایی ها 382,996 4.36 539,031 2.45 481,647 2.13 454,005 1.93
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,721,591 31.02 7,471,251 33.99 8,075,033 35.78 8,451,202 36.04
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد