اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,786,589
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,213,412
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20,978,085,534,520
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,651,654
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,640,632
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,640,632
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/26 1,651,654 1,640,632 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 20,978,085,534,520
  2 1397/11/25 1,651,487 1,640,465 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 20,975,957,237,847
  3 1397/11/24 1,651,332 1,640,310 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 20,973,972,087,871
  4 1397/11/23 1,660,986 1,649,890 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,096,466,327,958
  5 1397/11/22 1,667,956 1,656,849 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,185,444,321,438
  6 1397/11/21 1,667,786 1,656,679 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,183,275,714,038
  7 1397/11/20 1,668,766 1,657,726 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,196,657,188,310
  8 1397/11/19 1,668,594 1,657,553 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,194,453,613,054
  9 1397/11/18 1,667,997 1,656,956 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,186,819,017,864
  10 1397/11/17 1,667,825 1,656,784 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,184,620,907,110
  11 1397/11/16 1,665,909 1,654,880 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,160,271,669,652
  12 1397/11/15 1,662,405 1,651,390 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,115,640,568,998
  13 1397/11/14 1,654,761 1,643,855 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,019,299,035,153
  14 1397/11/13 1,678,756 1,667,982 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,327,806,559,726
  15 1397/11/12 1,683,320 1,672,586 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,386,674,731,969
  16 1397/11/11 1,683,142 1,672,408 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,384,394,888,425
  17 1397/11/10 1,682,964 1,672,230 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,382,119,371,487
  18 1397/11/09 1,683,042 1,672,416 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,384,496,774,998
  19 1397/11/08 1,679,952 1,669,503 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,347,252,932,589
  20 1397/11/07 1,687,775 1,677,318 0 0 13,009,324 0 222,735 12,786,589 21,447,170,374,470