صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۰۱۵,۶۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۲,۵۵۵,۹۷۸,۵۵۸,۲۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۶۴۶,۱۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۶۳۶,۲۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۶۳۶,۲۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۶,۶۴۶,۱۳۳ ۶,۶۳۶,۲۷۲ ۶,۶۳۶,۲۸۶ ۱۴ ۲۴,۳۲۳ ۲۹,۳۹۷,۴۲۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۰۱۵,۶۸۶ ۱۹۲,۵۵۵,۹۷۸,۵۵۸,۲۱۸
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۶,۵۸۲,۴۲۹ ۶,۵۷۲,۶۶۳ ۶,۵۷۲,۶۷۴ ۱۱ ۲۱,۱۲۲ ۲۹,۳۷۳,۰۹۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۹۹۱,۳۶۳ ۱۹۰,۵۵۰,۴۷۱,۸۸۶,۱۶۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۶,۵۳۰,۷۴۳ ۶,۵۲۱,۰۱۹ ۶,۵۲۱,۰۲۶ ۷ ۲۵,۶۴۹ ۲۹,۳۵۱,۹۷۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۹۷۰,۲۴۱ ۱۸۸,۹۱۵,۴۹۵,۹۱۸,۶۲۴
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۶,۵۸۴,۰۹۱ ۶,۵۷۴,۲۸۷ ۶,۵۷۴,۲۹۱ ۴ ۰ ۲۹,۳۲۶,۳۲۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۹۴۴,۵۹۲ ۱۹۰,۲۹۰,۰۶۸,۴۵۵,۰۵۸
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۶,۵۶۵,۴۷۰ ۶,۵۵۵,۶۵۶ ۶,۵۵۵,۶۵۰ ۰ ۲۹,۳۲۶,۳۲۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۹۴۴,۵۹۲ ۱۸۹,۷۵۰,۷۹۷,۵۹۵,۴۸۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۶,۵۶۴,۸۷۸ ۶,۵۵۵,۰۶۵ ۶,۵۵۵,۰۵۹ ۲۴,۰۹۳ ۲۹,۳۲۶,۳۲۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۹۴۴,۵۹۲ ۱۸۹,۷۳۳,۶۸۴,۷۸۹,۷۰۳
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۶,۵۶۴,۲۹۲ ۶,۵۵۴,۴۷۰ ۶,۵۵۴,۴۶۴ ۲۵,۳۵۰ ۲۹,۳۰۲,۲۳۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۹۲۰,۴۹۹ ۱۸۹,۵۵۸,۵۴۰,۴۵۱,۶۵۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۶,۴۶۳,۴۲۶ ۶,۴۵۳,۶۷۹ ۶,۴۵۳,۶۶۸ -۱۱ ۲۰,۱۴۲ ۲۹,۲۷۶,۸۸۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۸۹۵,۱۴۹ ۱۸۶,۴۸۰,۰۰۲,۵۳۹,۵۶۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۶,۴۸۲,۲۶۷ ۶,۴۷۲,۴۷۰ ۶,۴۷۲,۴۵۶ -۱۴ ۲۲,۷۶۷ ۲۹,۲۵۶,۷۴۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۸۷۵,۰۰۷ ۱۸۶,۸۹۲,۶۳۰,۰۰۶,۳۹۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۶,۵۵۷,۱۸۹ ۶,۵۴۷,۳۴۹ ۶,۵۴۷,۳۳۱ -۱۸ ۲۲,۱۶۰ ۲۹,۲۳۳,۹۷۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۸۵۲,۲۴۰ ۱۸۸,۹۰۵,۶۷۵,۵۷۷,۴۷۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۶,۵۰۴,۹۳۹ ۶,۴۹۵,۱۵۳ ۶,۴۹۵,۱۳۲ -۲۱ ۰ ۲۹,۲۱۱,۸۱۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۸۳۰,۰۸۰ ۱۸۷,۲۵۵,۷۷۷,۹۸۶,۹۵۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۶,۴۲۸,۶۳۱ ۶,۴۱۸,۹۰۱ ۶,۴۱۸,۹۷۶ ۷۵ ۰ ۲۹,۲۱۱,۸۱۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۸۳۰,۰۸۰ ۱۸۵,۰۵۷,۴۱۷,۹۵۸,۳۵۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۶,۴۲۸,۰۷۳ ۶,۴۱۸,۳۴۳ ۶,۴۱۸,۴۱۸ ۷۵ ۰ ۲۹,۲۱۱,۸۱۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۸۳۰,۰۸۰ ۱۸۵,۰۴۱,۳۲۸,۵۱۴,۱۳۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۶,۴۲۷,۵۱۵ ۶,۴۱۷,۷۸۴ ۶,۴۱۷,۸۶۰ ۷۶ ۰ ۲۹,۲۱۱,۸۱۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۸۳۰,۰۸۰ ۱۸۵,۰۲۵,۲۳۴,۲۱۹,۳۵۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۶,۴۲۶,۹۵۷ ۶,۴۱۷,۲۲۷ ۶,۴۱۷,۳۰۲ ۷۵ ۲۴,۵۹۷ ۲۹,۲۱۱,۸۱۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۸۳۰,۰۸۰ ۱۸۵,۰۰۹,۱۶۱,۰۵۴,۹۴۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۶,۴۲۶,۴۰۱ ۶,۴۱۶,۶۶۲ ۶,۴۱۶,۷۳۸ ۷۶ ۲۵,۰۳۳ ۲۹,۱۸۷,۲۱۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۸۰۵,۴۸۳ ۱۸۴,۸۳۵,۰۴۵,۶۴۸,۷۳۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۶,۳۸۳,۰۶۹ ۶,۳۷۳,۳۸۴ ۶,۳۷۳,۴۵۴ ۷۰ ۲۰,۶۸۰ ۲۹,۱۶۲,۱۸۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۷۸۰,۴۵۰ ۱۸۳,۴۲۸,۸۷۱,۱۲۴,۹۷۹
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۶,۳۷۲,۸۳۸ ۶,۳۶۳,۱۴۸ ۶,۳۶۳,۲۱۲ ۶۴ ۰ ۲۹,۱۴۱,۵۰۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۷۵۹,۷۷۰ ۱۸۳,۰۰۲,۶۶۹,۸۴۴,۹۴۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۶,۳۸۱,۴۴۷ ۶,۳۷۱,۷۳۵ ۶,۳۷۱,۷۸۹ ۵۴ ۰ ۲۹,۱۴۱,۵۰۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۷۵۹,۷۷۰ ۱۸۳,۲۴۹,۶۳۱,۷۷۰,۳۵۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۶,۳۸۰,۸۹۵ ۶,۳۷۱,۱۸۳ ۶,۳۷۱,۲۳۷ ۵۴ ۱۹,۱۴۸ ۲۹,۱۴۱,۵۰۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۸,۷۵۹,۷۷۰ ۱۸۳,۲۳۳,۷۶۳,۱۶۴,۶۲۶
  مشاهده همه