صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۹۰۵,۳۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۴,۳۹۸,۷۶۷,۰۷۹,۱۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۸۴۳,۷۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۸۳۱,۶۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۸۳۱,۶۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۵,۸۴۳,۷۲۹ ۵,۸۳۱,۶۹۱ ۵,۸۳۱,۶۹۱ ۰ ۰ ۳۰,۳۱۷,۴۰۲ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۹۰۵,۳۵۳ ۱۷۴,۳۹۸,۷۶۷,۰۷۹,۱۶۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۵,۸۴۳,۶۶۴ ۵,۸۳۱,۶۲۶ ۵,۸۳۱,۶۲۶ ۰ ۹,۱۴۴ ۳۰,۳۱۷,۴۰۲ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۹۰۵,۳۵۳ ۱۷۴,۳۹۶,۸۳۲,۳۳۶,۵۱۵
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۵,۸۴۳,۶۰۲ ۵,۸۳۱,۵۶۰ ۵,۸۳۱,۵۶۰ ۰ ۷,۱۲۳ ۳۰,۳۰۸,۲۵۸ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۹۶,۲۰۹ ۱۷۴,۳۴۱,۵۳۱,۲۳۶,۹۶۵
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۵,۸۸۱,۱۴۹ ۵,۸۶۹,۱۰۶ ۵,۸۶۹,۱۰۶ ۰ ۰ ۳۰,۳۰۱,۱۳۵ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۸۹,۰۸۶ ۱۷۵,۴۲۲,۲۱۴,۷۸۰,۶۳۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۵,۸۵۵,۸۷۱ ۵,۸۴۳,۸۷۹ ۵,۸۴۳,۸۷۹ ۰ ۰ ۳۰,۳۰۱,۱۳۵ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۸۹,۰۸۶ ۱۷۴,۶۶۸,۱۹۳,۱۲۷,۸۸۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۵,۸۵۵,۸۰۵ ۵,۸۴۳,۸۱۳ ۵,۸۴۳,۸۱۳ ۰ ۶,۷۴۹ ۳۰,۳۰۱,۱۳۵ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۸۹,۰۸۶ ۱۷۴,۶۶۶,۲۳۰,۳۵۰,۷۴۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۵,۸۵۵,۷۴۰ ۵,۸۴۳,۷۴۵ ۵,۸۴۳,۷۴۵ ۰ ۰ ۳۰,۲۹۴,۳۸۶ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۸۲,۳۳۷ ۱۷۴,۶۲۴,۷۵۸,۳۴۲,۲۵۱
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۵,۷۷۴,۷۹۳ ۵,۷۶۲,۹۶۵ ۵,۷۶۲,۹۶۵ ۰ ۰ ۳۰,۲۹۴,۳۸۶ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۸۲,۳۳۷ ۱۷۲,۲۱۰,۸۷۵,۳۶۸,۸۸۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۵,۷۷۴,۷۰۰ ۵,۷۶۲,۸۷۳ ۵,۷۶۲,۸۷۳ ۰ ۱۰,۴۴۱ ۳۰,۲۹۴,۳۸۶ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۸۲,۳۳۷ ۱۷۲,۲۰۸,۱۲۰,۵۳۸,۸۴۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۵,۷۷۴,۷۲۸ ۵,۷۶۲,۸۹۴ ۵,۷۶۲,۸۹۴ ۰ ۸,۹۹۹ ۳۰,۲۸۳,۹۴۵ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۷۱,۸۹۶ ۱۷۲,۱۴۸,۵۶۲,۴۶۴,۳۷۹
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۵,۷۱۴,۰۷۰ ۵,۷۰۲,۳۶۴ ۵,۷۰۲,۳۶۴ ۰ ۷,۷۷۹ ۳۰,۲۷۴,۹۴۶ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۶۲,۸۹۷ ۱۷۰,۲۸۹,۱۱۰,۰۲۲,۳۳۸
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۵,۷۱۲,۳۰۰ ۵,۷۰۰,۶۰۸ ۵,۷۰۰,۶۰۸ ۰ ۹,۱۸۹ ۳۰,۲۶۷,۱۶۷ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۵۵,۱۱۸ ۱۷۰,۱۹۲,۳۱۶,۴۵۹,۴۳۵
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۵,۶۸۳,۰۷۱ ۵,۶۷۱,۵۰۰ ۵,۶۷۱,۵۰۰ ۰ ۹,۷۷۷ ۳۰,۲۵۷,۹۷۸ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۴۵,۹۲۹ ۱۶۹,۲۷۱,۱۷۵,۹۳۹,۹۳۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۵,۷۹۱,۵۲۷ ۵,۷۷۹,۸۳۳ ۵,۷۷۹,۸۳۳ ۰ ۰ ۳۰,۲۴۸,۲۰۱ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۳۶,۱۵۲ ۱۷۲,۴۴۷,۹۷۱,۴۷۶,۱۵۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۵,۸۱۲,۴۷۸ ۵,۸۰۰,۸۱۱ ۵,۸۰۰,۸۱۱ ۰ ۰ ۳۰,۲۴۸,۲۰۱ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۳۶,۱۵۲ ۱۷۳,۰۷۳,۸۶۶,۹۸۸,۷۲۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۵,۸۱۲,۳۷۳ ۵,۸۰۰,۷۰۵ ۵,۸۰۰,۷۰۵ ۰ ۱۰,۲۸۹ ۳۰,۲۴۸,۲۰۱ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۳۶,۱۵۲ ۱۷۳,۰۷۰,۷۱۷,۶۸۸,۷۵۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۵,۸۱۲,۳۶۶ ۵,۸۰۰,۶۹۲ ۵,۸۰۰,۶۹۲ ۰ ۹,۰۰۳ ۳۰,۲۳۷,۹۱۲ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۲۵,۸۶۳ ۱۷۳,۰۱۰,۶۴۹,۴۹۵,۵۹۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۵,۷۷۶,۱۵۴ ۵,۷۶۴,۵۷۰ ۵,۷۶۴,۵۷۰ ۰ ۶,۲۷۲ ۳۰,۲۲۸,۹۰۹ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۱۶,۸۶۰ ۱۷۱,۸۸۱,۳۸۸,۸۵۱,۲۰۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۵,۷۷۹,۴۰۰ ۵,۷۶۷,۹۸۲ ۵,۷۶۸,۰۴۴ ۶۲ ۶,۹۰۵ ۳۰,۲۲۲,۶۳۷ ۰ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۱۰,۵۸۸ ۱۷۱,۹۴۶,۹۲۱,۰۱۵,۷۸۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۵,۹۲۸,۲۹۳ ۵,۹۱۶,۵۳۷ ۵,۹۱۶,۵۳۷ ۰ ۱۱,۳۱۸ ۳۰,۲۱۵,۷۳۲ ۳۰,۳۱۴ ۴۱۲,۰۴۹ ۲۹,۸۰۳,۶۸۳ ۱۷۶,۳۳۴,۶۰۵,۴۰۷,۸۹۰
  مشاهده همه