صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۶۲۷,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۳۷۲,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶,۱۸۹,۹۵۰,۰۱۰,۲۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۴۶۴,۸۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۴۴۹,۷۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۴۴۹,۷۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۴,۴۶۴,۸۳۴ ۴,۴۴۹,۷۷۷ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۶,۱۸۹,۹۵۰,۰۱۰,۲۲۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۴,۴۳۱,۳۵۴ ۴,۴۱۶,۴۷۲ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۵,۷۶۹,۳۹۳,۱۸۵,۷۹۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۴,۴۲۳,۹۴۶ ۴,۴۰۸,۸۱۹ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۵,۶۷۲,۷۵۰,۲۷۰,۴۹۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۴,۳۴۱,۵۸۶ ۴,۳۲۶,۵۴۲ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۴,۶۳۳,۸۰۰,۴۰۶,۰۵۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۴,۳۴۰,۴۴۷ ۴,۳۲۵,۴۰۳ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۴,۶۱۹,۴۱۱,۱۵۴,۴۳۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۴,۳۳۹,۳۱۰ ۴,۳۲۴,۲۶۶ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۴,۶۰۵,۰۵۴,۹۷۹,۶۶۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۴,۲۸۴,۵۰۰ ۴,۲۶۹,۱۳۴ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۳,۹۰۸,۸۷۴,۹۳۷,۳۳۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۴,۳۴۸,۸۱۵ ۴,۳۳۳,۴۲۹ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۴,۷۲۰,۷۶۲,۶۴۹,۵۹۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۴,۳۴۷,۶۷۱ ۴,۳۳۲,۲۸۶ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۴,۷۰۶,۳۲۱,۳۱۵,۰۸۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۴,۳۴۶,۵۳۰ ۴,۳۳۱,۱۴۴ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۴,۶۹۱,۹۰۴,۷۱۱,۹۷۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۴,۳۹۹,۰۸۸ ۴,۳۸۳,۴۳۵ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۵,۳۵۲,۲۱۲,۹۲۹,۸۸۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۴,۳۹۷,۹۴۸ ۴,۳۸۲,۲۹۶ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۵,۳۳۷,۸۲۸,۳۵۷,۳۹۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۴,۳۹۶,۸۱۰ ۴,۳۸۱,۱۵۸ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۵,۳۲۳,۴۵۸,۶۳۱,۶۵۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۴,۴۴۰,۰۶۰ ۴,۴۲۴,۶۲۷ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۵,۸۷۲,۳۷۵,۱۷۱,۲۹۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۴,۴۵۳,۰۲۵ ۴,۴۳۷,۴۵۴ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۶,۰۳۴,۳۴۴,۱۴۹,۵۳۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۴,۴۰۷,۷۵۰ ۴,۳۹۱,۸۷۷ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۵,۴۵۸,۸۱۹,۳۶۶,۶۵۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۴,۴۵۹,۷۵۰ ۴,۴۴۴,۸۹۳ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۶,۱۲۸,۲۷۵,۹۹۹,۴۳۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۴,۳۸۸,۰۴۰ ۴,۳۷۴,۱۶۸ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۵,۲۳۵,۱۹۲,۱۰۶,۴۲۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۴,۳۸۶,۸۸۰ ۴,۳۷۳,۰۰۸ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۵,۲۲۰,۵۴۸,۷۲۵,۲۱۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۴,۳۸۵,۷۲۱ ۴,۳۷۱,۸۴۹ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۵۵,۲۰۵,۹۰۸,۷۱۴,۱۱۹