صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۶۲۷,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۳۷۲,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۶۲۷,۶۱۶,۳۱۹,۱۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۲۸,۴۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۱۷,۳۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۲۰۸,۵۱۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۳,۲۲۸,۴۶۸ ۳,۲۱۷,۳۶۹ ۸,۸۵۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۶۲۷,۶۱۶,۳۱۹,۱۹۴
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۳,۲۰۴,۱۶۵ ۳,۱۹۲,۸۴۱ ۸,۷۵۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۳۱۷,۸۸۵,۶۵۷,۵۹۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۳,۲۰۶,۰۵۲ ۳,۱۹۴,۶۵۶ ۸,۶۵۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۳۴۰,۸۰۳,۱۳۷,۹۸۷
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۳,۲۰۵,۲۱۶ ۳,۱۹۳,۸۲۰ ۸,۵۵۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۳۳۰,۲۵۱,۶۷۵,۶۰۷
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۳,۲۰۴,۳۷۷ ۳,۱۹۲,۹۸۲ ۸,۴۶۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۳۱۹,۶۶۱,۶۳۲,۵۰۹
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۳,۱۸۰,۳۰۰ ۳,۱۶۹,۰۵۹ ۸,۳۶۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۰۱۷,۵۷۷,۰۳۲,۵۰۶
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۳,۱۷۹,۴۶۴ ۳,۱۶۸,۲۲۳ ۸,۲۶۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۰۰۷,۰۲۲,۶۰۷,۹۵۰
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۳,۲۰۷,۸۹۰ ۳,۱۹۶,۵۱۹ ۸,۱۶۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۳۶۴,۳۳۲,۹۷۹,۸۲۷
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۳,۲۰۴,۹۰۸ ۳,۱۹۳,۳۱۴ ۸,۶۸۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۳۲۳,۸۵۴,۷۹۳,۸۲۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۳,۱۸۱,۲۴۱ ۳,۱۶۹,۴۳۲ ۸,۵۸۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۰۲۲,۲۹۰,۳۰۴,۰۷۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۳,۱۸۰,۳۸۴ ۳,۱۶۸,۵۷۶ ۸,۴۸۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۰۱۱,۴۷۰,۶۲۶,۸۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۳,۱۷۹,۵۲۸ ۳,۱۶۷,۷۲۰ ۸,۳۸۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۰۰۰,۶۶۳,۸۵۴,۲۸۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۳,۱۴۸,۰۴۱ ۳,۱۳۶,۲۵۹ ۸,۲۸۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۹,۶۰۳,۳۸۸,۵۷۴,۵۲۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۳,۱۳۰,۱۲۲ ۳,۱۱۸,۲۰۷ ۸,۱۸۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۹,۳۷۵,۴۴۱,۲۶۴,۶۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۳,۰۹۳,۳۶۲ ۳,۰۸۱,۲۳۷ ۵,۵۶۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۸,۹۰۸,۵۹۰,۱۷۱,۳۱۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۳,۰۷۸,۶۷۳ ۳,۰۶۶,۲۷۱ ۱,۵۶۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۸,۷۱۹,۶۱۲,۴۴۰,۳۴۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۳,۰۶۸,۹۵۵ ۳,۰۵۶,۳۷۹ ۵,۳۶۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۸,۵۹۴,۶۹۷,۰۴۰,۲۵۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۳,۰۶۸,۱۹۷ ۳,۰۵۵,۶۱۷ ۵,۲۶۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۸,۵۸۳,۷۵۰,۶۱۶,۱۳۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۳,۰۶۷,۴۳۳ ۳,۰۵۴,۸۵۶ ۵,۱۶۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۸,۵۷۵,۴۷۰,۶۷۱,۲۹۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۳,۰۶۶,۶۷۲ ۳,۰۵۴,۰۹۶ ۵,۰۷۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۸,۵۶۵,۸۶۸,۸۱۰,۴۷۷