صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۱.۳۹) (۰.۹) (۹۹.۳۹) (۹۶.۳۵)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۹۴ ۲.۵۴ ۲,۹۸۵.۲۸ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱.۱۵ ۳.۰۱ ۶,۳۰۹.۳۴ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۹۸ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۸.۶۸ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۲.۱۳) (۱.۹) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۱)
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۵) ۰.۳۸ (۸۴) ۲۹۲.۴۵
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱.۳۵ (۰.۶۲) ۱۳,۰۵۶.۶۲ (۸۹.۸۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۲۳) (۰.۳۵) (۵۷.۳۴) (۷۲.۱۳)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۴۷ ۲.۷۲ ۲۰,۷۸۷.۳ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۱ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۰.۲۶) (۰.۷۸) (۶۰.۹) (۹۴.۳۶)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۲۷) (۰.۴۵) (۶۲.۲۱) (۸۰.۴۸)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲.۵۳ ۳.۲۱ ۹۱۶,۰۷۴.۸۷ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱.۶۵ ۳.۰۸ ۳۹,۶۴۰.۰۶ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۲.۱۳) (۱.۷۷) (۹۹.۹۶) (۹۹.۸۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۸.۱۸ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۸.۲۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (۰.۱۳) (۰.۱۷) (۳۶.۶۹) (۴۶.۵۶)