مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 1396/07/17 دریافت خبر 1396/08/25
2 صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ 1396/07/17 دریافت خبر 1396/08/25
3 لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1396/07/17 دریافت خبر 1396/07/17
4 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/23 بابت اصلاح اساسنامه دریافت خبر 1396/04/28
5 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/23 بابت اصلاح امیدنامه دریافت خبر 1396/04/28
6 آگهی دعوت به مجمع صندوق توسعه بازار سرمایه مورخ 1396/03/23 دریافت خبر 1396/03/10
7 صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1395/08/26 دریافت خبر 1395/10/04
8 آگهی دعوت به مجمع 95/08/26صندوق توسعه دریافت خبر 1395/08/16
9 آگهی تصمیمات مجمع 94/09/08 صندوق توسعه دریافت خبر 1395/01/30
10 صورت جلسات مجمع مورخ 94/09/08 دریافت خبر 1395/01/28
11 آگهی تصمیمات مجمع 94/06/14 صندوق توسعه بازار سرمایه دریافت خبر 1394/09/02
12 آگهی دعوت به مجمع 94/09/08صندوق توسعه دریافت خبر 1394/08/27
13 صورت جلسه مجمع صندوق توسعه بازار سرمایه مورخ 94/06/14 دریافت خبر 1394/08/26
14 صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ 1393/08/17 بابت اصلاح امیدنامه دریافت خبر 1394/03/04
15 صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ 1393/08/17 بابت اصلاح امیدنامه اساسنامه دریافت خبر 1394/03/04
16 صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ 1393/07/28 دریافت خبر 1394/03/04
17 صورت جلسه ی مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه مورخ 1393/03/18 دریافت خبر 1394/03/04
18 صورت جلسه ی مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه دریافت خبر 1394/03/04
19 صورتجلسه مجمع صندوق توسعه بازار مورخ 27/7/92 دریافت خبر 1392/08/13