صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۰۵۱,۰۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۵,۹۷۹,۲۹۴,۷۸۷,۹۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۲۴۴,۷۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۲۳۸,۰۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۲۳۸,۰۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۵,۲۴۴,۷۲۵ ۵,۲۳۸,۰۰۱ ۵,۲۳۸,۰۰۱ ۰ ۰ ۲۴,۴۳۲,۷۵۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۴,۰۵۱,۰۲۴ ۱۲۵,۹۷۹,۲۹۴,۷۸۷,۹۸۳
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۵,۲۴۴,۰۱۴ ۵,۲۳۷,۲۹۰ ۵,۲۳۷,۲۹۰ ۰ ۲۴,۸۷۵ ۲۴,۴۳۲,۷۵۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۴,۰۵۱,۰۲۴ ۱۲۵,۹۶۲,۱۹۶,۴۲۵,۹۷۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۵,۲۴۳,۳۰۶ ۵,۲۳۶,۵۷۵ ۵,۲۳۶,۵۷۵ ۰ ۳۲,۰۵۹ ۲۴,۴۰۷,۸۸۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۴,۰۲۶,۱۴۹ ۱۲۵,۸۱۴,۷۲۹,۲۳۷,۳۳۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۵,۲۳۹,۰۶۵ ۵,۲۳۲,۳۰۴ ۵,۲۳۲,۳۰۴ ۰ ۰ ۲۴,۳۷۵,۸۲۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۹۹۴,۰۹۰ ۱۲۵,۵۴۴,۳۷۶,۶۳۶,۴۴۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۵,۲۹۸,۸۷۳ ۵,۲۹۱,۹۶۸ ۵,۲۹۱,۹۶۸ ۰ ۰ ۲۴,۳۷۵,۸۲۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۹۹۴,۰۹۰ ۱۲۶,۹۷۵,۹۵۳,۳۹۷,۳۷۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۵,۲۵۹,۷۲۶ ۵,۲۵۲,۸۳۶ ۵,۲۵۲,۸۳۶ ۰ ۰ ۲۴,۳۷۵,۸۲۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۹۹۴,۰۹۰ ۱۲۶,۰۳۷,۰۱۶,۷۰۱,۷۹۷
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۵,۲۵۹,۱۹۴ ۵,۲۵۲,۳۰۴ ۵,۲۵۲,۳۰۴ ۰ ۰ ۲۴,۳۷۵,۸۲۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۹۹۴,۰۹۰ ۱۲۶,۰۲۴,۲۴۶,۹۲۸,۶۸۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۵,۲۵۸,۶۶۳ ۵,۲۵۱,۷۷۳ ۵,۲۵۱,۷۷۳ ۰ ۰ ۲۴,۳۷۵,۸۲۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۹۹۴,۰۹۰ ۱۲۶,۰۱۱,۵۰۹,۹۸۳,۷۷۳
  ۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۵,۲۵۸,۱۳۱ ۵,۲۵۱,۲۴۱ ۵,۲۵۱,۲۴۱ ۰ ۰ ۲۴,۳۷۵,۸۲۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۹۹۴,۰۹۰ ۱۲۵,۹۹۸,۷۴۶,۳۱۳,۶۱۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۵,۲۵۶,۵۸۱ ۵,۲۴۹,۶۸۵ ۵,۲۴۹,۶۸۵ ۰ ۳۲,۷۸۲ ۲۴,۳۷۵,۸۲۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۹۹۴,۰۹۰ ۱۲۵,۹۶۱,۴۱۷,۴۴۴,۳۴۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۵,۲۵۶,۰۳۸ ۵,۲۴۹,۱۳۳ ۵,۲۴۹,۱۳۳ ۰ ۳۶,۵۸۴ ۲۴,۳۴۳,۰۴۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۹۶۱,۳۰۸ ۱۲۵,۷۷۶,۰۹۰,۱۴۹,۵۴۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۵,۲۵۶,۸۸۴ ۵,۲۴۹,۹۲۹ ۵,۲۴۹,۹۲۹ ۰ ۳۴,۷۰۶ ۲۴,۳۰۶,۴۵۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۹۲۴,۷۲۴ ۱۲۵,۶۰۳,۱۱۰,۶۳۳,۰۹۲
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۵,۲۴۳,۴۷۸ ۵,۲۳۶,۴۵۶ ۵,۲۳۶,۴۵۶ ۰ ۳۱,۱۵۹ ۲۴,۲۷۱,۷۵۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۸۹۰,۰۱۸ ۱۲۵,۰۹۹,۰۱۹,۰۳۷,۲۹۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۵,۲۹۰,۹۵۶ ۵,۲۸۳,۷۹۶ ۵,۲۸۳,۷۹۶ ۰ ۰ ۲۴,۲۴۰,۵۹۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۸۵۸,۸۵۹ ۱۲۶,۰۶۵,۳۵۰,۵۴۰,۳۵۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۵,۲۶۶,۸۲۷ ۵,۲۵۹,۶۸۶ ۵,۲۵۹,۶۸۶ ۰ ۰ ۲۴,۲۴۰,۵۹۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۸۵۸,۸۵۹ ۱۲۵,۴۹۰,۱۱۵,۹۵۴,۱۶۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۵,۲۶۶,۳۰۴ ۵,۲۵۹,۱۶۴ ۵,۲۵۹,۱۶۴ ۰ ۳۱,۵۴۷ ۲۴,۲۴۰,۵۹۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۸۵۸,۸۵۹ ۱۲۵,۴۷۷,۶۵۸,۷۲۹,۹۷۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۵,۲۶۶,۰۳۷ ۵,۲۵۸,۸۸۳ ۵,۲۵۸,۸۸۳ ۰ ۲۵,۶۹۰ ۲۴,۲۰۹,۰۴۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۸۲۷,۳۱۲ ۱۲۵,۳۰۵,۰۳۶,۸۱۱,۲۷۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۵,۲۵۸,۸۱۷ ۵,۲۵۱,۶۶۶ ۵,۲۵۱,۶۶۶ ۰ ۲۸,۸۱۹ ۲۴,۱۸۳,۳۵۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۸۰۱,۶۲۲ ۱۲۴,۹۹۸,۱۷۳,۹۲۲,۳۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۵,۲۷۲,۴۴۹ ۵,۲۶۵,۲۵۱ ۵,۲۶۵,۲۵۱ ۰ ۳۳,۱۳۵ ۲۴,۱۵۴,۵۳۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۷۷۲,۸۰۳ ۱۲۵,۱۶۹,۷۶۶,۶۷۳,۶۴۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۵,۱۹۳,۳۳۶ ۵,۱۸۶,۲۲۹ ۵,۱۸۶,۲۲۹ ۰ ۲۵,۲۰۳ ۲۴,۱۲۱,۴۰۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۷۳۹,۶۶۸ ۱۲۳,۱۱۹,۳۵۹,۹۴۲,۸۱۳
  مشاهده همه