صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۵۵۲,۷۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۶,۷۲۶,۲۲۳,۰۳۵,۷۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۴۸,۳۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۷۴۲,۰۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۷۴۲,۰۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۵,۷۴۸,۳۱۸ ۵,۷۴۲,۰۹۹ ۵,۷۴۲,۰۹۹ ۰ ۰ ۲۵,۹۳۴,۴۵۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۵۵۲,۷۱۷ ۱۴۶,۷۲۶,۲۲۳,۰۳۵,۷۷۵
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۵,۷۴۷,۲۶۱ ۵,۷۴۱,۰۴۲ ۵,۷۴۱,۰۴۲ ۰ ۲۷,۳۷۹ ۲۵,۹۳۴,۴۵۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۵۵۲,۷۱۷ ۱۴۶,۶۹۹,۲۱۳,۸۰۸,۹۳۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۵,۷۴۶,۲۰۲ ۵,۷۳۹,۹۷۷ ۵,۷۳۹,۹۷۷ ۰ ۴۴,۴۴۸ ۲۵,۹۰۷,۰۷۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۵۲۵,۳۳۸ ۱۴۶,۵۱۴,۸۴۱,۶۴۴,۴۶۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۵,۷۷۱,۰۱۷ ۵,۷۶۴,۷۴۵ ۵,۷۶۴,۷۴۵ ۰ ۳۴,۴۱۰ ۲۵,۸۶۲,۶۲۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۴۸۰,۸۹۰ ۱۴۶,۸۹۰,۸۲۰,۷۴۰,۳۷۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۵,۶۹۳,۲۸۸ ۵,۶۸۷,۱۰۳ ۵,۶۸۷,۱۰۳ ۰ ۳۸,۶۳۷ ۲۵,۸۲۸,۲۱۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۴۴۶,۴۸۰ ۱۴۴,۷۱۶,۷۶۴,۷۷۳,۱۷۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۵,۷۱۷,۰۰۸ ۵,۷۱۰,۷۹۲ ۵,۷۱۰,۷۹۲ ۰ ۴۷,۰۷۲ ۲۵,۷۸۹,۵۷۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۴۰۷,۸۴۳ ۱۴۵,۰۹۸,۸۹۶,۶۳۹,۲۴۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۵,۸۴۷,۳۹۰ ۵,۸۴۰,۹۷۵ ۵,۸۴۰,۹۷۵ ۰ ۰ ۲۵,۷۴۲,۵۰۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۳۶۰,۷۷۱ ۱۴۸,۱۳۱,۶۱۷,۰۹۸,۴۵۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۵,۸۳۶,۱۳۴ ۵,۸۲۹,۷۱۸ ۵,۸۲۹,۷۱۸ ۰ ۰ ۲۵,۷۴۲,۵۰۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۳۶۰,۷۷۱ ۱۴۷,۸۴۶,۱۳۴,۱۱۳,۵۴۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۵,۸۳۵,۰۶۰ ۵,۸۲۸,۶۴۴ ۵,۸۲۸,۶۴۴ ۰ ۴۳,۱۶۰ ۲۵,۷۴۲,۵۰۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۳۶۰,۷۷۱ ۱۴۷,۸۱۸,۸۹۵,۲۰۱,۵۷۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۵,۸۳۳,۹۸۷ ۵,۸۲۷,۵۵۹ ۵,۸۲۷,۵۵۹ ۰ ۴۳,۳۶۸ ۲۵,۶۹۹,۳۴۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۳۱۷,۶۱۱ ۱۴۷,۵۳۹,۸۸۲,۷۴۷,۴۷۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۵,۸۲۴,۷۸۹ ۵,۸۱۸,۳۵۹ ۵,۸۱۸,۳۵۹ ۰ ۴۲,۰۸۴ ۲۵,۶۵۵,۹۷۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۲۷۴,۲۴۳ ۱۴۷,۰۵۴,۶۲۰,۳۸۶,۷۴۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۵,۸۹۹,۳۷۲ ۵,۸۹۲,۸۱۴ ۵,۸۹۲,۸۱۴ ۰ ۵۲,۱۰۱ ۲۵,۶۱۳,۸۹۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۲۳۲,۱۵۹ ۱۴۸,۶۸۸,۴۳۱,۰۰۷,۴۲۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۵,۹۰۰,۳۴۰ ۵,۸۹۳,۷۳۳ ۵,۸۹۳,۷۳۳ ۰ ۴۵,۶۱۳ ۲۵,۵۶۱,۷۹۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۱۸۰,۰۵۸ ۱۴۸,۴۰۴,۵۳۶,۸۵۶,۰۲۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۵,۹۱۷,۳۶۹ ۵,۹۱۰,۷۱۱ ۵,۹۱۰,۷۱۱ ۰ ۰ ۲۵,۵۱۶,۱۸۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۱۳۴,۴۴۵ ۱۴۸,۵۶۲,۴۴۶,۰۶۶,۷۵۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۵,۸۷۵,۷۹۵ ۵,۸۶۹,۱۸۶ ۵,۸۶۹,۱۸۶ ۰ ۰ ۲۵,۵۱۶,۱۸۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۱۳۴,۴۴۵ ۱۴۷,۵۱۸,۷۲۹,۱۰۲,۳۷۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۵,۸۷۴,۶۶۳ ۵,۸۶۸,۰۵۴ ۵,۸۶۸,۰۵۴ ۰ ۶۵,۵۱۳ ۲۵,۵۱۶,۱۸۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۱۳۴,۴۴۵ ۱۴۷,۴۹۰,۲۸۵,۲۵۹,۲۴۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۵,۸۷۳,۵۱۹ ۵,۸۶۶,۸۹۳ ۵,۸۶۶,۸۹۳ ۰ ۴۹,۲۵۳ ۲۵,۴۵۰,۶۶۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۰۶۸,۹۳۲ ۱۴۷,۰۷۶,۷۳۴,۰۷۱,۶۳۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۵,۸۳۱,۴۱۱ ۵,۸۲۴,۸۱۵ ۵,۸۲۴,۸۱۵ ۰ ۴۵,۹۸۷ ۲۵,۴۰۱,۴۱۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۰۱۹,۶۷۹ ۱۴۵,۷۳۴,۹۹۶,۰۴۱,۵۱۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۵,۹۱۶,۹۷۱ ۵,۹۱۰,۲۵۴ ۵,۹۱۰,۲۵۴ ۰ ۴۰,۷۶۵ ۲۵,۳۵۵,۴۲۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۴,۹۷۳,۶۹۲ ۱۴۷,۶۰۰,۸۶۹,۸۰۱,۲۷۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۶,۰۱۴,۰۵۵ ۶,۰۰۷,۱۶۹ ۶,۰۰۷,۱۶۹ ۰ ۴۰,۰۸۱ ۲۵,۳۱۴,۶۶۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۴,۹۳۲,۹۲۷ ۱۴۹,۷۷۶,۳۰۴,۴۰۵,۴۳۲
  مشاهده همه