صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۸۰۸,۵۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۲,۸۴۸,۴۶۹,۷۶۸,۹۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۹۶۱,۸۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۴۲,۵۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۴۲,۵۹۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۱/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۴,۹۶۱,۸۰۶ ۴,۹۴۲,۵۹۵ ۰ ۲۱,۹۹۲ ۲۱,۱۹۰,۳۳۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۸۰۸,۵۹۷ ۱۰۲,۸۴۸,۴۶۹,۷۶۸,۹۵۰
  ۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۴,۸۵۱,۸۵۰ ۴,۸۳۲,۹۴۸ ۰ ۰ ۲۱,۱۶۸,۳۴۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۷۸۶,۶۰۵ ۱۰۰,۴۶۰,۵۷۴,۶۶۷,۷۸۷
  ۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۴,۶۶۰,۸۸۰ ۴,۶۴۲,۷۰۵ ۰ ۰ ۲۱,۱۶۸,۳۴۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۷۸۶,۶۰۵ ۹۶,۵۰۶,۰۶۴,۷۸۵,۲۳۴
  ۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۴,۶۶۰,۶۸۳ ۴,۶۴۲,۵۰۸ ۰ ۴۵,۵۹۵ ۲۱,۱۶۸,۳۴۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۷۸۶,۶۰۵ ۹۶,۵۰۱,۹۷۰,۱۲۷,۷۸۲
  ۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۴,۶۶۰,۴۸۶ ۴,۶۴۲,۲۷۱ ۰ ۷۲,۷۴۲ ۲۱,۱۲۲,۷۴۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۷۴۱,۰۱۰ ۹۶,۲۸۵,۳۸۷,۱۸۵,۰۱۱
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۴,۴۸۶,۵۰۹ ۴,۴۶۸,۹۶۶ ۰ ۷۵,۲۹۲ ۲۱,۰۵۰,۰۰۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۶۶۸,۲۶۸ ۹۲,۳۶۵,۷۸۲,۰۳۵,۵۶۸
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۴,۴۲۹,۶۵۰ ۴,۴۱۲,۳۴۵ ۰ ۰ ۲۰,۹۷۴,۷۱۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۵۹۲,۹۷۶ ۹۰,۸۶۳,۳۰۴,۴۸۴,۰۴۹
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۴,۶۰۴,۲۲۸ ۴,۵۸۶,۲۸۱ ۰ ۸۰,۸۸۹ ۲۰,۹۷۴,۷۱۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۵۹۲,۹۷۶ ۹۴,۴۴۵,۱۷۹,۲۷۲,۱۰۱
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۴,۶۰۳,۶۹۰ ۴,۵۸۵,۶۷۲ ۰ ۰ ۲۰,۸۹۳,۸۲۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۵۱۲,۰۸۷ ۹۴,۰۶۱,۷۰۰,۱۶۲,۲۸۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۴,۷۸۳,۱۴۶ ۴,۷۶۵,۳۱۹ ۰ ۰ ۲۰,۸۹۳,۸۲۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۵۱۲,۰۸۷ ۹۷,۷۴۶,۶۴۴,۲۹۸,۹۰۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۴,۷۸۲,۶۸۳ ۴,۷۶۴,۸۵۷ ۰ ۷۲,۲۴۹ ۲۰,۸۹۳,۸۲۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۵۱۲,۰۸۷ ۹۷,۷۳۷,۱۶۲,۷۴۸,۸۰۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۴,۷۸۲,۲۱۸ ۴,۷۶۴,۳۲۹ ۰ ۶۶,۷۲۰ ۲۰,۸۲۱,۵۷۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۴۳۹,۸۳۸ ۹۷,۳۸۲,۱۰۹,۸۲۸,۱۲۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۴,۹۲۱,۹۶۱ ۴,۹۰۴,۰۱۴ ۰ ۷۱,۶۲۴ ۲۰,۷۵۴,۸۵۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۳۷۳,۱۱۸ ۹۹,۹۱۰,۰۴۶,۵۸۸,۸۵۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۵,۰۹۴,۰۵۷ ۵,۰۷۵,۹۷۱ ۰ ۷۱,۱۰۲ ۲۰,۶۸۳,۲۲۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۳۰۱,۴۹۴ ۱۰۳,۰۴۹,۷۹۵,۷۸۱,۰۷۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۵,۱۵۰,۳۴۲ ۵,۱۳۲,۲۲۱ ۰ ۶۷,۷۵۹ ۲۰,۶۱۲,۱۲۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۲۳۰,۳۹۲ ۱۰۳,۸۲۶,۸۳۹,۰۰۶,۲۵۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۵,۰۴۸,۰۸۸ ۵,۰۳۰,۱۴۹ ۰ ۰ ۲۰,۵۴۴,۳۶۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۱۶۲,۶۳۳ ۱۰۱,۴۲۱,۰۵۷,۸۷۱,۱۹۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۵,۱۷۳,۲۳۳ ۵,۱۵۵,۴۲۶ ۰ ۰ ۲۰,۵۴۴,۳۶۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۱۶۲,۶۳۳ ۱۰۳,۹۴۶,۹۵۸,۳۳۳,۸۹۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۵,۱۷۲,۷۰۱ ۵,۱۵۴,۸۹۳ ۰ ۶۹,۹۱۶ ۲۰,۵۴۴,۳۶۸ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۱۶۲,۶۳۳ ۱۰۳,۹۳۶,۲۱۷,۲۸۷,۱۵۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۵,۱۷۲,۱۶۸ ۵,۱۵۴,۲۹۹ ۰ ۵۲,۶۶۹ ۲۰,۴۷۴,۴۵۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۰۹۲,۷۱۷ ۱۰۳,۵۶۳,۸۷۲,۷۵۱,۱۴۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۵,۳۳۵,۴۸۳ ۵,۳۱۷,۶۹۸ ۰ ۷۵,۶۶۶ ۲۰,۴۲۱,۷۸۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۰,۰۴۰,۰۴۸ ۱۰۶,۵۶۶,۹۱۹,۷۵۲,۱۵۱