اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,422,333
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,577,667
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,808,264,496,652
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,217,730
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,208,883
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,208,883
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/27 1,217,730 1,208,883 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,808,264,496,652
  2 1396/11/26 1,217,697 1,208,849 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,807,881,525,649
  3 1396/11/25 1,217,662 1,208,815 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,807,482,569,877
  4 1396/11/24 1,214,687 1,205,860 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,773,737,436,893
  5 1396/11/23 1,207,853 1,199,091 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,696,419,353,446
  6 1396/11/22 1,204,372 1,195,696 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,657,641,678,047
  7 1396/11/21 1,204,336 1,195,660 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,657,230,196,484
  8 1396/11/20 1,215,705 1,206,976 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,786,477,483,761
  9 1396/11/19 1,215,668 1,206,939 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,786,059,284,729
  10 1396/11/18 1,215,632 1,206,903 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,785,643,222,249
  11 1396/11/17 1,208,556 1,199,868 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,705,292,272,839
  12 1396/11/16 1,208,330 1,199,676 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,703,096,781,985
  13 1396/11/15 1,202,065 1,193,461 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,632,111,111,082
  14 1396/11/14 1,199,706 1,191,148 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,605,688,927,849
  15 1396/11/13 1,206,422 1,197,906 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,682,880,371,650
  16 1396/11/12 1,206,378 1,197,862 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,682,384,315,423
  17 1396/11/11 1,206,335 1,197,819 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,681,888,716,088
  18 1396/11/10 1,213,643 1,205,070 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,764,705,694,210
  19 1396/11/09 1,221,033 1,212,441 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,848,903,432,660
  20 1396/11/08 1,227,170 1,218,540 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,918,573,297,082
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق