صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۶۲۷,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۳۷۲,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱,۸۲۴,۹۶۶,۹۰۸,۶۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۳۱,۵۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۲۰,۲۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۵۱۳,۶۸۳
تاریخ انتشار
1398/08/21
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۲,۵۳۱,۵۲۳ ۲,۵۲۰,۲۷۳ ۶,۵۹۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۸۲۴,۹۶۶,۹۰۸,۶۸۳
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۲,۵۲۱,۸۳۴ ۲,۵۱۰,۶۴۴ ۶,۴۵۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۷۰۳,۳۸۶,۶۹۴,۶۸۸
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۲,۵۱۴,۱۶۴ ۲,۵۰۳,۱۶۳ ۶,۳۲۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۶۰۸,۹۱۸,۳۲۲,۰۸۷
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۲,۵۲۶,۱۰۰ ۲,۵۱۴,۹۳۳ ۶,۱۹۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۷۵۷,۵۳۹,۲۱۸,۳۹۶
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۲,۵۱۹,۹۵۳ ۲,۵۰۸,۹۵۱ ۶,۰۶۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۶۸۱,۹۹۶,۷۵۵,۷۷۹
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۲,۵۱۹,۳۱۱ ۲,۵۰۸,۳۰۸ ۵,۹۲۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۶۷۳,۸۸۳,۶۴۳,۰۹۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۲,۵۱۸,۶۶۹ ۲,۵۰۷,۶۶۶ ۵,۷۹۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۶۶۵,۷۷۶,۷۳۲,۳۸۳
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲,۵۱۸,۰۲۷ ۲,۵۰۷,۰۲۵ ۵,۶۶۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۶۵۷,۶۷۸,۸۰۶,۲۴۳
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۲,۵۱۳,۰۹۰ ۲,۵۰۲,۲۶۵ ۵,۵۳۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۵۹۷,۵۷۶,۸۹۶,۷۵۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۲,۵۳۶,۹۹۷ ۲,۵۲۶,۱۰۰ ۵,۴۰۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۸۹۸,۵۵۶,۵۹۳,۸۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۲,۵۴۱,۷۷۰ ۲,۵۳۰,۷۰۰ ۵,۲۶۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۹۵۶,۶۴۰,۸۷۳,۸۸۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۲,۵۵۲,۷۰۰ ۲,۵۴۱,۶۱۴ ۵,۱۳۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۰۹۴,۴۵۸,۶۶۵,۱۲۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۲,۵۵۲,۰۶۱ ۲,۵۴۰,۹۷۵ ۵,۰۰۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۰۸۶,۳۸۹,۴۴۴,۲۶۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۲,۵۵۱,۴۲۲ ۲,۵۴۰,۳۳۶ ۴,۸۷۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۰۷۸,۳۲۵,۰۰۶,۸۵۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۲,۵۳۹,۹۱۲ ۲,۵۲۸,۸۵۹ ۴,۸۴۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۹۳۳,۳۹۷,۹۵۶,۲۲۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۲,۵۳۹,۲۷۵ ۲,۵۲۸,۲۲۲ ۴,۷۱۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۹۲۵,۳۵۰,۱۶۹,۸۲۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۲,۵۲۷,۳۱۶ ۲,۵۱۶,۳۱۰ ۴,۵۸۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۷۷۴,۹۲۶,۱۵۰,۸۳۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۲,۵۲۶,۶۶۷ ۲,۵۱۵,۶۶۱ ۴,۴۵۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۷۶۶,۷۳۸,۱۶۷,۵۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۲,۵۳۷,۷۶۹ ۲,۵۲۶,۷۷۷ ۴,۳۲۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۹۰۷,۰۹۶,۰۰۹,۵۷۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۲,۵۳۷,۱۲۲ ۲,۵۲۶,۱۲۹ ۴,۱۸۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۸۹۸,۹۲۲,۶۲۵,۸۸۸