صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 توسعه بازار سرمایه 1401/05/21 5,843,729 5,831,691 5,831,691 0 0 30,317,402 0 412,049 29,905,353 174,398,767,079,160
2 توسعه بازار سرمایه 1401/05/20 5,843,664 5,831,626 5,831,626 0 9,144 30,317,402 0 412,049 29,905,353 174,396,832,336,515
3 توسعه بازار سرمایه 1401/05/19 5,843,602 5,831,560 5,831,560 0 7,123 30,308,258 0 412,049 29,896,209 174,341,531,236,965
4 توسعه بازار سرمایه 1401/05/18 5,881,149 5,869,106 5,869,106 0 0 30,301,135 0 412,049 29,889,086 175,422,214,780,639
5 توسعه بازار سرمایه 1401/05/17 5,855,871 5,843,879 5,843,879 0 0 30,301,135 0 412,049 29,889,086 174,668,193,127,888
6 توسعه بازار سرمایه 1401/05/16 5,855,805 5,843,813 5,843,813 0 6,749 30,301,135 0 412,049 29,889,086 174,666,230,350,749
7 توسعه بازار سرمایه 1401/05/15 5,855,740 5,843,745 5,843,745 0 0 30,294,386 0 412,049 29,882,337 174,624,758,342,251
8 توسعه بازار سرمایه 1401/05/14 5,774,793 5,762,965 5,762,965 0 0 30,294,386 0 412,049 29,882,337 172,210,875,368,887
9 توسعه بازار سرمایه 1401/05/13 5,774,700 5,762,873 5,762,873 0 10,441 30,294,386 0 412,049 29,882,337 172,208,120,538,846
10 توسعه بازار سرمایه 1401/05/12 5,774,728 5,762,894 5,762,894 0 8,999 30,283,945 0 412,049 29,871,896 172,148,562,464,379
11 توسعه بازار سرمایه 1401/05/11 5,714,070 5,702,364 5,702,364 0 7,779 30,274,946 0 412,049 29,862,897 170,289,110,022,338
12 توسعه بازار سرمایه 1401/05/10 5,712,300 5,700,608 5,700,608 0 9,189 30,267,167 0 412,049 29,855,118 170,192,316,459,435
13 توسعه بازار سرمایه 1401/05/09 5,683,071 5,671,500 5,671,500 0 9,777 30,257,978 0 412,049 29,845,929 169,271,175,939,939
14 توسعه بازار سرمایه 1401/05/08 5,791,527 5,779,833 5,779,833 0 0 30,248,201 0 412,049 29,836,152 172,447,971,476,158
15 توسعه بازار سرمایه 1401/05/07 5,812,478 5,800,811 5,800,811 0 0 30,248,201 0 412,049 29,836,152 173,073,866,988,721
16 توسعه بازار سرمایه 1401/05/06 5,812,373 5,800,705 5,800,705 0 10,289 30,248,201 0 412,049 29,836,152 173,070,717,688,750
17 توسعه بازار سرمایه 1401/05/05 5,812,366 5,800,692 5,800,692 0 9,003 30,237,912 0 412,049 29,825,863 173,010,649,495,596
18 توسعه بازار سرمایه 1401/05/04 5,776,154 5,764,570 5,764,570 0 6,272 30,228,909 0 412,049 29,816,860 171,881,388,851,200
19 توسعه بازار سرمایه 1401/05/03 5,779,400 5,767,982 5,768,044 62 6,905 30,222,637 0 412,049 29,810,588 171,946,921,015,787
20 توسعه بازار سرمایه 1401/05/02 5,928,293 5,916,537 5,916,537 0 11,318 30,215,732 30,314 412,049 29,803,683 176,334,605,407,890