صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ 1399/04/30
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مورخ 1399/04/30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست