صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۲.۷) (۲.۵۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۲.۷۲) (۲.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۹ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲.۷۷) (۲.۷۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۹ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۰.۴۶) (۰.۴۹) (۸۱.۲۳) (۸۳.۳۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۲.۹) (۲.۹۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۲.۸۹) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۲.۶۵) (۳.۰۲) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۷ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۰.۸۸) (۱.۱۵) (۹۶.۰۹) (۹۸.۵۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۴۸ ۰.۰۱ ۴۶۹.۱۸ ۲.۹۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۵۱) (۱.۱) (۸۴.۶۹) (۹۸.۲۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳.۳۸ ۳.۵۹ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۳۲ ۰.۰۷ ۲۲۵.۵ ۳۱.۰۷
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۵ ۰