صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۶۲۷,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۳۷۲,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳,۳۵۱,۲۵۷,۰۴۲,۸۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱-
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱-
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱-
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱- ۱- ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۳,۳۵۱,۲۵۷,۰۴۲,۸۶۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱- ۱- ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۲,۵۸۶,۱۲۱,۸۱۷,۲۴۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱- ۱- ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۲,۵۷۴,۱۵۰,۵۳۵,۷۹۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱- ۱- ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۲,۵۶۲,۲۱۱,۸۲۸,۰۹۴
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۳,۳۸۲,۴۱۳ ۳,۳۶۹,۶۲۸ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۲,۵۵۰,۲۸۲,۰۹۵,۴۰۹
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۳,۳۸۱,۴۶۵ ۳,۳۶۸,۶۸۰ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۲,۵۳۸,۳۱۱,۶۱۴,۷۶۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳,۳۸۰,۱۵۶ ۳,۳۶۷,۰۹۰ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۲,۵۱۸,۲۲۶,۹۱۳,۷۱۶
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳,۳۴۵,۵۹۶ ۳,۳۳۲,۵۶۱ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۲,۰۸۲,۲۱۶,۰۳۱,۹۶۷
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۳,۳۱۶,۵۴۸ ۳,۳۰۳,۲۴۶ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۱,۷۱۲,۰۲۸,۸۲۷,۸۴۵
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۳,۳۱۵,۶۸۴ ۳,۳۰۲,۳۸۲ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۱,۷۰۱,۱۲۶,۵۳۹,۹۳۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳,۳۱۴,۸۱۸ ۳,۳۰۱,۵۱۷ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۱,۶۹۰,۱۹۳,۵۵۳,۷۴۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۳,۲۷۷,۶۳۹ ۳,۲۶۴,۰۱۲ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۱,۲۱۶,۶۰۱,۸۴۸,۹۹۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۳,۲۸۷,۶۷۲ ۳,۲۷۳,۹۰۵ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۱,۳۴۱,۵۲۱,۱۹۸,۳۷۳
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۳,۲۸۶,۸۳۳ ۳,۲۷۳,۰۶۵ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۱,۳۳۰,۹۲۴,۰۶۷,۴۲۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۳,۲۸۵,۹۹۵ ۳,۲۷۲,۲۲۷ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۱,۳۲۰,۳۳۸,۶۰۲,۰۶۷
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۳,۲۸۵,۱۵۷ ۳,۲۷۱,۳۹۰ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۱,۳۰۹,۷۶۴,۶۴۱,۶۶۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۳,۲۸۴,۳۲۲ ۳,۲۷۰,۵۵۵ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۱,۲۹۹,۲۲۲,۴۰۶,۰۷۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳,۲۸۳,۴۷۸ ۳,۲۶۹,۷۱۱ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۱,۲۸۸,۵۶۶,۱۴۶,۰۳۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۳,۲۴۹,۱۲۴ ۳,۲۳۴,۸۱۹ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۰,۸۴۷,۹۷۰,۳۹۰,۸۶۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۳,۲۹۳,۰۳۷ ۳,۲۷۸,۹۵۳ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۴۱,۴۰۵,۲۶۴,۵۹۴,۸۳۱