صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ تغییرات امیدنامه