صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۰۲۰,۳۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۰,۹۰۱,۶۱۲,۶۳۹,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۸۲۶,۹۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۸۱۷,۵۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۸۱۷,۵۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۴,۸۲۶,۹۴۵ ۴,۸۱۷,۵۳۸ ۴,۸۱۷,۵۳۸ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۱۰,۹۰۱,۶۱۲,۶۳۹,۵۱۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۴,۸۲۱,۵۳۳ ۴,۸۱۲,۱۳۰ ۴,۸۱۲,۱۳۰ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۱۰,۷۷۷,۱۰۸,۱۲۹,۲۲۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۴,۷۸۳,۳۵۳ ۴,۷۷۴,۰۸۳ ۴,۷۷۴,۰۸۳ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۹,۹۰۱,۲۵۰,۵۶۲,۵۰۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۴,۷۸۳,۳۴۸ ۴,۷۷۴,۰۷۸ ۴,۷۷۴,۰۷۸ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۹,۹۰۱,۱۳۲,۳۰۵,۱۳۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۴,۷۸۳,۳۴۳ ۴,۷۷۴,۰۷۲ ۴,۷۷۴,۰۷۲ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۹,۹۰۱,۰۱۵,۲۴۱,۰۲۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۴,۷۵۸,۲۹۲ ۴,۷۴۹,۱۳۹ ۴,۷۴۹,۱۳۹ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۹,۳۲۷,۰۲۶,۸۷۳,۸۸۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۴,۶۳۷,۱۰۰ ۴,۶۲۸,۱۹۷ ۴,۶۲۸,۱۹۷ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۶,۵۴۲,۹۱۱,۳۹۳,۴۸۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۴,۵۹۱,۷۶۰ ۴,۵۸۲,۷۴۸ ۴,۵۸۲,۷۴۸ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۵,۴۹۶,۶۶۰,۴۲۸,۰۷۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۴,۶۳۷,۷۰۱ ۴,۶۲۷,۵۰۱ ۴,۶۲۷,۵۰۱ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۶,۵۲۶,۸۹۱,۶۳۷,۵۵۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۴,۶۶۵,۴۳۲ ۴,۶۵۴,۸۰۳ ۴,۶۵۴,۸۰۳ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۷,۱۵۵,۳۹۴,۶۷۵,۶۲۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۴,۶۶۵,۴۶۸ ۴,۶۵۴,۸۳۹ ۴,۶۵۴,۸۳۹ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۷,۱۵۶,۲۱۷,۵۵۷,۱۹۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۴,۶۶۵,۵۰۴ ۴,۶۵۴,۸۷۵ ۴,۶۵۴,۸۷۵ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۷,۱۵۷,۰۴۱,۰۲۸,۶۷۲
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۴,۶۶۲,۲۳۱ ۴,۶۵۱,۵۰۶ ۴,۶۵۱,۵۰۶ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۷,۰۷۹,۴۷۵,۵۱۲,۶۰۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۴,۶۶۲,۲۶۶ ۴,۶۵۱,۵۴۰ ۴,۶۵۱,۵۴۰ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۷,۰۸۰,۲۷۴,۹۰۸,۰۸۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۴,۷۳۳,۰۶۶ ۴,۷۲۲,۱۸۴ ۴,۷۲۲,۱۸۴ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۰۸,۷۰۶,۵۲۹,۲۳۰,۲۲۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۴,۸۰۸,۸۱۹ ۴,۷۹۷,۷۷۳ ۴,۷۹۷,۷۷۳ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۱۰,۴۴۶,۶۰۴,۲۶۷,۰۱۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۴,۸۸۴,۷۸۶ ۴,۸۷۳,۶۱۹ ۴,۸۷۳,۶۱۹ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۱۲,۱۹۲,۶۱۷,۲۰۴,۰۱۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۴,۸۸۴,۸۱۳ ۴,۸۷۳,۶۴۵ ۴,۸۷۳,۶۴۵ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۱۲,۱۹۳,۲۲۱,۹۲۹,۲۱۵
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۴,۸۸۴,۸۳۹ ۴,۸۷۳,۶۷۲ ۴,۸۷۳,۶۷۲ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۱۲,۱۹۳,۸۲۷,۷۳۳,۱۲۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۴,۸۳۴,۴۴۸ ۴,۸۲۳,۴۱۸ ۴,۸۲۳,۴۱۸ ۰ ۰ ۲۳,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۳,۰۲۰,۳۹۱ ۱۱۱,۰۳۶,۹۷۳,۴۴۴,۰۶۶
  مشاهده همه