صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۳.۶۲۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (۱۰۰)% %۶.۵۷۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (۱۰۰)% %۲.۲۲۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (۱۰۰)% %۵۵.۱۴۱
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (۱۰۰)% %۷۶.۸۵۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (۱۰۰)% %۲۰۶.۳۰۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (۱۰۰)% %۱۳۸۵.۴۷۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۳۸۶۵ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%