صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 توسعه بازار سرمایه 1401/02/27 6,646,133 6,636,272 6,636,286 14 24,323 29,397,421 0 381,735 29,015,686 192,555,978,558,218
2 توسعه بازار سرمایه 1401/02/26 6,582,429 6,572,663 6,572,674 11 21,122 29,373,098 0 381,735 28,991,363 190,550,471,886,168
3 توسعه بازار سرمایه 1401/02/25 6,530,743 6,521,019 6,521,026 7 25,649 29,351,976 0 381,735 28,970,241 188,915,495,918,624
4 توسعه بازار سرمایه 1401/02/24 6,584,091 6,574,287 6,574,291 4 0 29,326,327 0 381,735 28,944,592 190,290,068,455,058
5 توسعه بازار سرمایه 1401/02/23 6,565,470 6,555,656 6,555,650 -6 0 29,326,327 0 381,735 28,944,592 189,750,797,595,483
6 توسعه بازار سرمایه 1401/02/22 6,564,878 6,555,065 6,555,059 -6 24,093 29,326,327 0 381,735 28,944,592 189,733,684,789,703
7 توسعه بازار سرمایه 1401/02/21 6,564,292 6,554,470 6,554,464 -6 25,350 29,302,234 0 381,735 28,920,499 189,558,540,451,658
8 توسعه بازار سرمایه 1401/02/20 6,463,426 6,453,679 6,453,668 -11 20,142 29,276,884 0 381,735 28,895,149 186,480,002,539,560
9 توسعه بازار سرمایه 1401/02/19 6,482,267 6,472,470 6,472,456 -14 22,767 29,256,742 0 381,735 28,875,007 186,892,630,006,396
10 توسعه بازار سرمایه 1401/02/18 6,557,189 6,547,349 6,547,331 -18 22,160 29,233,975 0 381,735 28,852,240 188,905,675,577,478
11 توسعه بازار سرمایه 1401/02/17 6,504,939 6,495,153 6,495,132 -21 0 29,211,815 0 381,735 28,830,080 187,255,777,986,953
12 توسعه بازار سرمایه 1401/02/16 6,428,631 6,418,901 6,418,976 75 0 29,211,815 0 381,735 28,830,080 185,057,417,958,354
13 توسعه بازار سرمایه 1401/02/15 6,428,073 6,418,343 6,418,418 75 0 29,211,815 0 381,735 28,830,080 185,041,328,514,134
14 توسعه بازار سرمایه 1401/02/14 6,427,515 6,417,784 6,417,860 76 0 29,211,815 0 381,735 28,830,080 185,025,234,219,359
15 توسعه بازار سرمایه 1401/02/13 6,426,957 6,417,227 6,417,302 75 24,597 29,211,815 0 381,735 28,830,080 185,009,161,054,947
16 توسعه بازار سرمایه 1401/02/12 6,426,401 6,416,662 6,416,738 76 25,033 29,187,218 0 381,735 28,805,483 184,835,045,648,731
17 توسعه بازار سرمایه 1401/02/11 6,383,069 6,373,384 6,373,454 70 20,680 29,162,185 0 381,735 28,780,450 183,428,871,124,979
18 توسعه بازار سرمایه 1401/02/10 6,372,838 6,363,148 6,363,212 64 0 29,141,505 0 381,735 28,759,770 183,002,669,844,942
19 توسعه بازار سرمایه 1401/02/09 6,381,447 6,371,735 6,371,789 54 0 29,141,505 0 381,735 28,759,770 183,249,631,770,350
20 توسعه بازار سرمایه 1401/02/08 6,380,895 6,371,183 6,371,237 54 19,148 29,141,505 0 381,735 28,759,770 183,233,763,164,626