فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزینه های در اختیار هیات مدیره سالانه مبلغ 20 میلیارد ریال بابت هزینه های اجرایی از جمله هزینه تاسیس، اجاره دفتر صندوق ، حقوق و مزایای مدیر سرمایه گذاری، کارشناس مالی و سایر کارکنان، نرم افزار، هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق و برگزاری مجامع می باشد. در صورتی که با مستندات ارائه شده، هزینه های انجام شده از این محل کمتر از سقف تعیین شده باشد، معادل 10 درصد از مبلغ باقیمانده با تصویب مجمع در اختیار هیات مدیره قرار می گیرد تا به مدیران و کارکنان صندوق پرداخت شود.
2 حق حضور اعضای هیأت مدیره سالانه مبلغ 100 میلیون ریال به هر یک از اعضای هیأت مدیره مشروط به حفظ شرایط مرتبط با عضویت در هیأت مدیره و شرکت در جلسه هیأت مدیره. مبلغ مذکور در محاسبات صندوق منظور شده و پس از برگزاری مجمع سالانه صندوق با موضوع بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق قابل پرداخت می باشد
3 پاداش اعضای هیأت مدیره سالانه جمعا تا سقف 2 میلیارد ریال برای کلیه اعضای هیأت مدیره با تصویب مجمع قابل پرداخت است
4 کارمزد متولی سالانه 0.03 درصد(سه در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداکثر 400میلیون ریال .
5 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 250 میلیون ریال برای هر سال مالی.
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه اعضای هیأت مدیره صندوق معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.