اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,627,589
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,372,412
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 27,059,221,182,072
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,152,995
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,142,865
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,142,275
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد حسین صدرایی
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/25 2,152,995 2,142,865 590- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 27,059,221,182,072
  2 1398/03/24 2,150,102 2,139,950 576- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 27,022,413,042,665
  3 1398/03/23 2,149,803 2,139,651 564- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 27,018,633,661,181
  4 1398/03/22 2,149,504 2,139,352 551- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 27,014,853,308,454
  5 1398/03/21 2,137,611 2,127,390 538- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,863,801,774,546
  6 1398/03/20 2,143,120 2,132,849 524- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,932,743,529,499
  7 1398/03/19 2,147,661 2,137,348 511- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,989,554,512,685
  8 1398/03/18 2,131,272 2,120,906 498- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,781,926,635,577
  9 1398/03/17 2,137,735 2,127,355 485- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,863,367,465,716
  10 1398/03/16 2,137,437 2,127,058 472- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,859,615,549,754
  11 1398/03/15 2,137,141 2,126,761 458- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,855,867,809,000
  12 1398/03/14 2,136,847 2,126,467 445- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,852,154,964,292
  13 1398/03/13 2,136,554 2,126,175 432- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,848,465,540,238
  14 1398/03/12 2,128,280 2,117,913 419- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,744,140,537,839
  15 1398/03/11 2,119,970 2,109,519 407- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,638,135,082,990
  16 1398/03/10 2,131,115 2,120,634 393- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,778,499,801,163
  17 1398/03/09 2,130,815 2,120,334 380- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,774,712,450,296
  18 1398/03/08 2,130,260 2,119,782 367- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,767,729,858,185
  19 1398/03/07 2,124,101 2,113,634 354- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,690,097,367,520
  20 1398/03/06 2,086,987 2,076,565 340- 0 13,009,324 0 381,735 12,627,589 26,222,014,655,389