صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/21 1398/02/21 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/02/21 1398/02/21 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره نه ماهه منتهی به 1398/01/31(حسابرسی نشده) دانلود
1397/11/30 1397/11/30 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/11/30 1397/11/30 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره شش ماهه منتهی به 1397/10/30 (حسابرسی شده) دانلود
1397/11/11 1397/11/11 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/11/11 1397/11/11 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره شش ماه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره سه ماهه منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/06/07 1397/06/07 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/06/07 1397/06/07 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به 1397/04/31 صندوق حسابرسی شده دانلود
1397/05/17 1397/05/17 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/05/17 1397/05/17 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به 1397/04/31 صندوق حسابرسی نشده دانلود
1397/02/29 1397/02/29 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره نه ماهه منتهی به 31-01-1397 دانلود
1397/02/29 1397/02/29 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1397/01/31 دانلود
1396/12/20 1396/12/20 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه دوره مالی شش ماهه منتهی به 1396/10/30 حسابرسی شده دانلود
1396/11/29 1396/11/29 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1396/10/30 صندوق حسابرسی نشده دانلود
1396/08/29 1396/08/29 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/7/30 صندوق حسابرسی نشده دانلود
1396/07/01 1396/07/01 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به1396/04/31 صندوق حسابرسی شده دانلود
1396/05/31 1396/05/31 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 تیر 1396 دانلود
1396/05/30 1396/05/30 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به1396/04/31 صندوق حسابرسی نشده دانلود
1396/03/03 1396/03/03 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره نه ماهه منتهی به 1396/01/31 صندوق حسابرسی نشده دانلود
1396/02/12 1396/02/12 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره شش ماهه منتهی به 1395/10/30 صندوق حسابرسی شده دانلود
1396/01/05 1396/01/05 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395/10/30 دانلود
1396/01/05 1396/01/05 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره شش ماهه منتهی به 1395/10/30 صندوق حسابرسی نشده دانلود
1395/12/04 1395/12/04 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره سه ماهه منتهی به1395/7/30 صندوق حسابرسی نشده دانلود
1395/08/10 1395/08/10 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 تیر 1395 دانلود
1395/08/10 1395/08/10 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به1395/04/31 صندوق حسابرسی شده دانلود
1395/08/04 1395/08/04 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به1395/04/31 صندوق حسابرسی نشده دانلود
1395/03/30 1395/03/30 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی نه ماهه منتهی به1395/01/31 صندوق حسابرسی نشده دانلود
1394/12/16 1394/12/16 صورت های مالی منتهی به 1394/10/30 دانلود
1394/11/28 1394/11/28 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شش ماهه منتهی به 1394/10/30 صندوق حسابرسی نشده دانلود
1394/08/24 1394/08/24 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سه ماهه منتهی به 1394/7/30 صندوق حسابرسی نشده دانلود
1394/06/04 1394/06/04 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 تیر 1394 دانلود
1394/06/04 1394/06/04 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به 94/04/31 صندوق حسابرسی شده دانلود
1394/05/31 1394/05/31 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به 94/04/31 صندوق حسابرسی نشده دانلود
1394/04/16 1394/04/16 صورت های مالی و یادداشت های همراه نه ماهه منتهی به 1394/01/31 دانلود
1394/03/03 1394/03/03 صورت های مالی و یادداشت های همراه شش ماهه منتهی به 1393/10/30 حسابرسی شده دانلود
1393/07/05 1393/07/05 صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1393/04/31 دانلود
1393/05/31 1393/05/31 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 تیر 1393 دانلود
1393/01/28 1393/01/28 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1393/01/31 دانلود
1392/12/18 1392/12/18 صورتهای مالی و یاداشتهای همراه شش ماهه منتهی به 1392/10/30 حسابرسی شده دانلود
1392/11/16 1392/11/16 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1392/10/30 حسابرسی نشده دانلود
1392/11/07 1392/11/07 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به1392/10/30 دانلود
1392/08/27 1392/08/27 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1392/07/30 دانلود
1392/08/27 1392/08/27 صورتهای ملی و یاداشتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به 1392/07/30 دانلود
1392/06/18 1392/06/18 صورتهای مالی و یاداشتهای توضیحی حسابرسی شده منتهی به 1392/04/31 دانلود
1392/05/28 1392/05/28 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 1392/04/31 دانلود
1392/05/28 1392/05/28 صورت های مالی سالیانه منتهی به 1392/04/31 دانلود
1392/02/25 1392/02/25 گزارش عملکرد دوره منتهی به 13920131 دانلود
1392/02/25 1392/02/25 صورت های مالی منتهی 1392/01/31 دانلود