اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,420,991
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,579,009
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,296,300,972,049
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,173,585
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,164,199
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,164,199
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/28 1,173,585 1,164,199 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,296,300,972,049
  2 1397/01/27 1,172,113 1,162,780 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,280,096,624,430
  3 1397/01/26 1,178,765 1,169,432 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,356,070,047,530
  4 1397/01/25 1,181,559 1,172,265 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,388,424,905,709
  5 1397/01/24 1,181,557 1,172,263 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,388,400,243,751
  6 1397/01/23 1,181,554 1,172,261 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,388,376,870,021
  7 1397/01/22 1,181,553 1,172,259 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,388,357,323,894
  8 1397/01/21 1,187,222 1,178,054 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,454,548,816,202
  9 1397/01/20 1,188,245 1,179,054 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,465,965,225,540
  10 1397/01/19 1,173,963 1,164,746 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,302,558,740,118
  11 1397/01/18 1,180,176 1,171,000 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,373,975,534,777
  12 1397/01/17 1,189,226 1,180,015 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,476,945,245,079
  13 1397/01/16 1,189,221 1,180,011 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,476,889,374,571
  14 1397/01/15 1,189,217 1,180,006 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,476,834,873,229
  15 1397/01/14 1,189,605 1,180,394 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,481,270,340,889
  16 1397/01/13 1,187,256 1,178,019 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,454,148,736,544
  17 1397/01/12 1,187,255 1,178,019 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,454,140,407,768
  18 1397/01/11 1,187,254 1,178,018 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,454,132,212,283
  19 1397/01/10 1,187,253 1,178,017 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,454,125,049,629
  20 1397/01/09 1,187,253 1,178,017 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,454,123,269,129
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi