صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صورتجلسه تصویب اساسنامه جدید ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷-۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ صورتجلسه تغییرات امیدنامه و اساسنامه ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ صورتجلسه تصویب اساسنامه و امیدنامه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ صورتجلسه تغییرات امیدنامه و اساسنامه ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ صورتجلسه مجمع موسس مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ تغییرات اساس نامه