صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/07/30 (تغییرات امیدنامه)
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/07/30 (تغییرات امیدنامه)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست