صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 توسعه بازار سرمایه 1401/01/18 6,236,424 6,226,786 6,226,786 0 21,297 28,826,947 0 381,735 28,445,212 177,122,254,171,946
42 توسعه بازار سرمایه 1401/01/17 6,235,968 6,226,322 6,226,322 0 17,818 28,805,650 0 381,735 28,423,915 176,976,459,267,232
43 توسعه بازار سرمایه 1401/01/16 6,299,607 6,289,897 6,289,897 0 20,309 28,787,832 0 381,735 28,406,097 178,671,426,189,001
44 توسعه بازار سرمایه 1401/01/15 6,263,439 6,253,700 6,253,700 0 13,723 28,767,523 0 381,735 28,385,788 177,516,194,498,859
45 توسعه بازار سرمایه 1401/01/14 6,184,738 6,175,075 6,175,075 0 0 28,753,800 0 381,735 28,372,065 175,199,638,079,960
46 توسعه بازار سرمایه 1401/01/13 6,029,563 6,020,019 6,020,019 0 0 28,753,800 0 381,735 28,372,065 170,800,364,961,169
47 توسعه بازار سرمایه 1401/01/12 6,029,191 6,019,647 6,019,647 0 0 28,753,800 0 381,735 28,372,065 170,789,807,263,777
48 توسعه بازار سرمایه 1401/01/11 6,028,819 6,019,275 6,019,275 0 15,782 28,753,800 0 381,735 28,372,065 170,779,263,838,143
49 توسعه بازار سرمایه 1401/01/10 6,028,449 6,018,899 6,018,899 0 15,950 28,738,018 0 381,735 28,356,283 170,673,608,433,399
50 توسعه بازار سرمایه 1401/01/09 5,972,378 5,962,876 5,962,876 0 12,757 28,722,068 0 381,735 28,340,333 168,989,887,661,463
51 توسعه بازار سرمایه 1401/01/08 6,026,123 6,016,581 6,016,581 0 13,106 28,709,311 0 381,735 28,327,576 170,435,160,164,661
52 توسعه بازار سرمایه 1401/01/07 5,961,574 5,952,013 5,952,013 0 12,612 28,696,205 0 381,735 28,314,470 168,528,086,906,317
53 توسعه بازار سرمایه 1401/01/06 5,885,129 5,875,613 5,875,613 0 0 28,683,593 0 381,735 28,301,858 166,290,764,368,621
54 توسعه بازار سرمایه 1401/01/05 5,734,076 5,724,743 5,724,743 0 0 28,683,593 0 381,735 28,301,858 162,020,866,710,361
55 توسعه بازار سرمایه 1401/01/04 5,733,824 5,724,491 5,724,491 0 0 28,683,593 0 381,735 28,301,858 162,013,718,227,979
56 توسعه بازار سرمایه 1401/01/03 5,733,571 5,724,238 5,724,238 0 0 28,683,593 0 381,735 28,301,858 162,006,573,165,511
57 توسعه بازار سرمایه 1401/01/02 5,733,320 5,723,987 5,723,987 0 0 28,683,593 0 381,735 28,301,858 161,999,454,175,098
58 توسعه بازار سرمایه 1401/01/01 5,733,068 5,723,735 5,723,735 0 0 28,683,593 0 381,735 28,301,858 161,992,324,450,111
59 توسعه بازار سرمایه 1400/12/29 5,732,822 5,723,488 5,723,488 0 11,871 28,683,593 0 381,735 28,301,858 161,985,357,361,708
60 توسعه بازار سرمایه 1400/12/28 5,732,567 5,723,230 5,723,230 0 0 28,671,722 0 381,735 28,289,987 161,910,092,266,863