اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,884,398
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,115,603
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,564,371,145,246
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,681,918
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,673,681
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,673,681
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 1,681,918 1,673,681 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 21,564,371,145,246
  2 1397/06/25 1,666,201 1,658,017 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 21,362,547,582,053
  3 1397/06/24 1,682,334 1,674,148 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 21,570,387,068,881
  4 1397/06/23 1,666,355 1,658,121 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 21,363,889,583,207
  5 1397/06/22 1,666,067 1,657,833 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 21,360,184,582,276
  6 1397/06/21 1,665,780 1,657,546 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 21,356,485,937,446
  7 1397/06/20 1,618,250 1,609,746 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 20,740,604,852,468
  8 1397/06/19 1,603,745 1,595,102 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 20,551,927,645,989
  9 1397/06/18 1,560,152 1,551,373 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 19,988,506,205,087
  10 1397/06/17 1,538,000 1,529,227 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 19,703,167,824,617
  11 1397/06/16 1,520,730 1,512,052 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 19,481,882,921,281
  12 1397/06/15 1,520,500 1,511,822 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 19,478,911,949,270
  13 1397/06/14 1,520,269 1,511,591 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 19,475,944,290,910
  14 1397/06/13 1,522,649 1,513,950 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 19,506,331,896,286
  15 1397/06/12 1,498,727 1,490,155 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 19,199,754,297,057
  16 1397/06/11 1,479,490 1,471,063 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 18,953,766,863,406
  17 1397/06/10 1,505,241 1,496,611 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 19,282,925,390,382
  18 1397/06/09 1,519,446 1,510,669 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 19,464,061,060,265
  19 1397/06/08 1,519,218 1,510,440 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 19,461,115,182,888
  20 1397/06/07 1,518,989 1,510,212 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 19,458,172,625,293