اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,724,740
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,275,261
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,657,498,299,351
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,713,575
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,701,999
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,701,999
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/20 1,713,575 1,701,999 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,657,498,299,351
  2 1397/09/19 1,720,969 1,709,398 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,751,649,258,426
  3 1397/09/18 1,718,202 1,706,771 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,718,222,253,209
  4 1397/09/17 1,721,737 1,710,345 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,763,693,490,622
  5 1397/09/16 1,723,153 1,711,706 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,781,011,364,446
  6 1397/09/15 1,722,946 1,711,498 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,778,368,465,593
  7 1397/09/14 1,722,738 1,711,291 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,775,728,735,327
  8 1397/09/13 1,711,059 1,699,680 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,627,986,561,773
  9 1397/09/12 1,712,729 1,701,410 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,650,002,652,474
  10 1397/09/11 1,672,215 1,661,100 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,137,065,981,807
  11 1397/09/10 1,631,228 1,620,164 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 20,616,167,171,312
  12 1397/09/09 1,674,726 1,663,524 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,167,910,501,796
  13 1397/09/08 1,674,526 1,663,324 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,165,364,751,433
  14 1397/09/07 1,674,326 1,663,124 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,162,821,996,430
  15 1397/09/06 1,715,109 1,703,670 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,678,762,332,934
  16 1397/09/05 1,707,725 1,696,384 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 21,586,043,753,773
  17 1397/09/04 1,756,509 1,745,091 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 22,205,832,254,756
  18 1397/09/03 1,756,298 1,744,880 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 22,203,144,415,106
  19 1397/09/02 1,797,243 1,785,521 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 22,720,290,560,250
  20 1397/09/01 1,797,030 1,785,308 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 22,717,582,996,596