اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,735,656
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,264,344
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 15,891,650,201,152
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,255,474
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,247,808
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,247,808
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/24 1,255,474 1,247,808 0 0 12,787,263 0 51,607 12,735,656 15,891,650,201,152
  2 1397/04/23 1,263,811 1,256,158 0 0 12,787,263 0 51,607 12,735,656 15,997,991,112,063
  3 1397/04/22 1,274,100 1,266,447 0 0 12,787,263 0 51,607 12,735,656 16,129,027,760,291
  4 1397/04/21 1,273,958 1,266,304 0 0 12,787,263 0 51,607 12,735,656 16,127,214,815,530
  5 1397/04/20 1,273,980 1,266,317 0 0 12,787,263 0 51,607 12,735,656 16,127,377,478,067
  6 1397/04/19 1,291,206 1,283,515 0 0 12,787,263 0 51,607 12,735,656 16,346,399,360,907
  7 1397/04/18 1,294,492 1,286,529 0 231,778 12,787,263 0 51,607 12,735,656 16,384,792,226,287
  8 1397/04/17 1,294,339 1,286,229 0 0 12,555,485 0 51,607 12,503,878 16,082,849,246,981
  9 1397/04/16 1,299,273 1,291,172 0 0 12,555,485 0 51,607 12,503,878 16,144,656,268,840
  10 1397/04/15 1,312,592 1,304,546 0 0 12,555,485 0 51,607 12,503,878 16,311,881,711,236
  11 1397/04/14 1,312,459 1,304,412 0 0 12,555,485 0 51,607 12,503,878 16,310,209,943,333
  12 1397/04/13 1,312,325 1,304,279 0 152,338 12,555,485 0 51,607 12,503,878 16,308,540,897,348
  13 1397/04/12 1,312,864 1,304,759 0 0 12,403,147 0 51,607 12,351,540 16,115,778,552,556
  14 1397/04/11 1,288,585 1,280,482 0 0 12,403,147 0 51,607 12,351,540 15,815,922,089,412
  15 1397/04/10 1,274,002 1,266,034 0 76,748 12,403,147 0 51,607 12,351,540 15,637,473,480,184
  16 1397/04/09 1,302,959 1,295,172 0 0 12,326,399 0 51,607 12,274,792 15,897,970,720,876
  17 1397/04/08 1,302,007 1,294,416 0 0 12,326,399 0 51,607 12,274,792 15,888,690,216,714
  18 1397/04/07 1,303,330 1,295,695 0 0 12,326,399 0 51,607 12,274,792 15,904,384,060,020
  19 1397/04/06 1,303,113 1,295,478 0 0 12,326,399 0 51,607 12,274,792 15,901,724,965,096
  20 1397/04/05 1,320,846 1,313,583 0 74,687 12,326,399 0 51,607 12,274,792 16,123,954,269,087