اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,942,085
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,057,915
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,819,902,997,712
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,164,773
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,157,244
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,157,244
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/30 1,164,773 1,157,244 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,819,902,997,712
  2 1397/02/29 1,164,358 1,156,750 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,814,011,510,445
  3 1397/02/28 1,161,382 1,153,759 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,778,282,470,526
  4 1397/02/27 1,161,270 1,153,647 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,776,946,947,586
  5 1397/02/26 1,161,179 1,153,556 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,775,860,248,655
  6 1397/02/25 1,162,850 1,155,245 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,796,030,862,728
  7 1397/02/24 1,160,852 1,153,280 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,772,572,206,161
  8 1397/02/23 1,153,600 1,146,043 0 521,094 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,686,147,932,238
  9 1397/02/22 1,151,421 1,143,538 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,060,334,741,623
  10 1397/02/21 1,151,300 1,143,574 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,060,743,386,297
  11 1397/02/20 1,151,258 1,143,532 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,060,267,831,085
  12 1397/02/19 1,151,216 1,143,490 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,059,786,087,090
  13 1397/02/18 1,156,457 1,148,450 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,116,442,823,219
  14 1397/02/17 1,150,300 1,142,115 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,044,084,373,925
  15 1397/02/16 1,145,056 1,135,930 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 12,973,448,125,530
  16 1397/02/15 1,148,881 1,139,767 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,017,274,263,487
  17 1397/02/14 1,154,423 1,145,286 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,080,304,000,925
  18 1397/02/13 1,154,423 1,145,286 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,080,302,145,417
  19 1397/02/12 1,154,423 1,145,286 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,080,301,699,721
  20 1397/02/11 1,156,309 1,145,364 1,793 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,081,196,002,477
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi