اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,884,398
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,115,603
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 24,311,029,304,849
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,897,771
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,886,858
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,886,858
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 1,897,771 1,886,858 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,311,029,304,849
  2 1397/07/23 1,880,547 1,869,915 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,092,735,200,935
  3 1397/07/22 1,830,223 1,820,031 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 23,450,001,174,520
  4 1397/07/21 1,832,941 1,823,140 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 23,490,058,463,261
  5 1397/07/20 1,880,089 1,870,297 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,097,653,433,901
  6 1397/07/19 1,879,694 1,869,902 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,092,564,853,290
  7 1397/07/18 1,879,300 1,869,508 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,087,482,091,062
  8 1397/07/17 1,876,795 1,867,341 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,059,558,508,473
  9 1397/07/16 1,832,763 1,823,810 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 23,498,695,551,448
  10 1397/07/15 1,829,645 1,821,098 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 23,463,749,839,197
  11 1397/07/14 1,868,328 1,860,581 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 23,972,460,827,826
  12 1397/07/13 1,874,195 1,866,568 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,049,608,146,945
  13 1397/07/12 1,873,658 1,866,031 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,042,692,049,421
  14 1397/07/11 1,873,122 1,865,495 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,035,783,726,718
  15 1397/07/10 1,883,583 1,876,031 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,171,524,378,739
  16 1397/07/09 1,918,863 1,911,320 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,626,213,534,688
  17 1397/07/08 1,897,492 1,889,974 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 24,351,174,977,161
  18 1397/07/07 1,854,474 1,846,876 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 23,795,879,490,520
  19 1397/07/06 1,820,616 1,812,978 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 23,359,131,553,356
  20 1397/07/05 1,820,199 1,812,561 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 23,353,752,473,251