صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۷۶۷,۰۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳,۲۳۲,۹۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۴,۰۰۹,۰۸۹,۳۳۶,۹۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۰۴۱,۱۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۱۰,۳۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۱۰,۳۸۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۵,۰۴۱,۱۰۲ ۵,۰۱۰,۳۸۲ ۰ ۰ ۱۷,۱۴۸,۷۳۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۷۶۷,۰۰۴ ۸۴,۰۰۹,۰۸۹,۳۳۶,۹۸۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۵,۰۴۰,۷۱۹ ۵,۰۰۹,۹۹۹ ۰ ۱۶,۶۳۷ ۱۷,۱۴۸,۷۳۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۷۶۷,۰۰۴ ۸۴,۰۰۲,۶۶۷,۰۱۲,۲۷۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۵,۰۴۰,۳۳۷ ۵,۰۰۹,۵۸۶ ۰ ۵۱,۹۹۲ ۱۷,۱۳۲,۱۰۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۷۵۰,۳۶۷ ۸۳,۹۱۲,۴۰۰,۶۹۶,۲۳۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۵,۰۸۴,۶۶۴ ۵,۰۵۴,۶۰۴ ۰ ۲۱,۷۸۳ ۱۷,۰۸۰,۱۱۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۶۹۸,۳۷۵ ۸۴,۴۰۳,۶۶۶,۱۹۱,۳۱۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۵,۲۲۴,۶۱۷ ۵,۱۹۴,۶۰۹ ۰ ۰ ۱۷,۰۵۸,۳۲۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۶۷۶,۵۹۲ ۸۶,۶۲۸,۳۸۲,۹۳۱,۲۳۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۵,۳۶۸,۲۴۱ ۵,۳۳۹,۶۳۰ ۰ ۱۵,۷۲۵ ۱۷,۰۵۸,۳۲۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۶۷۶,۵۹۲ ۸۹,۰۴۶,۸۲۶,۴۹۳,۳۴۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۵,۳۶۷,۷۹۴ ۵,۳۳۹,۱۵۶ ۰ ۰ ۱۷,۰۴۲,۶۰۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۶۶۰,۸۶۷ ۸۸,۹۵۴,۹۶۸,۲۴۵,۱۲۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۵,۵۱۹,۹۲۳ ۵,۴۹۱,۴۴۲ ۰ ۰ ۱۷,۰۴۲,۶۰۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۶۶۰,۸۶۷ ۹۱,۴۹۲,۱۸۴,۴۳۶,۸۳۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۵,۵۱۹,۴۷۷ ۵,۴۹۰,۹۹۶ ۰ ۳۴,۰۶۸ ۱۷,۰۴۲,۶۰۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۶۶۰,۸۶۷ ۹۱,۴۸۴,۷۵۱,۱۵۶,۹۲۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۵,۵۱۶,۸۸۳ ۵,۴۸۸,۳۴۳ ۰ ۴۹,۴۷۰ ۱۷,۰۰۸,۵۳۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۶۲۶,۷۹۹ ۹۱,۲۵۳,۵۷۸,۴۶۴,۲۷۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۵,۵۴۱,۸۸۵ ۵,۵۱۳,۵۵۵ ۰ ۵۷,۶۰۲ ۱۶,۹۵۹,۰۶۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۵۷۷,۳۲۹ ۹۱,۴۰۰,۰۱۹,۱۷۳,۶۲۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۵,۷۰۷,۰۷۳ ۵,۶۷۸,۲۲۴ ۰ ۷۰,۲۵۶ ۱۶,۹۰۱,۴۶۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۵۱۹,۷۲۷ ۹۳,۸۰۲,۷۰۵,۱۸۹,۷۱۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۵,۸۷۵,۸۹۹ ۵,۸۴۷,۴۳۷ ۰ ۰ ۱۶,۸۳۱,۲۰۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۴۴۹,۴۷۱ ۹۶,۱۸۷,۲۵۳,۲۳۳,۰۳۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۶,۰۳۵,۲۲۹ ۶,۰۰۶,۳۸۴ ۰ ۰ ۱۶,۸۳۱,۲۰۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۴۴۹,۴۷۱ ۹۸,۸۰۱,۸۳۱,۲۷۵,۶۳۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۶,۰۳۴,۷۹۷ ۶,۰۰۵,۹۵۱ ۰ ۰ ۱۶,۸۳۱,۲۰۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۴۴۹,۴۷۱ ۹۸,۷۹۴,۷۲۲,۴۶۸,۷۲۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۶,۰۳۴,۳۷۱ ۶,۰۰۵,۵۲۶ ۰ ۶۸,۱۸۶ ۱۶,۸۳۱,۲۰۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۴۴۹,۴۷۱ ۹۸,۷۸۷,۷۲۰,۳۷۰,۰۲۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۶,۰۳۳,۹۴۵ ۶,۰۰۴,۹۸۰ ۰ ۳۶,۹۹۳ ۱۶,۷۶۳,۰۲۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۳۸۱,۲۸۵ ۹۸,۳۶۹,۲۸۹,۳۲۶,۵۹۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۶,۰۸۷,۹۷۶ ۶,۰۵۸,۵۳۸ ۰ ۴۵,۰۰۹ ۱۶,۷۲۶,۰۲۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۳۴۴,۲۹۲ ۹۹,۰۲۲,۵۲۰,۹۷۲,۷۲۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۶,۰۵۸,۸۷۶ ۶,۰۲۹,۷۴۱ ۰ ۲۶,۳۷۱ ۱۶,۶۸۱,۰۱۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۲۹۹,۲۸۳ ۹۸,۲۸۰,۴۵۴,۷۱۱,۵۸۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۶,۰۸۹,۶۱۳ ۶,۰۶۰,۸۲۵ ۰ ۳۵,۴۷۹ ۱۶,۶۵۴,۶۴۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۶,۲۷۲,۹۱۲ ۹۸,۶۲۷,۲۶۵,۴۱۱,۶۹۷