اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,420,991
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,579,009
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,275,011,204,395
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,171,580
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,162,334
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,162,334
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : هیأت مدیره صندوق
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,171,580 1,162,334 0 0 11,472,598 8 51,607 11,420,991 13,275,011,204,395
  2 1396/12/26 1,168,452 1,159,244 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,239,728,629,317
  3 1396/12/25 1,168,875 1,159,697 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,244,900,743,609
  4 1396/12/24 1,168,871 1,159,693 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,244,855,046,976
  5 1396/12/23 1,168,931 1,159,753 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,245,537,641,655
  6 1396/12/22 1,188,629 1,179,251 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,468,219,718,144
  7 1396/12/21 1,186,232 1,176,793 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,440,150,359,005
  8 1396/12/20 1,182,105 1,172,665 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,393,001,460,357
  9 1396/12/19 1,189,090 1,179,593 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,472,127,254,170
  10 1396/12/18 1,195,309 1,185,760 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,542,564,226,564
  11 1396/12/17 1,195,305 1,185,755 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,542,510,837,620
  12 1396/12/16 1,195,301 1,185,751 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,542,463,958,896
  13 1396/12/15 1,196,087 1,186,596 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,552,112,190,694
  14 1396/12/14 1,196,293 1,186,827 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,554,755,602,862
  15 1396/12/13 1,199,530 1,190,102 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,592,154,381,078
  16 1396/12/12 1,199,504 1,190,161 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,592,821,931,512
  17 1396/12/11 1,210,072 1,200,725 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,713,477,900,677
  18 1396/12/10 1,210,062 1,200,715 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,713,364,910,697
  19 1396/12/09 1,210,054 1,200,708 0 0 11,472,598 0 51,599 11,420,999 13,713,279,200,197
  20 1396/12/08 1,213,863 1,204,557 0 0 11,472,598 1,334 51,599 11,420,999 13,757,249,832,360
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق