صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۵۵۵,۷۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲,۴۴۴,۲۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۷,۰۴۹,۴۱۶,۹۵۳,۱۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۵۵۷,۵۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۵۲۸,۰۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۵۲۸,۰۷۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۵,۵۵۷,۵۹۵ ۵,۵۲۸,۰۷۱ ۰ ۵۱,۲۹۵ ۱۷,۹۳۷,۴۸۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۵۵۵,۷۴۷ ۹۷,۰۴۹,۴۱۶,۹۵۳,۱۱۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۵,۶۱۵,۸۸۱ ۵,۵۸۶,۱۶۷ ۰ ۵۴,۱۵۷ ۱۷,۸۸۶,۱۸۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۵۰۴,۴۵۲ ۹۷,۷۸۲,۷۸۵,۴۴۷,۶۰۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۵,۵۵۴,۷۱۴ ۵,۵۲۵,۱۳۱ ۰ ۴۲,۱۰۷ ۱۷,۸۳۲,۰۳۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۴۵۰,۲۹۵ ۹۶,۴۱۵,۱۶۰,۶۷۴,۷۵۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۵,۵۶۴,۷۱۰ ۵,۵۳۴,۸۳۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۸۹,۹۲۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۴۰۸,۱۸۸ ۹۶,۳۵۱,۳۶۳,۹۹۱,۰۰۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۵,۴۷۸,۰۴۰ ۵,۴۴۸,۳۴۴ ۰ ۰ ۱۷,۷۸۹,۹۲۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۴۰۸,۱۸۸ ۹۴,۸۴۵,۸۰۰,۱۷۱,۳۳۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۵,۴۷۷,۸۶۳ ۵,۴۴۸,۱۶۷ ۰ ۶۵,۳۲۳ ۱۷,۷۸۹,۹۲۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۴۰۸,۱۸۸ ۹۴,۸۴۲,۷۱۳,۱۱۱,۶۰۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۵,۴۷۷,۶۹۹ ۵,۴۴۷,۸۹۲ ۰ ۳۴,۸۱۲ ۱۷,۷۲۴,۶۰۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۳۴۲,۸۶۵ ۹۴,۴۸۲,۰۴۸,۲۲۸,۲۳۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۵,۲۸۲,۳۵۲ ۵,۲۵۲,۱۹۵ ۰ ۳۸,۵۶۵ ۱۷,۶۸۹,۷۸۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۳۰۸,۰۵۳ ۹۰,۹۰۵,۲۷۶,۳۳۷,۰۷۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۵,۱۲۶,۵۸۷ ۵,۰۹۵,۸۵۳ ۰ ۳۱,۷۶۶ ۱۷,۶۵۱,۲۲۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۲۶۹,۴۸۸ ۸۸,۰۰۲,۷۷۱,۰۶۹,۸۹۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۵,۰۱۶,۵۶۶ ۴,۹۸۶,۱۵۴ ۰ ۲۳۱,۴۱۷ ۱۷,۶۱۹,۴۵۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۲۳۷,۷۲۲ ۸۵,۹۴۹,۹۳۲,۱۰۲,۹۳۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۴,۹۳۶,۰۴۰ ۴,۹۰۶,۰۷۳ ۰ ۰ ۱۷,۳۸۸,۰۴۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۰۰۶,۳۰۵ ۸۳,۴۳۴,۱۶۶,۵۳۱,۶۱۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۴,۷۹۹,۲۸۴ ۴,۷۶۹,۹۲۳ ۰ ۰ ۱۷,۳۸۸,۰۴۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۰۰۶,۳۰۵ ۸۱,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۹,۵۵۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۴,۷۹۹,۱۳۰ ۴,۷۶۹,۷۶۸ ۰ ۱۰,۹۴۰ ۱۷,۳۸۸,۰۴۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۷,۰۰۶,۳۰۵ ۸۱,۱۱۶,۱۳۵,۷۴۲,۰۴۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۴,۷۹۸,۹۷۵ ۴,۷۶۹,۵۹۵ ۰ ۲۲,۰۶۶ ۱۷,۳۷۷,۱۰۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۹۹۵,۳۶۵ ۸۱,۰۶۱,۰۰۸,۹۴۱,۷۲۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۴,۷۵۰,۸۶۹ ۴,۷۲۱,۰۳۰ ۰ ۳۶,۴۵۹ ۱۷,۳۵۵,۰۳۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۹۷۳,۲۹۹ ۸۰,۱۳۱,۴۵۲,۵۵۵,۹۸۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۴,۷۵۷,۹۱۷ ۴,۷۲۸,۲۸۲ ۰ ۲۵,۰۸۸ ۱۷,۳۱۸,۵۷۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۹۳۶,۸۴۰ ۸۰,۰۸۲,۱۵۷,۳۳۰,۳۲۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۴,۸۸۸,۲۶۸ ۴,۸۵۸,۳۷۹ ۰ ۲۶,۱۷۹ ۱۷,۲۹۳,۴۸۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۹۱۱,۷۵۲ ۸۲,۱۶۳,۶۹۵,۰۷۳,۱۹۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۴,۹۹۴,۰۲۷ ۴,۹۶۳,۴۱۲ ۰ ۰ ۱۷,۲۶۷,۳۰۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۸۸۵,۵۷۳ ۸۳,۸۱۰,۰۵۴,۶۲۹,۹۵۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۵,۱۱۶,۹۶۱ ۵,۰۸۵,۵۳۶ ۰ ۰ ۱۷,۲۶۷,۳۰۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۸۸۵,۵۷۳ ۸۵,۸۷۲,۱۸۷,۲۶۱,۵۸۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۵,۱۱۶,۷۵۴ ۵,۰۸۵,۳۲۹ ۰ ۳۷,۱۹۸ ۱۷,۲۶۷,۳۰۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۸۸۵,۵۷۳ ۸۵,۸۶۸,۶۸۹,۵۱۱,۰۷۶