اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,200,105
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,799,895
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 15,123,688,176,219
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,246,626
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,239,636
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,239,636
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/28 1,246,626 1,239,636 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 15,123,688,176,219
  2 1397/03/27 1,229,663 1,222,625 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,916,159,407,010
  3 1397/03/26 1,198,253 1,191,293 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,533,897,494,750
  4 1397/03/25 1,198,119 1,191,159 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,532,259,169,443
  5 1397/03/24 1,197,977 1,191,016 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,530,524,071,249
  6 1397/03/23 1,197,843 1,190,882 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,528,889,666,974
  7 1397/03/22 1,169,120 1,162,105 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,177,802,565,890
  8 1397/03/21 1,162,226 1,155,227 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,093,887,073,165
  9 1397/03/20 1,164,108 1,157,127 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,117,065,923,476
  10 1397/03/19 1,170,270 1,163,282 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,192,158,440,371
  11 1397/03/18 1,170,772 1,163,783 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,198,274,311,380
  12 1397/03/17 1,170,640 1,163,651 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,196,668,044,295
  13 1397/03/16 1,170,508 1,163,520 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,195,063,525,201
  14 1397/03/15 1,170,377 1,163,388 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,193,461,669,300
  15 1397/03/14 1,170,246 1,163,257 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,191,861,932,455
  16 1397/03/13 1,170,115 1,163,126 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,190,263,829,962
  17 1397/03/12 1,170,684 1,163,669 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,196,883,255,258
  18 1397/03/11 1,166,232 1,159,213 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,142,518,308,668
  19 1397/03/10 1,166,102 1,159,083 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,140,931,807,820
  20 1397/03/09 1,165,972 1,158,953 0 0 12,251,712 0 51,607 12,200,105 14,139,348,679,317
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi