صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ صندوق حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ صندوق حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره شش ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صندوق حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۱-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۷/۳۰ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صندوق حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ صندوق حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره سه ماهه منتهی به۱۳۹۵/۷/۳۰ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به۱۳۹۵/۰۴/۳۱ صندوق حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به۱۳۹۵/۰۴/۳۱ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی نه ماهه منتهی به۱۳۹۵/۰۱/۳۱ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۷/۳۰ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۹۴/۰۴/۳۱ صندوق حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۹۴/۰۴/۳۱ صندوق حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ صورت های مالی و یادداشت های همراه نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ صورت های مالی و یادداشت های همراه شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ صورتهای مالی و یاداشتهای همراه شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۱۳۹۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ صورتهای ملی و یاداشتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ صورتهای مالی و یاداشتهای توضیحی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۲۰۱۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ صورت های مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ دانلود