صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی ثبت مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ (روزنامه رسمی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴ آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵ آگهی ثبت مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰(روزنامه رسمی و کثیر) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۸ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۹ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷(تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱۰ آگهی ثبت مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ (روزنامه رسمی و کثیر) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱۱ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۲ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۳ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۱۴ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۵ اطلاعیه در خصوص برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه به صورت آنلاین دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱۷ آگهی ثبت مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (روزنامه رسمی و کثیر الانتشار) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱۸ آگهی تغییرات امیدنامه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱۹ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۲۰ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۲۱ لیست حاضرین در جلسه مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۲۲ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۲۳ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۲۴ لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۲۵ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۲۶ صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
۲۷ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
۲۸ لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ بابت اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ بابت اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۳۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۳۲ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۳۳ آگهی دعوت به مجمع ۹۵/۰۸/۲۶صندوق توسعه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
۳۴ آگهی تصمیمات مجمع ۹۴/۰۹/۰۸ صندوق توسعه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
۳۵ صورت جلسات مجمع مورخ ۹۴/۰۹/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
۳۶ آگهی تصمیمات مجمع ۹۴/۰۶/۱۴ صندوق توسعه بازار سرمایه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
۳۷ آگهی دعوت به مجمع ۹۴/۰۹/۰۸صندوق توسعه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۳۸ صورت جلسه مجمع صندوق توسعه بازار سرمایه مورخ ۹۴/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۳۹ صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ بابت اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۴۰ صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ بابت اصلاح امیدنامه اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۴۱ صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۴۲ صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۴۳ صورت جلسه ی مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۴۴ صورتجلسه مجمع صندوق توسعه بازار مورخ ۲۷/۷/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۱۳