صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۹۴۳,۷۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۰۵۶,۲۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۰,۶۹۵,۶۰۴,۳۹۲,۵۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۱۶,۶۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۶۸۸,۴۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۶۸۸,۴۵۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۵,۷۱۶,۶۹۴ ۵,۶۸۸,۴۵۹ ۰ ۵۶۶,۴۷۶ ۱۶,۳۲۵,۵۲۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۹۴۳,۷۹۲ ۹۰,۶۹۵,۶۰۴,۳۹۲,۵۹۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۵,۸۸۵,۳۷۰ ۵,۸۵۷,۱۲۰ ۰ ۲۶,۶۸۰ ۱۵,۷۵۹,۰۵۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۳۷۷,۳۱۶ ۹۰,۰۶۶,۷۸۲,۶۳۲,۸۴۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۶,۰۴۱,۳۵۵ ۶,۰۱۱,۰۴۵ ۰ ۰ ۱۵,۷۳۲,۳۷۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۳۵۰,۶۳۶ ۹۲,۲۷۳,۳۷۰,۴۷۵,۶۷۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۶,۰۵۸,۸۲۳ ۶,۰۲۷,۱۳۵ ۰ ۰ ۱۵,۷۳۲,۳۷۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۳۵۰,۶۳۶ ۹۲,۵۲۰,۳۵۹,۶۰۵,۹۶۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۶,۰۵۸,۵۳۸ ۶,۰۲۶,۸۵۰ ۰ ۴۳,۶۳۱ ۱۵,۷۳۲,۳۷۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۳۵۰,۶۳۶ ۹۲,۵۱۵,۹۸۶,۵۵۴,۱۸۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۶,۰۵۸,۲۵۳ ۶,۰۲۶,۴۷۵ ۰ ۶۱,۶۱۲ ۱۵,۶۸۸,۷۴۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۳۰۷,۰۰۵ ۹۲,۲۴۷,۲۷۷,۸۴۷,۳۹۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۵,۹۶۷,۳۶۵ ۵,۹۳۴,۶۵۷ ۰ ۷۶,۳۶۰ ۱۵,۶۲۷,۱۲۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۲۴۵,۳۹۳ ۹۰,۴۷۶,۱۷۱,۹۳۴,۱۱۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۶,۰۶۰,۲۰۵ ۶,۰۲۷,۹۱۲ ۰ ۵۰,۶۴۶ ۱۵,۵۵۰,۷۶۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۱۶۹,۰۳۳ ۹۱,۴۳۷,۵۹۸,۵۳۲,۷۰۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۶,۲۶۶,۵۸۸ ۶,۲۳۳,۸۲۸ ۰ ۴۴,۷۲۹ ۱۵,۵۰۰,۱۲۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۱۱۸,۳۸۷ ۹۴,۲۴۵,۴۲۶,۶۷۳,۵۶۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۶,۴۰۷,۶۵۷ ۶,۳۷۳,۹۹۸ ۰ ۰ ۱۵,۴۵۵,۳۹۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۰۷۳,۶۵۸ ۹۶,۰۷۹,۴۷۰,۰۳۱,۶۷۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۶,۴۵۴,۵۶۰ ۶,۴۲۰,۴۷۴ ۰ ۰ ۱۵,۴۵۵,۳۹۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۰۷۳,۶۵۸ ۹۶,۷۸۰,۰۲۶,۸۱۹,۲۲۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۶,۴۵۴,۱۲۴ ۶,۴۲۰,۰۳۸ ۰ ۴۲,۷۷۲ ۱۵,۴۵۵,۳۹۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۰۷۳,۶۵۸ ۹۶,۷۷۳,۴۵۲,۲۵۲,۹۱۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۶,۴۵۳,۸۳۹ ۶,۴۱۹,۶۵۶ ۰ ۴۰,۱۵۱ ۱۵,۴۱۲,۶۲۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۵,۰۳۰,۸۸۶ ۹۶,۴۹۳,۱۱۸,۲۵۹,۴۳۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۶,۳۱۶,۹۴۹ ۶,۲۸۳,۴۰۹ ۰ ۴۷,۷۱۳ ۱۵,۳۷۲,۴۷۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۴,۹۹۰,۷۳۵ ۹۴,۱۹۲,۹۲۴,۶۸۳,۴۸۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۶,۱۳۸,۲۱۶ ۶,۱۰۲,۸۸۳ ۰ ۸,۶۷۵ ۱۵,۳۲۴,۷۵۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۴,۹۴۳,۰۲۲ ۹۱,۱۹۵,۵۲۱,۴۳۳,۷۸۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۶,۰۱۷,۳۸۰ ۵,۹۸۲,۶۶۹ ۰ ۷۶,۵۴۳ ۱۵,۳۱۶,۰۸۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۴,۹۳۴,۳۴۷ ۸۹,۳۴۷,۲۵۳,۴۰۸,۴۷۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۶,۰۱۰,۹۵۵ ۵,۹۷۶,۳۸۸ ۰ ۰ ۱۵,۲۳۹,۵۳۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۴,۸۵۷,۸۰۴ ۸۸,۷۹۵,۹۹۷,۱۷۱,۹۷۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۵,۹۰۳,۴۰۵ ۵,۸۶۹,۲۵۴ ۰ ۰ ۱۵,۲۳۹,۵۳۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۴,۸۵۷,۸۰۴ ۸۷,۲۰۴,۲۲۰,۲۴۵,۰۳۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۵,۹۰۳,۱۱۷ ۵,۸۶۸,۹۶۵ ۰ ۵۷,۱۷۸ ۱۵,۲۳۹,۵۳۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۴,۸۵۷,۸۰۴ ۸۷,۱۹۹,۹۳۸,۵۴۸,۷۹۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۵,۹۰۲,۸۲۹ ۵,۸۶۸,۵۴۶ ۰ ۶۹,۸۰۸ ۱۵,۱۸۲,۳۶۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۴,۸۰۰,۶۲۶ ۸۶,۸۵۸,۱۴۹,۴۶۵,۲۵۳