صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۱.۳۸۸)% (۰.۹۰۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۱.۹۱)% %۳.۰۷۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۱۴.۷۹۴ %۲۲.۹۴۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۶۴.۳۷۲ %۱۰۳.۲۸۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۱۱۷.۵۲۲ %۳۴۷.۰۴۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۲۰۵.۵۰۶ %۶۸۰.۰۷۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۵۸۹.۰۵۳ %۵۱۱۷.۳۹۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۳۸۶۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۷.۵۱)% (۹۸.۶۲)%