بازده روزانه صندوق

از تاریخ تا تاریخ
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده بازدهی سالانه شاخص بازدهی سالانه شاخص
2161 1391/11/27 0 0 (0.22) 0
2162 1391/11/26 0 0 (0.18) 0
2163 1391/11/25 0 (0.07) (0.22) (23.75)
2164 1391/11/24 0 0.64 (0.18) 927.05
2165 1391/11/23 0 0.49 (0.22) 505.11
2166 1391/11/22 0 0 (0.18) 0
2167 1391/11/21 0 0 (0.18) 0