صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۶۲۷,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۳۷۲,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱,۷۱۱,۸۰۶,۶۴۳,۱۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۲۲,۳۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۱۱,۳۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۵۰۷,۵۲۰
تاریخ انتشار
1398/07/29
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۲,۵۲۲,۳۰۰ ۲,۵۱۱,۳۱۱ ۳,۷۹۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۷۱۱,۸۰۶,۶۴۳,۱۶۵
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۲,۵۰۹,۷۵۹ ۲,۴۹۹,۲۶۶ ۳,۶۵۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۵۵۹,۷۰۴,۲۹۲,۹۱۵
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۲,۵۴۱,۱۹۰ ۲,۵۳۱,۵۲۶ ۳,۵۲۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۹۶۷,۰۶۴,۱۳۳,۸۴۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۲,۵۴۰,۵۴۶ ۲,۵۳۰,۸۸۲ ۳,۳۹۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۹۵۸,۹۴۰,۵۰۳,۶۵۹
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۲,۵۳۹,۹۰۴ ۲,۵۳۰,۲۴۱ ۳,۲۶۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۹۵۰,۸۴۰,۴۹۵,۱۲۴
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۲,۵۳۹,۲۶۱ ۲,۵۲۹,۵۹۷ ۳,۱۳۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۹۴۲,۷۱۵,۲۱۸,۵۳۹
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۲,۵۲۲,۰۵۴ ۲,۵۱۲,۶۷۷ ۲,۹۹۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۷۲۹,۰۵۲,۲۸۶,۱۷۴
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲,۵۵۵,۵۴۶ ۲,۵۴۶,۴۸۹ ۲,۸۶۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۱۵۶,۰۲۲,۴۴۲,۹۳۰
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲,۵۶۴,۹۶۶ ۲,۵۵۵,۹۱۷ ۲,۷۳۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۲۷۵,۰۷۱,۷۶۰,۹۲۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲,۵۴۵,۷۸۱ ۲,۵۳۶,۵۳۷ ۲,۶۰۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۰۳۰,۳۴۰,۵۶۸,۹۰۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۲,۵۱۵,۴۶۱ ۲,۵۰۵,۹۴۴ ۳,۵۰۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۶۴۴,۰۳۶,۰۹۱,۷۸۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۲,۵۱۱,۱۹۸ ۲,۵۰۱,۶۸۱ ۳,۳۷۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۵۹۰,۲۰۱,۸۸۵,۳۳۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۲,۵۱۰,۵۵۲ ۲,۵۰۱,۰۳۶ ۳,۲۴۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۵۸۲,۰۴۹,۰۱۳,۲۰۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۲,۵۱۴,۳۲۰ ۲,۵۰۴,۷۳۵ ۳,۱۰۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۶۲۸,۷۶۶,۵۹۷,۲۱۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۲,۵۳۵,۱۰۵ ۲,۵۲۵,۵۵۱ ۲,۹۷۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۸۹۱,۶۲۵,۵۲۵,۳۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۲,۵۳۰,۳۲۹ ۲,۵۲۰,۸۲۱ ۲,۸۲۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۱,۸۳۱,۸۹۷,۴۳۵,۴۰۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۲,۵۵۳,۹۲۳ ۲,۵۴۴,۲۳۴ ۲,۶۹۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۱۲۷,۵۴۳,۸۰۳,۸۹۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۲,۵۵۱,۴۶۷ ۲,۵۴۱,۸۲۳ ۲,۵۵۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۰۹۷,۱۰۲,۰۲۳,۸۴۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۲,۵۵۰,۸۲۴ ۲,۵۴۱,۱۸۱ ۲,۴۲۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۰۸۸,۹۸۳,۸۷۷,۷۶۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۲,۵۵۰,۱۸۲ ۲,۵۴۰,۵۳۸ ۲,۲۹۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۲,۰۸۰,۸۷۴,۷۰۴,۶۰۰