صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۸۱۶,۴۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۵,۹۷۲,۵۷۶,۶۴۰,۲۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۰۴۷,۵۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۰۳۴,۸۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۰۳۴,۸۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۶,۰۴۷,۵۹۸ ۶,۰۳۴,۸۵۷ ۶,۰۳۴,۸۵۷ ۰ ۰ ۳۱,۶۷۴,۸۳۳ ۰ ۸۵۸,۴۳۰ ۳۰,۸۱۶,۴۰۳ ۱۸۵,۹۷۲,۵۷۶,۶۴۰,۲۴۳
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۶,۰۴۷,۵۰۸ ۶,۰۳۴,۷۶۷ ۶,۰۳۴,۷۶۷ ۰ ۱۱,۹۹۲ ۳۱,۶۷۴,۸۳۳ ۰ ۸۵۸,۴۳۰ ۳۰,۸۱۶,۴۰۳ ۱۸۵,۹۶۹,۷۹۷,۳۱۰,۰۲۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۶,۰۴۷,۴۲۱ ۶,۰۳۴,۶۷۵ ۶,۰۳۴,۶۷۵ ۰ ۱۲,۳۴۲ ۳۱,۶۶۲,۸۴۱ ۸۶,۱۳۰ ۸۵۸,۴۳۰ ۳۰,۸۰۴,۴۱۱ ۱۸۵,۸۹۴,۶۱۸,۱۳۷,۹۰۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۶,۰۲۱,۹۳۷ ۶,۰۰۹,۲۶۶ ۶,۰۰۹,۲۶۶ ۰ ۱۰,۰۵۸ ۳۱,۶۵۰,۴۹۹ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۸۷۸,۱۹۹ ۱۸۵,۵۵۵,۲۹۹,۲۴۷,۰۴۸
  ۵ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۶,۰۲۳,۲۴۶ ۶,۰۱۰,۵۹۱ ۶,۰۱۰,۵۹۱ ۰ ۱۰,۲۵۸ ۳۱,۶۴۰,۴۴۱ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۸۶۸,۱۴۱ ۱۸۵,۵۳۵,۷۷۲,۲۵۹,۸۵۴
  ۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۵,۹۹۵,۳۰۸ ۵,۹۸۲,۷۶۳ ۵,۹۸۲,۷۶۳ ۰ ۱۳,۳۲۹ ۳۱,۶۳۰,۱۸۳ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۸۵۷,۸۸۳ ۱۸۴,۶۱۵,۳۹۹,۶۷۶,۸۳۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۵,۸۹۰,۰۸۴ ۵,۸۷۷,۶۷۴ ۵,۸۷۷,۶۷۴ ۰ ۰ ۳۱,۶۱۶,۸۵۴ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۸۴۴,۵۵۴ ۱۸۱,۲۹۴,۲۳۰,۳۸۲,۴۳۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۶,۰۲۲,۸۲۶ ۶,۰۱۰,۳۱۱ ۶,۰۱۰,۳۱۱ ۰ ۰ ۳۱,۶۱۶,۸۵۴ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۸۴۴,۵۵۴ ۱۸۵,۳۸۵,۳۵۰,۳۵۴,۹۷۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۶,۰۲۲,۷۱۹ ۶,۰۱۰,۲۰۳ ۶,۰۱۰,۲۰۳ ۰ ۱۳,۸۶۸ ۳۱,۶۱۶,۸۵۴ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۸۴۴,۵۵۴ ۱۸۵,۳۸۲,۰۳۷,۶۱۸,۸۷۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۶,۰۲۲,۵۹۱ ۶,۰۱۰,۰۷۰ ۶,۰۱۰,۰۷۰ ۰ ۱۵,۷۲۶ ۳۱,۶۰۲,۹۸۶ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۸۳۰,۶۸۶ ۱۸۵,۲۹۴,۵۶۷,۱۶۲,۰۸۷
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۶,۰۰۵,۰۲۶ ۵,۹۹۲,۵۴۳ ۵,۹۹۲,۵۴۳ ۰ ۱۸,۶۷۲ ۳۱,۵۸۷,۲۶۰ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۸۱۴,۹۶۰ ۱۸۴,۶۵۹,۹۷۹,۵۳۸,۰۰۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۵,۹۹۲,۱۷۷ ۵,۹۷۹,۷۵۱ ۵,۹۷۹,۷۵۱ ۰ ۲۵,۷۱۸ ۳۱,۵۶۸,۵۸۸ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۷۹۶,۲۸۸ ۱۸۴,۱۵۴,۱۲۸,۷۳۲,۳۲۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۶,۰۵۹,۰۳۸ ۶,۰۴۶,۶۰۷ ۶,۰۴۶,۶۰۷ ۰ ۱۸,۵۹۷ ۳۱,۵۴۲,۸۷۰ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۷۷۰,۵۷۰ ۱۸۶,۰۵۷,۵۵۱,۲۸۵,۷۵۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۶,۰۹۳,۹۲۸ ۶,۰۸۱,۴۹۵ ۶,۰۸۱,۴۹۵ ۰ ۰ ۳۱,۵۲۴,۲۷۳ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۷۵۱,۹۷۳ ۱۸۷,۰۱۷,۹۶۰,۲۹۷,۰۶۴
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۶,۰۶۴,۷۶۹ ۶,۰۵۲,۴۵۶ ۶,۰۵۲,۴۵۶ ۰ ۰ ۳۱,۵۲۴,۲۷۳ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۷۵۱,۹۷۳ ۱۸۶,۱۲۴,۹۷۷,۳۶۹,۱۷۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۶,۰۶۴,۵۱۰ ۶,۰۵۲,۱۹۸ ۶,۰۵۲,۱۹۸ ۰ ۱۳,۰۰۶ ۳۱,۵۲۴,۲۷۳ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۷۵۱,۹۷۳ ۱۸۶,۱۱۷,۰۳۰,۵۰۵,۱۷۲
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۶,۰۶۴,۲۵۳ ۶,۰۵۱,۹۳۶ ۶,۰۵۱,۹۳۶ ۰ ۱۳,۹۷۵ ۳۱,۵۱۱,۲۶۷ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۷۳۸,۹۶۷ ۱۸۶,۰۳۰,۲۵۲,۳۸۸,۲۵۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۶,۰۲۱,۵۶۴ ۶,۰۰۹,۴۸۳ ۶,۰۰۹,۴۸۳ ۰ ۸,۳۹۶ ۳۱,۴۹۷,۲۹۲ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۷۲۴,۹۹۲ ۱۸۴,۶۴۱,۳۳۰,۰۸۹,۸۷۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۵,۹۲۶,۶۶۵ ۵,۹۱۴,۸۹۶ ۵,۹۱۴,۸۹۶ ۰ ۹,۷۲۲ ۳۱,۴۸۸,۸۹۶ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۷۱۶,۵۹۶ ۱۸۱,۶۸۵,۴۶۶,۷۹۳,۲۰۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۵,۶۹۷,۹۳۲ ۵,۶۸۶,۴۷۵ ۵,۶۸۶,۴۷۵ ۰ ۱۰,۱۲۲ ۳۱,۴۷۹,۱۷۴ ۰ ۷۷۲,۳۰۰ ۳۰,۷۰۶,۸۷۴ ۱۷۴,۶۱۳,۸۷۷,۵۴۹,۶۹۶
  مشاهده همه