صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۵۳۳,۸۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۴,۵۵۸,۵۱۶,۰۰۲,۲۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۲۶۰,۵۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۲۴۹,۰۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۲۴۹,۰۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۶,۲۶۰,۵۵۹ ۶,۲۴۹,۰۵۵ ۶,۲۴۹,۰۸۷ ۳۲ ۰ ۲۹,۹۱۵,۵۶۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۵۳۳,۸۲۶ ۱۸۴,۵۵۸,۵۱۶,۰۰۲,۲۰۸
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۶,۲۶۰,۳۳۷ ۶,۲۴۸,۸۳۳ ۶,۲۴۸,۸۶۵ ۳۲ ۱۶,۵۲۰ ۲۹,۹۱۵,۵۶۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۵۳۳,۸۲۶ ۱۸۴,۵۵۱,۹۴۳,۵۱۳,۴۸۴
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۶,۲۶۰,۱۱۴ ۶,۲۴۸,۶۰۳ ۶,۲۴۸,۶۳۵ ۳۲ ۱۵,۷۵۶ ۲۹,۸۹۹,۰۴۱ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۵۱۷,۳۰۶ ۱۸۴,۴۴۱,۹۴۰,۷۰۹,۶۶۵
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۶,۲۷۰,۲۷۴ ۶,۲۵۸,۸۴۲ ۶,۲۵۸,۸۶۹ ۲۷ ۱۳,۸۱۵ ۲۹,۸۸۳,۲۸۵ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۵۰۱,۵۵۰ ۱۸۴,۶۴۵,۵۲۷,۰۴۳,۸۶۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۶,۳۰۷,۶۲۰ ۶,۲۹۶,۱۹۳ ۶,۲۹۶,۲۱۷ ۲۴ ۱۹,۳۱۳ ۲۹,۸۶۹,۴۷۰ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۴۸۷,۷۳۵ ۱۸۵,۶۶۰,۴۵۹,۰۹۴,۳۰۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۶,۲۸۲,۸۱۶ ۶,۲۷۱,۴۹۱ ۶,۲۷۱,۵۱۲ ۲۱ ۲۰,۸۹۸ ۲۹,۸۵۰,۱۵۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۴۶۸,۴۲۲ ۱۸۴,۸۱۰,۹۵۴,۷۰۵,۰۲۸
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۶,۳۰۱,۶۷۶ ۶,۲۹۰,۳۹۳ ۶,۲۹۰,۴۱۱ ۱۸ ۰ ۲۹,۸۲۹,۲۵۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۴۴۷,۵۲۴ ۱۸۵,۲۳۶,۵۰۸,۰۵۰,۹۵۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۶,۳۵۵,۶۴۲ ۶,۳۴۴,۳۶۹ ۶,۳۴۴,۳۷۶ ۷ ۰ ۲۹,۸۲۹,۲۵۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۴۴۷,۵۲۴ ۱۸۶,۸۲۵,۹۵۵,۵۸۰,۲۱۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۶,۳۵۵,۳۷۲ ۶,۳۴۴,۰۹۹ ۶,۳۴۴,۱۰۷ ۸ ۱۶,۸۷۷ ۲۹,۸۲۹,۲۵۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۴۴۷,۵۲۴ ۱۸۶,۸۱۸,۰۱۴,۳۷۷,۲۸۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۶,۳۵۵,۰۱۱ ۶,۳۴۳,۷۳۱ ۶,۳۴۳,۷۳۹ ۸ ۱۳,۱۲۵ ۲۹,۸۱۲,۳۸۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۴۳۰,۶۴۷ ۱۸۶,۷۰۰,۱۱۴,۱۸۷,۹۰۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۶,۴۲۱,۶۰۰ ۶,۴۱۰,۲۳۵ ۶,۴۱۰,۲۳۹ ۴ ۱۳,۰۲۳ ۲۹,۷۹۹,۲۵۷ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۴۱۷,۵۲۲ ۱۸۸,۵۷۳,۲۴۳,۸۲۰,۶۷۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۶,۴۱۵,۱۶۹ ۶,۴۰۳,۹۷۹ ۶,۴۰۳,۹۷۹ ۰ ۱۴,۷۷۱ ۲۹,۷۸۶,۲۳۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۴۰۴,۴۹۹ ۱۸۸,۳۰۵,۷۸۷,۹۵۶,۸۳۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۶,۲۳۹,۳۷۴ ۶,۲۲۸,۴۷۲ ۶,۲۲۸,۴۶۹ ۱۸,۰۸۱ ۲۹,۷۷۱,۴۶۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۳۸۹,۷۲۸ ۱۸۳,۰۵۳,۱۰۶,۹۴۱,۳۳۰
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۶,۱۶۴,۰۶۳ ۶,۱۵۳,۲۵۸ ۶,۱۵۳,۲۵۱ ۰ ۲۹,۷۵۳,۳۸۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۳۷۱,۶۴۷ ۱۸۰,۷۳۱,۳۲۰,۶۴۹,۹۴۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۶,۱۹۰,۹۷۵ ۶,۱۸۰,۳۱۵ ۶,۱۸۰,۲۹۸ -۱۷ ۰ ۲۹,۷۵۳,۳۸۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۳۷۱,۶۴۷ ۱۸۱,۵۲۶,۰۲۴,۴۶۱,۹۶۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۶,۱۹۰,۶۰۰ ۶,۱۷۹,۹۴۰ ۶,۱۷۹,۹۲۳ -۱۷ ۱۶,۴۳۶ ۲۹,۷۵۳,۳۸۲ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۳۷۱,۶۴۷ ۱۸۱,۵۱۵,۰۱۹,۵۳۵,۹۷۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۶,۱۹۰,۲۲۷ ۶,۱۷۹,۵۶۰ ۶,۱۷۹,۵۴۳ -۱۷ ۱۷,۱۹۳ ۲۹,۷۳۶,۹۴۶ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۳۵۵,۲۱۱ ۱۸۱,۴۰۲,۲۹۱,۸۷۵,۸۹۴
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۶,۱۶۵,۹۸۳ ۶,۱۵۵,۴۰۵ ۶,۱۵۵,۳۸۵ -۲۰ ۱۹,۳۳۴ ۲۹,۷۱۹,۷۵۳ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۳۳۸,۰۱۸ ۱۸۰,۵۸۷,۳۷۷,۸۲۸,۶۶۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۶,۱۵۶,۵۵۵ ۶,۱۴۶,۱۳۴ ۶,۱۴۶,۱۱۰ -۲۴ ۰ ۲۹,۷۰۰,۴۱۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۳۱۸,۶۸۴ ۱۸۰,۱۹۶,۵۷۲,۷۵۳,۳۳۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۶,۳۱۶,۲۹۴ ۶,۳۰۵,۸۹۳ ۶,۳۰۵,۹۶۶ ۷۳ ۰ ۲۹,۷۰۰,۴۱۹ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۲۹,۳۱۸,۶۸۴ ۱۸۴,۸۸۰,۴۷۰,۲۴۵,۵۷۲
  مشاهده همه