صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۶۲۷,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۳۷۲,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷,۹۹۲,۶۲۸,۳۷۹,۱۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۲۲,۶۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۰۸,۷۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۰۲,۴۵۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۳,۰۲۲,۶۵۰ ۳,۰۰۸,۷۰۰ ۶,۲۴۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۷,۹۹۲,۶۲۸,۳۷۹,۱۹۵
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۳,۰۳۲,۲۵۹ ۳,۰۱۸,۰۴۳ ۶,۱۴۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۸,۱۱۰,۶۰۷,۳۲۴,۴۸۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۳,۰۲۷,۸۹۷ ۳,۰۱۳,۵۳۵ ۶,۰۴۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۸,۰۵۳,۶۸۶,۴۵۶,۴۷۸
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲,۹۷۹,۱۰۱ ۲,۹۶۳,۶۹۱ ۴,۵۷۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۷,۴۲۴,۲۷۱,۸۸۳,۲۵۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲,۹۷۸,۵۴۲ ۲,۹۶۳,۱۳۲ ۴,۴۷۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۷,۴۱۷,۲۰۷,۳۵۴,۲۴۹
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲,۹۷۷,۹۸۸ ۲,۹۶۲,۵۷۷ ۴,۳۷۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۷,۴۱۰,۲۰۹,۹۳۴,۷۲۸
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲,۹۵۷,۴۵۷ ۲,۹۴۱,۵۶۵ ۴,۲۷۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۷,۱۴۴,۸۷۲,۰۵۶,۲۰۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲,۹۲۴,۰۸۳ ۲,۹۰۷,۵۱۹ ۶,۴۹۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۶,۷۱۴,۹۵۴,۸۰۱,۲۸۳
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲,۸۲۶,۰۱۸ ۲,۸۰۸,۴۵۷ ۶,۴۰۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۵,۴۶۴,۰۴۶,۱۷۵,۷۴۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۲,۷۲۴,۴۴۹ ۲,۷۰۶,۰۶۰ ۶,۳۰۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۴,۱۷۱,۰۱۹,۷۵۱,۱۶۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۲,۶۸۶,۹۱۲ ۲,۶۶۸,۷۰۲ ۶,۲۰۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۳,۶۹۹,۲۷۶,۲۴۴,۰۵۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۲,۶۸۶,۲۹۸ ۲,۶۶۸,۰۸۹ ۶,۱۰۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۳,۶۹۱,۵۳۰,۲۶۵,۵۹۶
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۲,۶۸۴,۶۱۴ ۲,۶۶۶,۴۰۵ ۶,۰۰۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۳,۶۷۰,۲۶۰,۵۳۵,۶۵۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۲,۷۰۵,۲۳۸ ۲,۶۹۰,۲۹۷ ۵,۹۰۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۳,۹۷۱,۹۶۵,۷۸۳,۲۸۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۲,۷۴۲,۱۳۱ ۲,۷۲۷,۸۵۲ ۵,۸۱۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۴,۴۴۶,۱۹۰,۳۷۸,۰۳۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۲,۷۴۱,۵۲۰ ۲,۷۲۷,۲۴۱ ۵,۷۱۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۴,۴۳۸,۴۷۵,۱۴۱,۳۵۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۲,۷۴۳,۴۷۹ ۲,۷۳۰,۲۳۸ ۵,۶۱۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۴,۴۷۶,۳۲۴,۵۵۷,۵۹۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۲,۷۹۸,۳۵۹ ۲,۷۸۸,۴۱۹ ۵,۵۱۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۵,۲۱۱,۰۰۴,۲۳۴,۳۷۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۲,۷۹۷,۷۴۷ ۲,۷۸۷,۸۰۷ ۵,۴۱۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۵,۲۰۳,۲۸۰,۵۳۰,۵۹۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲,۷۹۷,۱۳۵ ۲,۷۸۷,۱۹۶ ۵,۳۱۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۵,۱۹۵,۵۶۳,۷۳۹,۳۴۲