صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ روزنامه رسمی تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳ آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ( تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۶ آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ( تصویب صورت مالی ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۷ آگهی ثبت مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ (روزنامه رسمی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۹ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۰ آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۱ آگهی ثبت مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰(روزنامه رسمی و کثیر) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۴ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱۵ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷(تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱۶ آگهی ثبت مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ (روزنامه رسمی و کثیر) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱۷ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۸ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۹ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۲۰ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۲۱ اطلاعیه در خصوص برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه به صورت آنلاین دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۲۳ آگهی ثبت مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (روزنامه رسمی و کثیر الانتشار) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۲۴ آگهی تغییرات امیدنامه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۲۵ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۲۶ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۲۷ لیست حاضرین در جلسه مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۲۸ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۲۹ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۳۰ لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۳۱ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۳۲ صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
۳۳ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
۳۴ لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۳۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ بابت اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۳۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ بابت اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۳۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۳۸ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۳۹ آگهی دعوت به مجمع ۹۵/۰۸/۲۶صندوق توسعه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
۴۰ آگهی تصمیمات مجمع ۹۴/۰۹/۰۸ صندوق توسعه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
۴۱ صورت جلسات مجمع مورخ ۹۴/۰۹/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
۴۲ آگهی تصمیمات مجمع ۹۴/۰۶/۱۴ صندوق توسعه بازار سرمایه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
۴۳ آگهی دعوت به مجمع ۹۴/۰۹/۰۸صندوق توسعه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۴۴ صورت جلسه مجمع صندوق توسعه بازار سرمایه مورخ ۹۴/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۴۵ صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ بابت اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۴۶ صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ بابت اصلاح امیدنامه اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۴۷ صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۴۸ صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۴۹ صورت جلسه ی مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۵۰ صورتجلسه مجمع صندوق توسعه بازار مورخ ۲۷/۷/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۱۳