اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,627,589
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,372,412
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 26,040,380,664,800
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,072,870
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,062,182
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,061,959
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/28 2,072,870 2,062,182 223- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,040,380,664,800
  2 1398/02/27 2,069,488 2,058,788 209- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,997,530,572,205
  3 1398/02/26 2,069,198 2,058,498 196- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,993,869,176,710
  4 1398/02/25 2,068,909 2,058,209 184- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,990,211,934,527
  5 1398/02/24 2,081,023 2,070,186 170- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,141,455,481,694
  6 1398/02/23 2,054,525 2,043,801 157- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,808,282,545,609
  7 1398/02/22 2,023,051 2,012,513 144- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,413,183,100,627
  8 1398/02/21 2,061,790 2,051,174 131- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,901,387,935,497
  9 1398/02/20 2,088,786 2,078,108 118- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,241,491,056,302
  10 1398/02/19 2,088,494 2,077,816 105- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,237,804,483,491
  11 1398/02/18 2,084,456 2,073,778 91- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,186,820,095,698
  12 1398/02/17 2,057,999 2,047,299 79- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 25,852,444,595,521
  13 1398/02/16 2,101,527 2,091,316 65- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,408,278,995,626
  14 1398/02/15 2,153,928 2,143,649 53- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 27,069,112,795,428
  15 1398/02/14 2,153,127 2,142,769 53- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 27,058,001,141,092
  16 1398/02/13 2,128,677 2,118,297 79- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,748,979,452,911
  17 1398/02/12 2,128,518 2,118,137 65- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,746,966,590,766
  18 1398/02/11 2,128,359 2,117,978 52- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,744,956,579,221
  19 1398/02/10 2,113,476 2,103,050 28- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,556,455,417,685
  20 1398/02/09 2,108,251 2,097,787 16- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,489,987,547,486