صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۰۷۵,۱۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۵,۰۳۶,۹۷۵,۱۲۶,۷۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۵۶۸,۷۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۵۶۲,۲۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۵۶۲,۲۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۵,۵۶۸,۷۱۷ ۵,۵۶۲,۲۶۶ ۵,۵۶۲,۲۶۶ ۰ ۰ ۲۶,۴۵۶,۸۹۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۶,۰۷۵,۱۵۹ ۱۴۵,۰۳۶,۹۷۵,۱۲۶,۷۵۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۵,۴۲۹,۷۶۲ ۵,۴۲۳,۵۵۳ ۵,۴۲۳,۵۵۳ ۰ ۰ ۲۶,۴۵۶,۸۹۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۶,۰۷۵,۱۵۹ ۱۴۱,۴۱۹,۹۹۴,۹۰۹,۰۶۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۵,۴۲۸,۸۹۹ ۵,۴۲۲,۶۸۹ ۵,۴۲۲,۶۸۹ ۰ ۲۲,۰۵۰ ۲۶,۴۵۶,۸۹۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۶,۰۷۵,۱۵۹ ۱۴۱,۳۹۷,۴۸۵,۲۷۲,۱۰۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۵,۴۲۸,۰۳۷ ۵,۴۲۱,۸۲۲ ۵,۴۲۱,۸۲۲ ۰ ۲۴,۴۶۵ ۲۶,۴۳۴,۸۴۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۶,۰۵۳,۱۰۹ ۱۴۱,۲۵۵,۳۱۲,۵۹۳,۱۵۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۵,۴۸۹,۸۷۶ ۵,۴۸۳,۷۰۱ ۵,۴۸۳,۷۰۱ ۰ ۲۶,۹۴۷ ۲۶,۴۱۰,۳۷۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۶,۰۲۸,۶۴۴ ۱۴۲,۷۳۳,۳۰۶,۹۵۱,۰۷۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۵,۶۱۳,۳۱۷ ۵,۶۰۷,۱۶۹ ۵,۶۰۷,۱۶۹ ۰ ۲۵,۴۵۰ ۲۶,۳۸۳,۴۳۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۶,۰۰۱,۶۹۷ ۱۴۵,۷۹۵,۹۱۴,۷۹۶,۸۹۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۵,۶۰۹,۰۴۳ ۵,۶۰۲,۹۳۴ ۵,۶۰۲,۹۳۴ ۰ ۳۳,۱۸۴ ۲۶,۳۵۷,۹۸۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۹۷۶,۲۴۷ ۱۴۵,۵۴۳,۱۸۸,۷۳۹,۳۴۵
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۵,۶۴۱,۷۸۹ ۵,۶۳۵,۷۱۳ ۵,۶۳۵,۷۱۳ ۰ ۰ ۲۶,۳۲۴,۷۹۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۹۴۳,۰۶۳ ۱۴۶,۲۰۷,۶۵۳,۰۹۰,۲۱۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۵,۷۲۹,۹۷۷ ۵,۷۲۳,۸۳۹ ۵,۷۲۳,۸۳۹ ۰ ۰ ۲۶,۳۲۴,۷۹۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۹۴۳,۰۶۳ ۱۴۸,۴۹۳,۹۰۵,۰۱۵,۵۹۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۵,۷۲۹,۰۷۷ ۵,۷۲۲,۹۳۸ ۵,۷۲۲,۹۳۸ ۰ ۳۲,۸۲۶ ۲۶,۳۲۴,۷۹۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۹۴۳,۰۶۳ ۱۴۸,۴۷۰,۵۴۴,۳۱۲,۴۰۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۵,۷۲۸,۱۷۷ ۵,۷۲۲,۰۳۱ ۵,۷۲۲,۰۳۱ ۰ ۰ ۲۶,۲۹۱,۹۷۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۹۱۰,۲۳۷ ۱۴۸,۲۵۹,۱۷۷,۱۱۹,۲۴۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۵,۷۱۵,۴۹۹ ۵,۷۰۹,۳۶۶ ۵,۷۰۹,۳۶۶ ۰ ۲۸,۰۲۰ ۲۶,۲۹۱,۹۷۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۹۱۰,۲۳۷ ۱۴۷,۹۳۱,۰۱۵,۰۶۶,۵۴۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۵,۷۱۴,۶۰۱ ۵,۷۰۸,۴۶۰ ۵,۷۰۸,۴۶۰ ۰ ۲۲,۹۱۰ ۲۶,۲۶۳,۹۵۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۸۸۲,۲۱۷ ۱۴۷,۷۴۷,۶۱۰,۶۱۰,۳۲۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۵,۶۷۳,۲۸۰ ۵,۶۶۷,۱۹۰ ۵,۶۶۷,۱۹۰ ۰ ۲۳,۱۶۱ ۲۶,۲۴۱,۰۴۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۸۵۹,۳۰۷ ۱۴۶,۵۴۹,۶۰۷,۸۲۹,۲۱۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۵,۶۶۳,۷۴۱ ۵,۶۵۷,۶۲۶ ۵,۶۵۷,۶۲۶ ۰ ۰ ۲۶,۲۱۷,۸۸۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۸۳۶,۱۴۶ ۱۴۶,۱۷۱,۲۴۴,۹۸۸,۲۸۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۵,۵۷۰,۱۲۷ ۵,۵۶۴,۱۰۹ ۵,۵۶۴,۱۰۹ ۰ ۰ ۲۶,۲۱۷,۸۸۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۸۳۶,۱۴۶ ۱۴۳,۷۵۵,۱۲۸,۸۱۶,۸۱۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۵,۵۶۹,۲۳۰ ۵,۵۶۳,۲۱۱ ۵,۵۶۳,۲۱۱ ۰ ۲۸,۹۸۰ ۲۶,۲۱۷,۸۸۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۸۳۶,۱۴۶ ۱۴۳,۷۳۱,۹۲۹,۷۹۷,۹۳۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۵,۵۶۸,۳۳۰ ۵,۵۶۲,۳۰۵ ۵,۵۶۲,۳۰۵ ۰ ۳۷,۱۳۰ ۲۶,۱۸۸,۹۰۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۸۰۷,۱۶۶ ۱۴۳,۵۴۷,۳۳۰,۹۰۸,۶۳۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۵,۵۴۱,۸۸۰ ۵,۵۳۵,۸۴۶ ۵,۵۳۵,۸۴۶ ۰ ۰ ۲۶,۱۵۱,۷۷۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۷۷۰,۰۳۶ ۱۴۲,۶۵۸,۹۶۱,۲۴۹,۷۵۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۵,۵۴۴,۸۲۸ ۵,۵۳۸,۷۷۳ ۵,۵۳۸,۷۷۳ ۰ ۳۳,۴۱۴ ۲۶,۱۵۱,۷۷۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۵,۷۷۰,۰۳۶ ۱۴۲,۷۳۴,۳۸۴,۷۶۹,۷۵۰
  مشاهده همه