صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۰۶۲,۰۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶,۹۳۷,۹۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۰,۰۰۴,۱۳۸,۴۳۷,۱۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۹۱۴,۶۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۸۹۰,۴۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۸۹۰,۴۹۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۶,۹۱۴,۶۱۰ ۶,۸۹۰,۴۹۳ ۰ ۱۰۱,۹۳۵ ۱۳,۴۴۳,۸۱۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۳,۰۶۲,۰۷۶ ۹۰,۰۰۴,۱۳۸,۴۳۷,۱۶۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۷,۰۱۲,۳۷۵ ۶,۹۸۷,۴۸۵ ۰ ۱۱۴,۶۰۳ ۱۳,۳۴۱,۸۷۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۹۶۰,۱۴۱ ۹۰,۵۵۸,۷۹۲,۳۹۳,۰۳۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۶,۹۴۷,۰۰۳ ۶,۹۲۲,۱۴۴ ۰ ۰ ۱۳,۲۲۷,۲۷۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۸۴۵,۵۳۸ ۸۸,۹۱۸,۶۶۲,۹۹۰,۳۱۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۶,۸۶۸,۲۳۶ ۶,۸۴۳,۶۹۲ ۰ ۰ ۱۳,۲۲۷,۲۷۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۸۴۵,۵۳۸ ۸۷,۹۱۰,۹۰۶,۳۶۵,۰۲۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۶,۸۶۶,۷۹۷ ۶,۸۴۲,۲۵۳ ۰ ۷۴,۹۷۶ ۱۳,۲۲۷,۲۷۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۸۴۵,۵۳۸ ۸۷,۸۹۲,۴۲۲,۳۴۵,۳۰۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۶,۸۶۵,۳۸۱ ۶,۸۴۰,۶۹۳ ۰ ۸۴,۵۸۹ ۱۳,۱۵۲,۲۹۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۷۷۰,۵۶۲ ۸۷,۳۵۹,۴۹۳,۷۵۴,۳۳۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۷,۰۱۴,۷۳۰ ۶,۹۸۹,۴۵۴ ۰ ۵۸,۳۸۴ ۱۳,۰۶۷,۷۰۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۸۵,۹۷۳ ۸۸,۶۶۸,۰۲۸,۴۹۶,۹۷۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۷,۰۵۰,۲۷۵ ۷,۰۲۴,۶۳۱ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۸,۷۰۴,۱۴۷,۵۸۰,۳۵۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۶,۹۵۶,۲۲۲ ۶,۹۳۱,۳۴۷ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۷,۵۲۶,۲۰۱,۶۹۲,۰۴۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۶,۹۷۲,۴۸۸ ۶,۹۴۷,۵۴۵ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۷,۷۳۰,۷۴۳,۴۳۶,۰۱۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۶,۸۷۱,۰۰۵ ۶,۸۴۶,۶۰۹ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۶,۴۵۶,۱۶۸,۸۰۸,۷۶۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۶,۸۶۹,۵۶۰ ۶,۸۴۵,۱۶۴ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۶,۴۳۷,۹۱۷,۲۳۹,۵۰۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۶,۸۶۸,۱۱۶ ۶,۸۴۳,۷۲۰ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۶,۴۱۹,۶۸۴,۳۳۷,۰۷۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۶,۸۹۲,۰۸۴ ۶,۸۶۱,۳۴۸ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۶,۶۴۲,۲۸۳,۵۳۳,۵۳۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۶,۹۱۰,۶۵۷ ۶,۸۷۹,۶۶۷ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۶,۸۷۳,۶۱۰,۶۲۱,۴۳۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۶,۷۳۹,۸۱۷ ۶,۷۰۹,۸۴۸ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۴,۷۲۹,۱۹۹,۴۴۴,۵۰۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۶,۶۳۰,۰۳۶ ۶,۶۰۰,۷۲۳ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۳,۳۵۱,۲۱۳,۳۳۴,۶۳۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۶,۷۷۴,۲۰۸ ۶,۷۴۴,۰۹۶ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۵,۱۶۱,۶۷۳,۴۹۸,۳۳۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۶,۷۷۲,۷۵۶ ۶,۷۴۲,۶۴۴ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۵,۱۴۳,۳۳۹,۳۲۹,۹۸۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۶,۷۷۱,۲۹۲ ۶,۷۴۱,۱۷۹ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۸۵,۱۲۴,۸۴۲,۰۰۷,۱۸۶