صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۶۲۷,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۳۷۲,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۷۳۹,۳۱۳,۷۵۰,۵۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۸۵,۴۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۷۵,۹۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۷۴,۴۶۰
تاریخ انتشار
1398/05/29
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۲,۲۸۵,۴۵۹ ۲,۲۷۵,۹۱۵ ۱,۴۵۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۷۳۹,۳۱۳,۷۵۰,۵۸۱
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۲,۲۸۵,۰۰۵ ۲,۲۷۵,۴۶۰ ۱,۴۴۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۷۳۳,۵۷۹,۳۲۱,۸۳۶
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۲۷۸,۹۱۷ ۲,۲۶۹,۳۹۵ ۱,۴۲۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۶۵۶,۹۹۰,۰۲۹,۱۹۶
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲,۲۷۹,۱۴۵ ۲,۲۶۹,۴۷۲ ۱,۴۱۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۶۵۷,۹۵۸,۶۴۲,۸۷۷
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲,۲۸۵,۶۲۰ ۲,۲۷۵,۸۸۲ ۱,۴۰۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۷۳۸,۹۰۳,۵۳۴,۸۶۱
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲,۲۸۵,۱۶۵ ۲,۲۷۵,۴۲۷ ۱,۳۸۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۷۳۳,۱۵۵,۸۴۵,۵۱۵
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲,۲۸۴,۷۱۰ ۲,۲۷۴,۹۷۲ ۱,۳۷۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۷۲۷,۴۱۵,۰۵۱,۸۴۹
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۲۶۱,۱۱۸ ۲,۲۵۱,۴۸۹ ۱,۳۶۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۴۳۰,۸۷۹,۳۱۹,۸۸۶
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲,۲۵۵,۵۴۰ ۲,۲۴۵,۹۱۹ ۱,۳۵۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۳۶۰,۵۳۹,۲۳۸,۸۶۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲,۲۵۵,۰۸۴ ۲,۲۴۵,۴۶۳ ۱,۳۳۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۳۵۴,۷۸۴,۰۳۳,۶۴۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲,۲۵۱,۶۳۸ ۲,۲۴۲,۰۲۱ ۱,۳۲۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۳۱۱,۳۱۳,۷۰۰,۳۶۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲,۲۵۲,۳۱۳ ۲,۲۴۲,۶۵۵ ۱,۳۱۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۳۱۹,۳۲۵,۳۱۴,۱۵۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲,۲۵۱,۸۵۹ ۲,۲۴۲,۲۰۱ ۱,۲۹۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۳۱۳,۵۸۹,۹۰۶,۰۰۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲,۲۵۱,۳۸۳ ۲,۲۴۱,۷۲۶ ۱,۲۸۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۳۰۷,۵۸۸,۳۸۲,۹۱۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲,۲۵۶,۶۶۳ ۲,۲۴۶,۹۵۴ ۱,۲۷۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۳۷۳,۶۰۸,۴۷۳,۳۷۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲,۲۶۵,۰۹۵ ۲,۲۵۵,۲۹۹ ۱,۲۵۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۴۷۸,۹۹۲,۱۷۲,۸۶۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۲,۲۶۵,۲۴۱ ۲,۲۵۵,۴۳۶ ۱,۲۴۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۴۸۰,۷۱۸,۲۹۳,۹۴۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۲,۲۶۵,۱۱۹ ۲,۲۵۵,۲۹۳ ۱,۲۳۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۴۷۸,۹۱۲,۴۰۲,۶۸۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۲,۲۶۷,۵۳۲ ۲,۲۵۷,۶۹۰ ۱,۲۱۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۵۰۹,۱۸۶,۳۵۳,۸۴۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۲,۲۶۷,۰۸۰ ۲,۲۵۷,۲۳۹ ۱,۲۰۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۵۰۳,۴۸۳,۱۸۲,۶۸۶