صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۰.۲ ۰.۳۹ ۱۱۰.۱۵ ۳۱۷.۵۵
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ (۰.۶۵) (۰.۳۳) (۹۰.۷۳) (۷۰.۵۳)
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ (۰.۸۷) (۰.۷) (۹۵.۹۲) (۹۲.۴۱)
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ (۱.۵) (۰.۹۸) (۹۹.۶) (۹۷.۲۶)
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰ ۰ ۰.۲۵ ۰
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ (۰.۷۱) (۰.۴۸) (۹۲.۵۶) (۸۲.۷)
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ (۰.۲۷) (۰.۲۳) (۶۲.۲۵) (۵۷.۴۵)
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ (۰.۶۹) (۰.۶۷) (۹۲) (۹۱.۲۵)
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ (۰.۹۶) (۰.۸۲) (۹۷.۰۱) (۹۵.۰۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ (۰.۵۱) (۰.۴۶) (۸۴.۶۵) (۸۱.۱۱)
۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۰ ۰ (۰.۰۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ (۰.۹۵) (۰.۶) (۹۶.۹۶) (۸۹.۰۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ (۱.۴۱) (۰.۹۱) (۹۹.۴۴) (۹۶.۴)
۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ (۰.۶۴) (۰.۵۶) (۹۰.۴۷) (۸۷.۱۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۰.۶۹ ۰.۱۷ ۱,۱۵۰.۹۱ ۸۴.۲۴
۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۵.۰۵ ۳.۹۴ ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷
۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰ ۰ ۰.۰۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰ ۰ ۰.۰۹ ۰