صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ %۰.۲۰۴ %۰.۳۹۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۳.۴۸۴)% (۲.۰۹۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۵.۵۷)% (۵.۱۷۷)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۱۷.۵۵۳)% (۱۹.۳۵۴)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۲۰.۱۱۲)% (۲۷.۳۰۶)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ %۴۵.۵۶۹ %۱۲۴.۱۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ %۳۸۴.۶۴۳ %۳۰۰۴.۹۹۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۲۴۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۱۶)% (۹۹.۷۸)%