اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,786,589
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,213,412
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,841,950,717,176
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,718,893
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,708,192
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,708,192
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/10/25 1,718,893 1,708,192 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,841,950,717,176
    2 1397/10/24 1,706,857 1,696,212 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,688,770,521,208
    3 1397/10/23 1,701,695 1,691,094 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,623,329,915,524
    4 1397/10/22 1,708,000 1,697,372 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,703,595,904,678
    5 1397/10/21 1,710,741 1,700,179 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,739,490,632,561
    6 1397/10/20 1,710,525 1,699,963 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,736,734,558,480
    7 1397/10/19 1,710,312 1,699,750 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,734,007,353,302
    8 1397/10/18 1,698,989 1,688,500 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,590,156,571,509
    9 1397/10/17 1,682,365 1,671,852 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,377,281,211,944
    10 1397/10/16 1,665,927 1,655,342 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,166,171,780,614
    11 1397/10/15 1,662,093 1,651,486 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,116,878,310,583
    12 1397/10/14 1,655,441 1,644,907 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,032,743,702,421
    13 1397/10/13 1,655,232 1,644,698 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,030,078,932,042
    14 1397/10/12 1,655,024 1,644,490 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,027,420,824,795
    15 1397/10/11 1,667,389 1,656,786 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,184,636,052,857
    16 1397/10/10 1,666,224 1,655,601 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,169,489,983,294
    17 1397/10/09 1,666,327 1,655,641 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,170,002,258,057
    18 1397/10/08 1,657,936 1,647,295 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,063,284,630,982
    19 1397/10/07 1,634,581 1,624,056 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 20,766,134,475,217
    20 1397/10/06 1,634,396 1,623,870 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 20,763,760,062,024