صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۶۲۷,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۳۷۲,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۳,۲۲۱,۲۴۰,۴۶۸,۸۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۸۲۱,۸۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۷۹۸,۵۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۷۹۸,۵۱۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۵,۸۲۱,۸۸۸ ۵,۷۹۸,۵۱۳ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۷۳,۲۲۱,۲۴۰,۴۶۸,۸۳۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۵,۶۹۳,۳۱۸ ۵,۶۷۰,۸۹۲ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۷۱,۶۰۹,۶۹۰,۶۳۷,۵۲۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۵,۶۸۹,۴۲۳ ۵,۶۶۷,۲۰۶ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۷۱,۵۶۳,۱۴۹,۵۷۰,۳۳۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۵,۶۱۰,۶۴۰ ۵,۵۸۹,۰۳۹ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۷۰,۵۷۶,۰۸۳,۱۷۰,۰۳۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۵,۵۰۷,۲۶۷ ۵,۴۸۶,۳۹۰ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۹,۲۷۹,۸۷۱,۹۵۷,۹۳۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۵,۵۰۵,۹۱۷ ۵,۴۸۵,۰۳۹ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۹,۲۶۲,۸۱۶,۰۳۳,۵۷۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۵,۵۰۵,۲۳۵ ۵,۴۸۴,۳۳۹ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۹,۲۵۳,۹۸۱,۰۳۳,۸۰۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۵,۴۳۹,۱۵۵ ۵,۴۱۸,۶۹۱ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۸,۴۲۵,۰۰۵,۹۱۶,۳۳۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۵,۳۳۳,۰۵۵ ۵,۳۱۳,۳۵۳ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۷,۰۹۴,۸۴۰,۶۲۹,۶۴۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۵,۲۴۲,۵۴۳ ۵,۲۲۳,۴۸۷ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۵,۹۶۰,۰۴۶,۸۲۶,۰۰۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۵,۱۶۸,۰۱۴ ۵,۱۴۹,۴۷۶ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۵,۰۲۵,۴۶۱,۱۴۵,۵۱۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۵,۰۸۰,۲۳۱ ۵,۰۶۲,۳۱۳ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۳,۹۲۴,۸۰۷,۱۹۸,۳۲۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۵,۰۷۸,۸۸۹ ۵,۰۶۰,۹۷۰ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۳,۹۰۷,۸۵۳,۹۵۱,۹۷۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۵,۰۷۷,۵۳۲ ۵,۰۵۹,۶۱۴ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۳,۸۹۰,۷۲۷,۲۸۶,۲۶۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۵,۰۷۶,۱۸۷ ۵,۰۵۸,۲۶۸ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۳,۸۷۳,۷۳۴,۰۳۱,۸۶۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۵,۰۰۹,۰۵۵ ۴,۹۹۱,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۳,۰۳۲,۴۵۵,۲۷۱,۶۶۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۴,۹۷۲,۷۰۶ ۴,۹۵۵,۵۹۶ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۲,۵۷۷,۲۲۷,۶۳۰,۰۱۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۴,۹۵۲,۲۶۲ ۴,۹۳۵,۱۷۲ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۲,۳۱۹,۳۲۴,۰۷۶,۲۸۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۴,۸۷۱,۲۴۰ ۴,۸۵۴,۵۱۶ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۱,۳۰۰,۸۲۷,۶۵۸,۰۷۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۴,۸۶۹,۸۹۶ ۴,۸۵۳,۱۷۲ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۶۱,۲۸۳,۸۵۷,۵۸۴,۳۵۲