صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 توسعه بازار سرمایه 1400/10/07 5,611,982 5,603,704 5,603,704 0 14,446 27,925,862 0 381,735 27,544,127 154,349,126,403,897
142 توسعه بازار سرمایه 1400/10/06 5,603,345 5,595,077 5,595,077 0 12,852 27,911,416 0 381,735 27,529,681 154,030,686,298,840
143 توسعه بازار سرمایه 1400/10/05 5,515,210 5,507,073 5,507,073 0 11,826 27,898,564 0 381,735 27,516,829 151,537,185,037,293
144 توسعه بازار سرمایه 1400/10/04 5,532,084 5,524,222 5,524,222 0 0 27,886,738 0 381,735 27,505,003 151,943,746,120,959
145 توسعه بازار سرمایه 1400/10/03 5,431,534 5,423,857 5,423,857 0 0 27,886,738 0 381,735 27,505,003 149,183,207,564,974
146 توسعه بازار سرمایه 1400/10/02 5,430,984 5,423,307 5,423,307 0 13,509 27,886,738 0 381,735 27,505,003 149,168,074,882,748
147 توسعه بازار سرمایه 1400/10/01 5,430,433 5,422,752 5,422,752 0 11,466 27,873,229 0 381,735 27,491,494 149,079,558,656,228
148 توسعه بازار سرمایه 1400/09/30 5,270,289 5,262,881 5,262,881 0 11,027 27,861,763 0 381,735 27,480,028 144,624,128,836,583
149 توسعه بازار سرمایه 1400/09/29 5,190,723 5,183,443 5,183,443 0 12,613 27,850,736 0 381,735 27,469,001 142,384,012,602,034
150 توسعه بازار سرمایه 1400/09/28 5,140,799 5,133,633 5,133,633 0 14,518 27,838,123 0 381,735 27,456,388 140,951,012,508,789
151 توسعه بازار سرمایه 1400/09/27 5,228,923 5,221,647 5,221,647 0 0 27,823,605 0 381,735 27,441,870 143,291,745,525,127
152 توسعه بازار سرمایه 1400/09/26 5,158,320 5,151,146 5,151,146 0 0 27,823,605 0 381,735 27,441,870 141,357,083,110,859
153 توسعه بازار سرمایه 1400/09/25 5,157,873 5,150,700 5,150,700 0 9,861 27,823,605 0 381,735 27,441,870 141,344,832,330,206
154 توسعه بازار سرمایه 1400/09/24 5,157,427 5,150,251 5,150,251 0 14,289 27,813,744 0 381,735 27,432,009 141,281,743,297,053
155 توسعه بازار سرمایه 1400/09/23 5,162,868 5,155,716 5,155,716 0 13,910 27,799,455 0 381,735 27,417,720 141,357,971,870,095
156 توسعه بازار سرمایه 1400/09/22 5,194,836 5,187,709 5,187,709 0 13,386 27,785,545 0 381,735 27,403,810 142,162,986,141,045
157 توسعه بازار سرمایه 1400/09/21 5,305,454 5,298,111 5,298,111 0 12,153 27,772,159 0 381,735 27,390,424 145,117,493,105,900
158 توسعه بازار سرمایه 1400/09/20 5,421,832 5,414,350 5,414,350 0 0 27,760,006 0 381,735 27,378,271 148,235,539,186,105
159 توسعه بازار سرمایه 1400/09/18 5,446,678 5,439,200 5,439,200 0 11,316 27,760,006 0 381,735 27,378,271 148,915,897,044,357
160 توسعه بازار سرمایه 1400/09/19 5,446,678 5,439,200 5,439,200 0 0 27,760,006 0 381,735 27,378,271 148,915,897,044,357