اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,627,589
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,372,412
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 25,495,475,212,445
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,030,007
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,019,030
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,018,939
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 2,030,007 2,019,030 91- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,495,475,212,445
  2 1398/02/02 2,040,075 2,029,095 77- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,622,583,973,509
  3 1398/02/01 2,046,131 2,035,087 65- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,698,238,055,535
  4 1398/01/31 2,045,970 2,034,926 52- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,696,206,484,549
  5 1398/01/30 2,026,499 2,015,437 105- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,450,113,935,214
  6 1398/01/29 2,026,338 2,015,277 92- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,448,092,007,776
  7 1398/01/28 2,026,179 2,015,117 79- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,446,073,520,590
  8 1398/01/27 2,045,107 2,033,904 0 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,683,303,266,398
  9 1398/01/26 2,043,388 2,031,975 0 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,658,942,687,628
  10 1398/01/25 1,967,973 1,956,681 0 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 24,708,168,359,953
  11 1398/01/24 1,961,303 1,950,019 0 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 24,624,034,390,112
  12 1398/01/23 1,959,485 1,948,154 0 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 24,600,486,141,313
  13 1398/01/22 1,959,337 1,948,006 0 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 24,598,618,915,049
  14 1398/01/21 1,959,190 1,947,858 0 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 24,596,754,100,944
  15 1398/01/20 1,933,135 1,921,812 0 0 13,009,324 159,000 381,735 12,627,589 24,267,852,985,362
  16 1398/01/19 1,918,857 1,907,771 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 24,393,888,713,588
  17 1398/01/18 1,909,449 1,898,291 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 24,272,670,691,068
  18 1398/01/17 1,899,942 1,888,803 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 24,151,343,169,199
  19 1398/01/16 1,891,871 1,880,788 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 24,048,858,593,176
  20 1398/01/15 1,891,708 1,880,624 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 24,046,767,423,491