صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۶۲۷,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۳۷۲,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳,۵۵۴,۸۶۷,۹۸۱,۰۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۶۸,۴۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۵۷,۲۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۵۱,۱۴۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۲,۶۶۸,۴۰۹ ۲,۶۵۷,۲۶۶ ۶,۱۱۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۳,۵۵۴,۸۶۷,۹۸۱,۰۱۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۲,۶۴۷,۶۷۴ ۲,۶۳۶,۴۹۷ ۶,۰۱۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۳,۲۹۲,۶۰۴,۹۴۳,۶۶۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲,۶۳۰,۷۵۲ ۲,۶۱۹,۵۰۶ ۵,۹۲۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۳,۰۷۸,۰۴۰,۴۴۵,۴۱۱
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲,۶۰۱,۲۹۶ ۲,۵۹۰,۰۲۸ ۴,۴۶۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۷۰۵,۸۱۳,۶۶۰,۲۱۳
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۲,۵۷۸,۴۹۷ ۲,۵۶۷,۲۳۴ ۴,۶۹۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۴۱۷,۹۷۲,۲۰۴,۷۸۱
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۲,۵۷۷,۸۷۸ ۲,۵۶۶,۶۱۵ ۴,۵۹۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۴۱۰,۱۵۷,۵۳۵,۴۳۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲,۵۷۷,۲۶۰ ۲,۵۶۵,۹۹۷ ۴,۴۹۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۴۰۲,۳۵۳,۳۱۶,۳۰۳
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۲,۵۷۵,۹۹۹ ۲,۵۶۴,۷۱۶ ۴,۴۰۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۳۸۶,۱۸۵,۷۱۳,۱۴۳
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۲,۵۷۶,۳۲۵ ۲,۵۶۵,۰۲۱ ۴,۳۰۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۳۹۰,۰۳۱,۵۱۶,۵۴۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۲,۵۷۱,۲۵۹ ۲,۵۵۹,۹۴۲ ۴,۲۰۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۳۲۵,۹۰۰,۳۲۶,۶۵۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۲,۵۵۵,۹۶۰ ۲,۵۴۴,۵۸۳ ۴,۱۰۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۱۳۱,۹۵۱,۱۷۳,۳۳۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۲,۵۴۵,۲۵۸ ۲,۵۳۳,۶۷۴ ۴,۰۰۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۹۹۴,۱۸۸,۰۲۹,۹۵۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۲,۵۴۴,۶۴۳ ۲,۵۳۳,۰۵۸ ۳,۹۰۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۹۸۶,۴۲۰,۰۷۴,۸۰۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۲,۵۴۴,۰۲۸ ۲,۵۳۲,۴۴۴ ۳,۸۱۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۹۷۸,۶۶۱,۱۴۳,۳۸۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۲,۵۳۳,۷۴۵ ۲,۵۲۲,۱۸۸ ۳,۷۱۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۸۴۹,۱۴۷,۷۹۶,۵۱۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۲,۵۳۰,۳۰۸ ۲,۵۱۸,۷۴۸ ۳,۶۱۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۸۰۵,۷۰۹,۹۷۷,۷۷۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۲,۵۲۵,۷۳۷ ۲,۵۱۴,۰۷۳ ۳,۵۱۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۷۴۶,۶۷۴,۸۷۸,۴۲۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۲,۵۲۹,۵۰۹ ۲,۵۱۷,۸۷۲ ۳,۴۱۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۷۹۴,۶۴۶,۴۷۷,۹۸۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۲,۵۳۲,۰۴۲ ۲,۵۲۰,۴۴۳ ۵,۹۰۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۸۲۷,۱۱۷,۰۷۳,۸۲۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۲,۵۳۱,۴۲۱ ۲,۵۱۹,۸۲۲ ۵,۸۰۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۸۱۹,۲۸۰,۸۵۱,۲۴۷