صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
News
دسته بندی -
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/08/07 (تغییرات امیدنامه و اساسنامه)
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/08/07 (تغییرات امیدنامه و اساسنامه)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست