مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ 1397/06/21 دریافت خبر 1397/07/11
2 لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1397/06/21 دریافت خبر 1397/06/24
3 آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ 1397/06/21 دریافت خبر 1397/06/10
4 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 1396/07/17 دریافت خبر 1396/08/25
5 صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ 1396/07/17 دریافت خبر 1396/08/25
6 لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1396/07/17 دریافت خبر 1396/07/17
7 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/23 بابت اصلاح اساسنامه دریافت خبر 1396/04/28
8 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/23 بابت اصلاح امیدنامه دریافت خبر 1396/04/28
9 آگهی دعوت به مجمع صندوق توسعه بازار سرمایه مورخ 1396/03/23 دریافت خبر 1396/03/10
10 صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1395/08/26 دریافت خبر 1395/10/04
11 آگهی دعوت به مجمع 95/08/26صندوق توسعه دریافت خبر 1395/08/16
12 آگهی تصمیمات مجمع 94/09/08 صندوق توسعه دریافت خبر 1395/01/30
13 صورت جلسات مجمع مورخ 94/09/08 دریافت خبر 1395/01/28
14 آگهی تصمیمات مجمع 94/06/14 صندوق توسعه بازار سرمایه دریافت خبر 1394/09/02
15 آگهی دعوت به مجمع 94/09/08صندوق توسعه دریافت خبر 1394/08/27
16 صورت جلسه مجمع صندوق توسعه بازار سرمایه مورخ 94/06/14 دریافت خبر 1394/08/26
17 صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ 1393/08/17 بابت اصلاح امیدنامه دریافت خبر 1394/03/04
18 صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ 1393/08/17 بابت اصلاح امیدنامه اساسنامه دریافت خبر 1394/03/04
19 صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ 1393/07/28 دریافت خبر 1394/03/04
20 صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ 1393/03/18 دریافت خبر 1394/03/04
21 صورت جلسه ی مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه دریافت خبر 1394/03/04
22 صورتجلسه مجمع صندوق توسعه بازار مورخ 27/7/92 دریافت خبر 1392/08/13