صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۰.۴۸۲ %۰.۲۵۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۱.۳۸۱)% (۵.۵۳۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۳.۱۲۹ %۱.۴۹۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۱۱.۷۷۳ %۲۰.۲۵۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۲۳.۸۷۷ %۴۸.۲۸۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۲۸.۷۳۲ %۵۹.۵۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۱۵۱.۱۳۲ %۶۹۰.۹۱۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۳۸۶۵ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۵۱)% (۹۷.۴۶)%