صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 توسعه بازار سرمایه 1400/12/27 5,585,808 5,576,593 5,576,593 0 0 28,671,722 0 381,735 28,289,987 157,761,734,164,238
62 توسعه بازار سرمایه 1400/12/26 5,585,227 5,576,012 5,576,012 0 14,110 28,671,722 0 381,735 28,289,987 157,745,306,546,489
63 توسعه بازار سرمایه 1400/12/25 5,584,649 5,575,429 5,575,429 0 16,606 28,657,612 0 381,735 28,275,877 157,650,134,684,168
64 توسعه بازار سرمایه 1400/12/24 5,532,223 5,523,079 5,523,079 0 19,255 28,641,006 0 381,735 28,259,271 156,078,186,055,295
65 توسعه بازار سرمایه 1400/12/23 5,507,155 5,498,088 5,498,088 0 17,206 28,621,751 0 381,735 28,240,016 155,266,093,070,044
66 توسعه بازار سرمایه 1400/12/22 5,507,836 5,498,787 5,498,787 0 22,469 28,604,545 0 381,735 28,222,810 155,191,221,093,178
67 توسعه بازار سرمایه 1400/12/21 5,498,919 5,489,924 5,489,924 0 0 28,582,076 0 381,735 28,200,341 154,817,735,768,841
68 توسعه بازار سرمایه 1400/12/20 5,623,299 5,614,243 5,614,243 0 0 28,582,076 0 381,735 28,200,341 158,323,574,181,935
69 توسعه بازار سرمایه 1400/12/19 5,623,039 5,613,983 5,613,983 0 20,608 28,582,076 0 381,735 28,200,341 158,316,244,541,641
70 توسعه بازار سرمایه 1400/12/18 5,622,775 5,613,713 5,613,713 0 17,256 28,561,468 0 381,735 28,179,733 158,192,930,902,873
71 توسعه بازار سرمایه 1400/12/17 5,534,242 5,525,299 5,525,299 0 13,967 28,544,212 0 381,735 28,162,477 155,606,100,737,148
72 توسعه بازار سرمایه 1400/12/16 5,583,832 5,574,815 5,574,815 0 11,549 28,530,245 0 381,735 28,148,510 156,922,744,351,197
73 توسعه بازار سرمایه 1400/12/15 5,506,002 5,497,092 5,497,092 0 10,928 28,518,696 0 381,735 28,136,961 154,671,456,400,442
74 توسعه بازار سرمایه 1400/12/14 5,378,603 5,369,593 5,369,593 0 0 28,507,768 0 381,735 28,126,033 151,025,342,118,311
75 توسعه بازار سرمایه 1400/12/13 5,252,943 5,244,066 5,244,066 0 0 28,507,768 0 381,735 28,126,033 147,494,769,134,891
76 توسعه بازار سرمایه 1400/12/12 5,252,831 5,243,954 5,243,954 0 12,466 28,507,768 0 381,735 28,126,033 147,491,623,112,776
77 توسعه بازار سرمایه 1400/12/11 5,252,719 5,243,838 5,243,838 0 0 28,495,302 0 381,735 28,113,567 147,423,003,469,622
78 توسعه بازار سرمایه 1400/12/10 5,270,804 5,261,880 5,261,880 0 14,253 28,495,302 0 381,735 28,113,567 147,930,216,106,360
79 توسعه بازار سرمایه 1400/12/09 5,270,692 5,261,764 5,261,764 0 15,137 28,481,049 0 381,735 28,099,314 147,851,967,251,559
80 توسعه بازار سرمایه 1400/12/08 5,264,924 5,256,007 5,256,007 0 5,746 28,465,912 0 381,735 28,084,177 147,610,622,220,391