صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ (۱.۵۰۲)% (۱.۹۷۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ (۳.۱۴۳)% (۱.۹۸۷)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۶.۳۵۶ %۱۰.۲۴۸
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۱۳.۴۷۳ %۱۰.۷۹۵
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۲۴.۷۶۸ %۲۶.۴۰۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۵۲۴.۹۰۹ %۳۹۱۳.۵۵۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۰۵ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۵۷)% (۹.۵۵)%