صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۶۲۷,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۳۷۲,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰,۹۸۷,۱۸۵,۱۲۲,۲۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۶۳,۷۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۵۳,۹۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۵۳,۰۴۵
تاریخ انتشار
1398/06/23
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲,۴۶۳,۷۱۰ ۲,۴۵۳,۹۲۷ ۸۸۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۹۸۷,۱۸۵,۱۲۲,۲۵۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۲,۴۵۲,۵۴۸ ۲,۴۴۲,۶۷۸ ۸۰۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۸۴۵,۱۳۸,۷۵۳,۹۸۸
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲,۴۵۲,۰۳۲ ۲,۴۴۲,۱۶۲ ۷۱۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۸۳۸,۶۲۲,۲۵۵,۲۳۷
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲,۴۵۱,۴۴۱ ۲,۴۴۱,۵۷۱ ۶۳۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۸۳۱,۱۵۸,۶۰۱,۷۲۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۲,۴۴۲,۹۲۹ ۲,۴۳۳,۰۶۷ ۱,۲۶۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۷۲۳,۷۷۴,۹۶۸,۸۶۸
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۲,۴۳۷,۸۳۵ ۲,۴۲۷,۹۷۴ ۱,۱۸۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۶۵۹,۴۵۵,۷۴۱,۰۰۵
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۲,۴۳۷,۳۱۷ ۲,۴۲۷,۴۵۶ ۱,۰۹۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۶۵۲,۹۱۵,۵۵۳,۶۳۲
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲,۴۳۱,۷۷۱ ۲,۴۲۱,۸۸۳ ۱,۰۱۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۵۸۲,۵۳۷,۱۸۸,۴۱۵
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۲,۴۱۵,۲۲۲ ۲,۴۰۵,۳۸۶ ۹۳۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۳۷۴,۲۲۴,۰۰۰,۴۰۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۲,۴۱۴,۷۰۲ ۲,۴۰۴,۸۶۶ ۸۵۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۳۶۷,۶۶۲,۹۰۴,۴۵۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۲,۴۱۴,۱۸۳ ۲,۴۰۴,۳۴۷ ۷۶۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۳۶۱,۱۰۷,۲۹۲,۹۴۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲,۳۹۹,۲۶۳ ۲,۳۸۹,۵۵۱ ۱,۶۳۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۱۷۴,۲۶۷,۵۳۵,۰۹۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲,۳۸۰,۸۷۸ ۲,۳۷۱,۳۵۳ ۱,۶۲۵- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۹,۹۴۴,۴۷۳,۳۷۵,۶۴۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲,۳۹۲,۰۰۴ ۲,۳۸۲,۴۰۶ ۱,۶۱۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۳۰,۰۸۴,۰۴۴,۴۲۸,۶۲۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲,۳۷۸,۰۰۷ ۲,۳۶۸,۴۳۹ ۱,۵۹۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۹,۹۰۷,۶۷۳,۹۹۲,۴۷۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲,۳۵۰,۰۷۰ ۲,۳۴۰,۴۹۸ ۱,۵۸۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۹,۵۵۴,۸۵۲,۳۷۰,۹۹۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۲,۳۴۹,۶۲۱ ۲,۳۴۰,۰۵۰ ۱,۵۷۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۹,۵۴۹,۱۸۵,۰۳۱,۳۵۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲,۳۴۹,۱۷۳ ۲,۳۳۹,۶۰۱ ۱,۵۵۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۹,۵۴۳,۵۲۵,۷۴۳,۰۱۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲,۳۵۰,۸۹۳ ۲,۳۴۱,۱۹۲ ۱,۵۴۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۹,۵۶۳,۶۰۶,۵۴۳,۹۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲,۳۳۶,۱۹۴ ۲,۳۲۶,۵۴۴ ۱,۵۳۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۹,۳۷۸,۶۳۶,۹۰۵,۱۴۸