اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,786,589
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,213,412
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,377,981,047,337
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,839,431
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,828,320
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,828,320
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 1,839,431 1,828,320 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 23,377,981,047,337
  2 1397/12/26 1,814,510 1,803,363 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 23,058,865,544,823
  3 1397/12/25 1,807,184 1,796,007 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 22,964,798,158,878
  4 1397/12/24 1,785,589 1,774,423 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 22,688,821,371,185
  5 1397/12/23 1,785,424 1,774,259 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 22,686,716,937,586
  6 1397/12/22 1,785,260 1,774,094 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 22,684,614,974,343
  7 1397/12/21 1,770,190 1,758,997 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 22,491,576,976,550
  8 1397/12/20 1,762,091 1,751,023 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 22,389,612,241,372
  9 1397/12/19 1,724,332 1,713,268 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,906,857,256,267
  10 1397/12/18 1,709,419 1,698,473 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,717,679,495,555
  11 1397/12/17 1,712,712 1,701,762 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,759,734,219,508
  12 1397/12/16 1,712,547 1,701,597 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,757,625,807,148
  13 1397/12/15 1,712,382 1,701,432 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,755,509,969,266
  14 1397/12/14 1,710,988 1,699,977 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,736,906,671,933
  15 1397/12/13 1,727,751 1,716,632 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,949,868,461,999
  16 1397/12/12 1,733,227 1,722,057 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 22,019,234,580,094
  17 1397/12/11 1,733,552 1,722,439 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 22,024,113,396,672
  18 1397/12/10 1,744,335 1,733,161 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 22,161,222,763,691
  19 1397/12/09 1,744,171 1,732,997 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 22,159,125,664,051
  20 1397/12/08 1,744,008 1,732,831 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 22,156,993,376,468