صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۳۱)% (۰.۲۱۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۳.۴۸ %۴.۵۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۱۱.۴۹۲ %۱۵.۷۶۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۱۸.۶۴۲ %۳۲.۹۱۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۳۳.۲۵۸ %۶۲.۰۶۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۷۴.۸۹۱ %۱۴۷.۵۰۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۲۰۰.۸۷۲ %۹۷۲.۶۴۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۳۸۶۵ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۷.۵۱)% (۹۸.۶۲)%