اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,884,398
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,115,603
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 18,766,163,880,366
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,465,353
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,456,503
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,456,503
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 1,465,353 1,456,503 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 18,766,163,880,366
  2 1397/05/22 1,445,309 1,436,562 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 18,509,242,104,777
  3 1397/05/21 1,457,258 1,448,456 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 18,662,483,814,840
  4 1397/05/20 1,452,260 1,443,538 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 18,599,120,324,578
  5 1397/05/19 1,467,745 1,459,072 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 18,799,263,124,345
  6 1397/05/18 1,467,503 1,458,830 0 0 12,947,475 0 63,077 12,884,398 18,796,151,960,829
  7 1397/05/17 1,467,275 1,458,602 0 0 12,947,475 11,470 63,077 12,884,398 18,793,204,584,883
  8 1397/05/16 1,480,703 1,472,099 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 18,983,994,988,228
  9 1397/05/15 1,474,584 1,466,460 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 18,911,274,200,218
  10 1397/05/14 1,438,011 1,429,912 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 18,439,950,124,519
  11 1397/05/13 1,403,053 1,395,025 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 17,990,055,316,947
  12 1397/05/12 1,402,740 1,394,728 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 17,986,232,937,303
  13 1397/05/11 1,402,540 1,394,528 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 17,983,655,279,226
  14 1397/05/10 1,402,346 1,394,334 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 17,981,148,130,162
  15 1397/05/09 1,381,591 1,373,647 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 17,714,364,480,788
  16 1397/05/08 1,346,533 1,338,763 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 17,264,506,207,267
  17 1397/05/07 1,318,933 1,311,162 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 16,908,569,543,413
  18 1397/05/06 1,290,643 1,282,997 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 16,545,365,529,671
  19 1397/05/05 1,263,384 1,255,615 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 16,192,241,233,672
  20 1397/05/04 1,263,240 1,255,472 0 0 12,947,475 0 51,607 12,895,868 16,190,396,785,703