اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,724,740
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,275,261
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 22,783,928,218,095
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,802,321
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,790,522
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,790,522
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/28 1,802,321 1,790,522 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 22,783,928,218,095
  2 1397/08/27 1,778,497 1,766,544 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 22,478,808,389,948
  3 1397/08/26 1,833,514 1,821,363 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 23,176,366,006,607
  4 1397/08/25 1,868,419 1,856,063 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 23,617,919,821,939
  5 1397/08/24 1,868,221 1,855,865 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 23,615,404,351,943
  6 1397/08/23 1,867,931 1,855,575 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 23,611,709,873,719
  7 1397/08/22 1,883,816 1,871,562 0 0 12,947,475 0 222,735 12,724,740 23,815,136,979,698
  8 1397/08/21 1,871,084 1,858,913 0 0 12,947,475 159,658 222,735 12,724,740 23,654,185,231,046
  9 1397/08/20 1,855,362 1,843,302 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 23,749,839,744,833
  10 1397/08/19 1,891,406 1,879,013 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,209,953,392,644
  11 1397/08/18 1,899,685 1,887,663 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,321,400,356,043
  12 1397/08/17 1,899,428 1,887,406 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,318,094,022,398
  13 1397/08/16 1,899,172 1,887,150 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,314,791,561,225
  14 1397/08/15 1,898,916 1,886,894 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,311,494,868,410
  15 1397/08/14 1,886,176 1,874,407 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,150,603,138,882
  16 1397/08/13 1,874,739 1,863,183 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,005,985,282,162
  17 1397/08/12 1,880,835 1,869,233 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,083,935,924,641
  18 1397/08/11 1,881,377 1,870,068 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,094,696,182,768
  19 1397/08/10 1,881,089 1,869,780 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,090,984,945,878
  20 1397/08/09 1,880,801 1,869,492 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,087,279,858,273